anglicko-česko překlad pro "methodology"

EN

"methodology" český překlad

volume_up
methodology {podstatné jméno}
EN

methodology {podstatné jméno}

volume_up
methodology
Then this methodology will definitely be presented to this House and the Council.
Metodika pak bude zcela jistě představena této sněmovně a Radě.
As you would expect, the methodology to be applied is quite a politically sensitive issue.
Jak se dá očekávat, metodika, která má být pro tento účel použita, je politicky citlivou otázkou.
Such methodology concerns all road transport except emergency, rescue and military vehicles.
Takováto metodika zahrnuje všechny druhy silniční dopravy s výjimkou zásahových, záchranných a vojenských vozidel.
methodology
And no professors of clinical trial methodology are allowed to answer this question.
A žádní profesoři metodologie klinických zkoušek nesmí odpovídat na tuto otázku.
My second observation concerns methodology, if you will.
Můj druhý postřeh se týká metodologie, mohu-li to tak nazvat.
We have therefore tabled amendments to this effect relating both to the content and the methodology.
Proto jsme předložili návrhy týkající se jak obsahu, tak metodologie.

Příklady použití pro "methodology" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAnd no professors of clinical trial methodology are allowed to answer this question.
A žádní profesoři metodologie klinických zkoušek nesmí odpovídat na tuto otázku.
EnglishWe were told that there had to be a study using exactly the same methodology.
Bylo nám řečeno, že musí existovat studie používající přesně stejnou metodiku.
EnglishIt will define a methodology that can be used for the various means of transport.
Stanoví metodiku, která se bude používat pro různé dopravní prostředky.
EnglishIn this regard, our methodology is probably still in need of improvement.
Co se toho týče, pravděpodobně bude ještě potřeba zlepšit stávající metodiku.
EnglishThere remain numerous questions regarding the methodology to be used in each case.
Zůstávají četné otázky ohledně metodiky, která se má v každém jednotlivém případě použít.
EnglishMr President, Commissioner, a lot of things have been said about methodology.
Pane předsedající, pane komisaři, bylo toho hodně řečeno o metodologii.
EnglishIn both cases, however, the problem is the same; in other words, is the methodology right?
V obou případech je však problém stejný, jinými slovy, je v pořádku metodika?
EnglishToday's debate was on a broader scale and it will help to propose a methodology.
Dnešní rozprava měla široký záběr a pomůže nám navrhnout metodiku.
EnglishWho is collecting the data, and if it is the Member States, do they use the same methodology?
Kdo data shromažďuje? Shromažďují-li je členské státy, používají stejnou metodiku?
EnglishPersonally, I think that it would be a good idea if we pursued this particular methodology.
Osobně se domnívám, že by bylo dobré, kdybychom v této specifické metodě pokračovali.
EnglishThen this methodology will definitely be presented to this House and the Council.
Metodika pak bude zcela jistě představena této sněmovně a Radě.
EnglishWe are discussing the methodology for doing so with the European Court of Auditors.
Příslušnou metodologii projednáváme s Evropským účetním dvorem.
EnglishAs you would expect, the methodology to be applied is quite a politically sensitive issue.
Jak se dá očekávat, metodika, která má být pro tento účel použita, je politicky citlivou otázkou.
EnglishWe have therefore tabled amendments to this effect relating both to the content and the methodology.
Proto jsme předložili návrhy týkající se jak obsahu, tak metodologie.
EnglishThey should cover all categories of legislative proposal and employ a clear methodology.
Posouzení by měla zahrnovat všechny kategorie legislativního návrhu a používat jasné metodické postupy.
EnglishThey include provisions specific to the targeted area, along with an adequate control methodology.
Zahrnují konkrétní ustanovení ohledně cílené oblasti společně s přiměřenou kontrolní metodikou.
EnglishThe Commission is willing to contribute to coming up with this methodology, as proposed by the committee.
Komise je ochotna přispět k přípravě této metodiky, jak výbor navrhuje.
EnglishWe must strengthen the applied reporting methodology and fraud detection capability in the Member States.
Musíme posílit používanou oznamovací metodiku a schopnost odhalit podvod v členských státech.
EnglishMy second observation concerns methodology, if you will.
Můj druhý postřeh se týká metodologie, mohu-li to tak nazvat.
EnglishIf it is effective, I think that there is no reason to take its methodology and change it at European level.
Pokud je účinný, myslím, že není důvod převzít jeho metodologii a změnit ji na evropskou úroveň.

Synonyma (anglicky) pro "methodology":

methodology