anglicko-česko překlad pro "metals"

EN

"metals" český překlad

CS
volume_up
metal {podstatné jméno}
CS
volume_up
metallic {příd. jm.}
CS
volume_up
metallization {podstatné jméno}
volume_up
metalled {příd. jm.}
EN

metals {množné číslo}

volume_up
metals
To make matters worse, the heavy metals may cause serious air pollution.
A co hůře, těžké kovy mohou způsobit vážné znečištění vzduchu.
Likewise very strict rules as regards heavy metals, with maximum levels imposed.
To stejné platí pro velmi přísná pravidla, pokud jde o těžké kovy, se stanovením maximálních hodnot.
The agricultural products market is not the same as the market in metals or the energy market.
Trh se zemědělskými výrobky není stejný jako trh s kovy nebo energií.

Příklady použití pro "metals" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishOr they burn the plastics to get to the metals in burn houses like you see here.
Nebo zapálí plasty, aby se dostali ke kovům ve spáleništích jako vidíte zde.
EnglishIn addition, stricter rules will be introduced for unavoidable traces of heavy metals.
Dále budou také zavedena přísnější pravidla pro nevyhnutelné stopy těžkých kovů.
EnglishThe third complex of issues relates to chemical substances and heavy metals in toys.
Třetí skupina problémů se týká chemických látek a těžkých kovů v hračkách.
English. - (HU) Mercury is one of the best known and most dangerous of the heavy metals.
písemně. - (HU) Rtuť je jedním z nejznámějších a nejnebezpečnějších těžkých kovů.
EnglishLikewise very strict rules as regards heavy metals, with maximum levels imposed.
To stejné platí pro velmi přísná pravidla, pokud jde o těžké kovy, se stanovením maximálních hodnot.
EnglishThe agricultural products market is not the same as the market in metals or the energy market.
Trh se zemědělskými výrobky není stejný jako trh s kovy nebo energií.
EnglishTo make matters worse, the heavy metals may cause serious air pollution.
A co hůře, těžké kovy mohou způsobit vážné znečištění vzduchu.
EnglishWe must also anticipate that dioxins and heavy metals will be released.
Musíme také počítat s tím, že se uvolní dioxiny a těžké kovy.
EnglishMost of what's extracted from our end-of-life stuff, if it makes it to a recycler, are the metals.
Z většiny z našich starých věcí, které zrecyklujeme, získáváme kovy.
EnglishI welcome the announcement that you are going to carry out tests with regard to heavy metals and softening agents.
Vítám prohlášení, že budete provádět testy zaměřené na těžké kovy a změkčovadla.
EnglishIn addition to heavy metals such as mercury and lead, a number of brominated flame retardants are banned.
Kromě těžkých kovů jako je rtuť a olovo je zakázána také řada bromovaných retardérů hoření.
EnglishThe mobile phones that we all use contain rare earths and metals, which are seldom recycled.
Mobilní telefony, které všichni používáme, obsahují vzácné zeminy a kovy, které jsou zřídka recyklovány.
EnglishThis will be the next important step, alongside the issue of the limit value for heavy metals and for carcinogens.
Bude to dalším důležitým krokem, společně s otázkou limitu pro těžké kovy a karcinogeny.
EnglishIt's mostly many types of plastics and many types of metals.
Především je to mnoho druhů plastů a mnoho druhů kovů.
EnglishIf we make adjustments for the heavy metals, will we provide different limit values in the comitology procedure?
Pokud změníme standardy pro těžké kovy, zavedeme jiné limity pro postup projednávání ve výborech?
EnglishWell it's predominantly because metals are very easy to recycle from other materials and from one another.
Převážně protože kovy se recyklují poměrně snadno, narozdíl od jiných materiálů a kovy se dají rozlišit.
EnglishIt may be hazardous if there is a high content of heavy metals, and if specific technical qualifications are met.
Může být nebezpečný, má-li vysoký obsah těžkých kovů a jsou-li splněny určité technické parametry.
EnglishThe economy is driven by engineering, food products, metals, chemicals and wood products.
Základem estonského hospodářství je strojírenství, potravinářská produkce, výroba kovů, chemických látek a výrobků ze dřeva.
English. ~~~ This is precious metals and gemstones.
EnglishIn most European deposits, gold is bound with other metals meaning that a separation method is required.
Ve většině evropských nalezišť je zlato vázáno s dalšími kovy, což znamená, že je zapotřebí metoda oddělování.

Synonyma (anglicky) pro "metal":

metal
metallic
English