anglicko-česko překlad pro "merit"

EN

"merit" český překlad

volume_up
merit {podstatné jméno}
CS
volume_up
merited {příd. jm.}
CS

"měřit" anglický překlad

EN

merit {podstatné jméno}

volume_up
Its great merit is that it examines the question from the perspective of farmers.
Její velká hodnota spočívá v tom, že tuto problematiku zkoumá z pohledu zemědělců.
The merit of this report is that it clarifies the situation.
Hodnota této zprávy spočívá v tom, že objasňuje situaci.
Therefore, not only is the working method important, but so is the merit.
Proto je důležitá nejenom pracovní metoda, ale také hodnota.
merit (také: deserving)
Although it is non-legislative, this report has the merit of including citizens in the well-known necessity of completing the Single Market.
Ačkoli tato zpráva není zprávou legislativní, její zásluha spočívá v tom, že zapojuje občany do všeobecně známé potřeby dobudovat jednotný trh.
This will also apply in the EEAS, but appointments also have to be on merit, so merit and gender mainstreaming have to go together.
Totéž bude platit i v případě EEAS, ale jmenování musí vycházet také ze zásluhy, proto se zásluha a začleňování hlediska rovnosti žen a mužů musí uplatňovat společně.
Let us be frank about it: sometimes some national politicians, when there is a problem, say it is the fault of Brussels and when they have success, say it is their merit.
Buďme upřímní: někdy když se objeví nějaký problém, někteří národní politici říkají, že je to chyba Bruselu, a když jsou úspěšní, říkají, že je to jejich zásluha.
I believe that we have discussed the merits of this Treaty so much that there is no point in us reviving this debate.
Domnívám se, že pozitivní stránky Smlouvy jsme již do takové míry prodiskutovali, že již nemá cenu tuto diskusi znovu otevírat.
While merit is an essential component of efficiency, it is unacceptable that research should be hindered because researchers have to deal with bureaucratic requirements of doubtful value.
Cena je základním prvkem účinnosti, nelze však připustit zbrzdění výzkumu z toho důvodu, že se výzkumní pracovníci budou muset zabývat byrokratickými požadavky pochybné hodnoty.
CS

měřit [měřím] {sloveso}

volume_up
Nemůže se měřit s Francií, Německem ani jinými zakládajícími zeměmi.
It cannot measure itself against France, Germany and the other founder members.
Nechystám se měřit úspěch summitu podle délky závěrečného společného vyhlášení.
I do not plan to measure the success of the summit by the length of the final joint declaration.
Tato zpráva zdůrazňuje, že je třeba měřit kvalitu života ve společnosti.
This report emphasises the need to measure the quality of life in societies.

Příklady použití pro "merit" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIts great merit is that it examines the question from the perspective of farmers.
Její velká hodnota spočívá v tom, že tuto problematiku zkoumá z pohledu zemědělců.
EnglishThey deserve the opportunity to show their merit during the accession process.
Zaslouží si získat příležitost prokázat svoji hodnotu v přístupových jednáních.
EnglishIt is to his merit that the outcome, following conciliation, is so well-balanced.
Je jeho zásluhou, že výsledek, po dohodovacím řízení, je tak dobře vyvážený.
EnglishI see merit in creating a permanent mechanism for dealing with disruptive situations.
Považuji za záslužné vytvořit stálý mechanismus pro řešení nebezpečných situací.
EnglishThe proposed solutions, namely the so-called 'burden sharing' merit serious consideration.
Navrhované řešení, konkrétně rozdělení zátěže, si zaslouží zvláštní pozornost.
EnglishThere were two interesting sentences in the report that merit further attention.
Ve zprávě jsou dvě zajímavé věty, které si zaslouží další pozornost.
EnglishThis text has the merit of proposing solutions for radically rethinking this policy.
Předmětem tohoto dokumentu je navrhnout řešení pro radikální přehodnocení této politiky.
EnglishProvisions on sale of goods merit priority, as do service contracts.
Ustanovení o prodeji zboží si zaslouží prioritní pozornost, stejně jako služby.
EnglishThe report has merit, and it addresses many of the concerns we all share.
Zpráva je hodnotná a věnuje se mnoha obavám, které všichni sdílíme.
EnglishThe only merit of this report is that it demands the elimination of pollution in the Baltic Sea.
Jedinou předností této zprávy je, že požaduje zastavení znečišťování Baltského moře.
EnglishAs if women are not capable of being judged on their own merit, just like men.
Jako by ženy nezasluhovaly, aby byly stejně jako muži posuzovány podle svých vlastních schopností.
EnglishMontenegro should be judged solely on merit, facts and achievements.
Černou Horu bychom měli soudit čistě na základě zásluh, faktů a úspěchů.
EnglishThe Commission agrees that the selection process has to be open, transparent and merit-based.
Komise souhlasí s tím, že výběr musí být otevřený, transparentní a věcný.
EnglishThe issue does not merit protracted wrangling, and it is high time it was brought to a conclusion.
Toto téma by se již nemělo déle protahovat a je nejvyšší čas, aby se došlo k závěru.
EnglishWhy is it that when we are talking about quotas, someone always brings up merit?
Proč, když mluvíme o kvótách, vždycky někdo zmíní zásluhy?
EnglishThe report has merit and addresses many of the concerns we all share.
Zpráva je hodnotná a věnuje se mnoha obavám, které všichni sdílíme.
EnglishSecondly, all the spending commitments in the recovery plans are far from being of equal merit.
Zadruhé, všechny výdajové závazky v plánech obnovy nemají ani zdaleka srovnatelnou hodnotu.
EnglishTherefore, not only is the working method important, but so is the merit.
Proto je důležitá nejenom pracovní metoda, ale také hodnota.
EnglishHowever, despite their importance, they have not been granted the financial investment that they merit.
Navzdory jejich významu se jim však nedostává finančních investic, které si zasluhují.
EnglishSuch a service will not function effectively without staff recruited on the basis of merit.
Tato služba nebude efektivně fungovat, pokud její zaměstnanci nebudou přijímáni podle svých zásluh.

Synonyma (anglicky) pro "merit":

merit
merited
English