EN

mergers {množné číslo}

volume_up
mergers
volume_up
spojení {stř mn. č.}
Mergers between competitors are subject to a permit from the Office if:
Spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže:
The permission of the Office is also required for mergers between competitors which fulfil the following turnover criteria:
Povolení Úřadu podléhají pouze taková výše uvedená spojení soutěžitelů, která splňují tato obratová kriteria:
They can also enter new markets by opening a branch or a subsidiary in another EU country or through mergers.
Společnosti mohou na nové trhy vstoupit rovněž otevřením pobočky nebo dceřiné společnosti v jiném členském státě EU nebo prostřednictvím spojení podniků.

Příklady použití pro "mergers" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishOther more complex means exist to transform businesses, such as mergers for example.
Dalších několik složitých prostředků existuje pro přeměnu podniků, například fúze.
EnglishDoes the Commission consider that Basel III will accelerate mergers between banks?
Domnívá se Komise, že následkem zavedení Basileje III bude urychlení fúzí mezi bankami?
EnglishI need only mention the European company and the Directive on cross-border mergers.
Stačí zmínit jen evropskou společnost a směrnici o přeshraničních fúzích.
EnglishThe evaluation of mergers between competitors forms the third pillar of competition protection.
Posuzování spojování soutěžitelů je třetím pilířem ochrany hospodářské soutěže.
EnglishWe are currently witnessing, for example, some multibillion mergers in the sector.
V tomto odvětví například dochází k fúzím v hodnotě mnoha miliard.
EnglishThe Commission is planning to create a legal framework next year for fund mergers.
Komise hodlá v příštím roce vytvořit právní rámec pro fúze fondů.
EnglishMergers like the one between Google and DoubleClick certainly do raise some questions.
Fúze, jako je ta mezi společnostmi Google a DoubleClick, zcela jistě vyvolává některé otázky.
EnglishWe are merely asking for cross-border mergers not to be treated differently from domestic mergers.
Jen žádáme, aby se s přeshraničními fúzemi nezacházelo jinak než s vnitrostátními.
EnglishWith regard to taxation, the rapporteur has mentioned the implications for fund mergers.
Co se týče daní, zpravodaj se zmínil o důsledcích pro fúze fondů.
EnglishThe Cross-Border Mergers Directive was due to be transposed by Member States by December 2007.
Směrnice o přeshraničních fúzích měla být provedena v členských státech do prosince 2007.
EnglishNo 10-year-old goes to law school to do mergers and acquisitions.
Žádný desetiletý kluk či holka nesní o právech kvůli fúzím a akvizicím.
EnglishDuring this time, there was an explosion in the number of mergers, restructurings and relocations.
V té době došlo k obrovskému nárůstu případů fúzí, restrukturalizace a přemístění podniků.
EnglishThe Commission, however, is disregarding one of the main obstacles to cross-border mergers, namely taxation.
Komise ovšem přehlíží jednu z hlavních překážek přeshraničních fúzí, a tou jsou daně.
EnglishIt is a text that takes the traditional view when it comes to competition law and controlling mergers.
Je to text, který přináší tradiční pohledy na právní předpisy o konkurenci a kontrole fúzí.
EnglishMergers between competitors are subject to a permit from the Office if:
Spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže:
EnglishCorporate mergers are a common occurrence in a competitive environment.
Fúze firem jsou v hospodářské soutěži běžným jevem.
EnglishMergers of public limited liability companies (codified version) (
Fúze akciových společností (kodifikované znění) (
EnglishFirstly, regarding the issue of taxation of cross-border mergers.
První se týká otázky zdanění přeshraničních fúzí.
EnglishMany of our UCITS are too small and there are too many of them, so we must facilitate mergers.
Mnoho našich SKIPCP má příliš malý rozsah a je jich rovněž příliš velké množství, a je tudíž nutno usnadnit fúze.
EnglishMergers and division of public limited companies (vote)
Fúze a rozdělení akciových společností (hlasování)

Synonyma (anglicky) pro "merger":

merger