EN

merger {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
No efficiency savings as a result of the merger are in sight.
Nelze očekávat žádné úspory z titulu vyšší efektivity v důsledku sloučení jednotlivých složek.
We should not only be discussing whether a merger should take place.
Měli bychom diskutovat nejen o tom, zda má dojít ke sloučení.
The Council reaches an agreement in principle on the question of the merger of the executives.
V Radě jsou dohodnuty základní principy sloučení výkonných orgánů tří Společenství.
Mergers between competitors are subject to a permit from the Office if:
Spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže:
Any merger or takeover that could lead to a company having a dominant position in a particular sector must be notified to the Commission.
Každé spojení firem nebo převzetí jiným vlastníkem, které by mohlo vést k tomu, že společnost získá v určitém sektoru dominantní postavení, musí být oznámeno Komisi.
Merging competitors must submit a merger approval application to the Office, the particulars of which are set out in the appropriate implementing regulation.
Spojující se soutěžitelé jsou povinni předložit Úřadu návrh na schválení spojení, jehož náležitosti jsou stanoveny v příslušném prováděcím předpisu.
2. ekonomika
Reporting and documentation requirements in the case of merger and divisions (
Požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúze nebo rozdělení (
The Commission adopts a Green Paper on review of Merger Control Regulation.
Komise schvaluje zelenou knihu týkající se přezkumu nařízení o kontrole fúze podniků.
Subject: Merger between Suez and Gaz de France
Předmět: Fúze společností Suez a Gaz de France

Příklady použití pro "merger" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishReporting and documentation requirements in the case of merger and divisions (
Požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúze nebo rozdělení (
EnglishEMU protects the profits of the monopolies and facilitates privatisation and merger.
EMU chrání zisky monopolů a vytváří podmínky snadnějších privatizací a fúzí.
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on review of Merger Control Regulation.
Komise schvaluje zelenou knihu týkající se přezkumu nařízení o kontrole fúze podniků.
EnglishThey may be adversely affected, for example, if the merger is subsequently cancelled.
Mohou je poškodit, například když sloučený podnik je následně zrušen.
EnglishThe Council reaches an agreement in principle on the question of the merger of the executives.
V Radě jsou dohodnuty základní principy sloučení výkonných orgánů tří Společenství.
EnglishThe parties have to fully comply with the commitments in order to legally implement the merger.
Strany musí v plné míře dodržovat závazky s cílem uskutečnit fúzi zákonným způsobem.
EnglishWe should not only be discussing whether a merger should take place.
Měli bychom diskutovat nejen o tom, zda má dojít ke sloučení.
EnglishNo efficiency savings as a result of the merger are in sight.
Nelze očekávat žádné úspory z titulu vyšší efektivity v důsledku sloučení jednotlivých složek.
EnglishHowever, there is no need for an analysis of the draft terms of merger to be carried out by an independent expert.
Není však nutné, aby analýzu navrhovaných podmínek prováděl nezávislý odborník.
EnglishIt was for a merger station for emergency workers and firemen.
Bylo to pro společnou stanici hasičů a záchranářů.
EnglishWe may also disclose personal information as part of a corporate transaction such as a merger or sale of assets.
Osobní údaje můžeme také zpřístupnit v rámci podnikové transakce, jako je fúze nebo odprodej majetku.
EnglishSubject: Merger between Suez and Gaz de France
Předmět: Fúze společností Suez a Gaz de France
EnglishSubject: Merger between Suez and Gaz de France
EnglishThe Merger Treaty enters into force, thus fusing the executives of the European Communities (ECSC, EEC, Euratom).
Smlouva o jednotných orgánech vstupuje v platnost, čímž se slučují výkonné orgány Evropských společenství (ESUO, EHS a Euratom).
EnglishWe may also disclose personal information as part of a corporate transaction such as a merger or sale of assets.
K předání osobních údajů může také dojít v rámci podnikových transakcí, jako je například sloučení společností nebo prodej aktiv.
EnglishYou may remember this as the AOL-Time Warner merger, okay, heralded at the time as the largest single deal of all time.
Možná si pamatujete sloučení společností AOL a Time Warner. ~~~ Svého času bylo ohlašováno jako největší obchod všech dob.
EnglishThe merger of the executives is not proceeded with at this point because of divergences between Member States on the scope of the reform.
Ke sloučení výkonných orgánů však nedojde, jelikož se členské státy v názorech na tuto reformu rozcházejí.
EnglishA merger between different entities does not exonerate the parties to the merger from their obligations under national data protection principles.
Fúze různých subjektů nezbavuje účastníky fúze jejich závazků vyplývajících z vnitrostátních zásad ochrany údajů.
EnglishLong-term options might include, for example, a merger of the European Regional Development Fund and the European Social Fund.
Možností v dlouhodobém horizontu může být například sloučení Evropského regionálního rozvojového fondu a Fvropského sociálního fondu.
EnglishThe Council cannot venture an opinion as to whether the merger plans, as they currently stand, are in accordance with that part of the conclusions.
Rada si nemůže dovolit vyslovit názor na to, zda plány fúze v momentálním stave jsou v souladu s touto částí závěrů.

Synonyma (anglicky) pro "merger":

merger