anglicko-česko překlad pro "mercy"

EN

"mercy" český překlad

volume_up
mercy {podstatné jméno}
volume_up
merciful {příd. jm.}
volume_up
mercifulness {podstatné jméno}
volume_up
mercy killing {podstatné jméno}
CS

"měrka" anglický překlad

EN

mercy {podstatné jméno}

volume_up
mercy (také: grace)
Jesus Christ loved animals: 'I desire mercy, not sacrifice,' said the Saviour.
Ježíš Kristus zvířata miloval: "Žádám milosrdenství a ne oběť," řekl Spasitel.
May it be a country where mercy and faith meet together.
Ať se stane zemí, v níž se setká milosrdenství a víra.
Jesus says: 'I desire mercy and not sacrifice'.
Ježíš řekl: "Milosrdenství chci, a ne oběť."
European gas consumers cannot be left at the mercy of monopolies.
Nelze ponechat evropské spotřebitele plynu na milost a nemilost monopolů.
Mr Pannella, I do not think that we are quite at the mercy of events.
Pane Pannello, nemyslím si, že bychom byli zcela vydáni na milost událostem.
After all, they are at the mercy of their care providers.
Jsou ostatně vydáni na milost poskytovatelům zdravotní péče.
mercy (také: grace)
We hope that fate and God will have mercy on these disaster-stricken regions.
Věříme, že osud a Bůh budou mít s těmito katastrofou postiženými oblastmi slitování.
I am assuming you were not asking for my mercy, but were trying to say 'thank you' - not in Greek, I should add, which is 'Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε'!
Předpokládám, že jste mě nežádal o slitování, ale snažil jste se říci "děkuji" - měl bych dodat, že nikoli řecky, což je "Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε"!
." ~~~ The characters are meant to embody the 99 attributes of Allah: justice, wisdom, mercy, among others.
A jeho touha je zachránit islám od obrazů netolerance v přátelsky dětském formátu. "99" postavy mají ztělesnit 99 atributů Aláha, spravedlnost, moudrost, slitování, mezi jinými.
mercy
(HU) Mr President, 'I desire mercy and not sacrifice': the words of Jesus echo in our souls when we encounter rampant violence and cruelty in the world.
(HU) Pane předsedo, Ježíšova slova "Žádám soucit, nikoli oběti" nám zní v srdcích, když se setkáváme s násilím a krutostí, které panuje ve světě.
CS

měrka {ženský rod}

volume_up
měrka (také: měřící tyčinka)
volume_up
dipstick {podstatné jméno}

Příklady použití pro "mercy" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishJesus Christ loved animals: 'I desire mercy, not sacrifice,' said the Saviour.
Ježíš Kristus zvířata miloval: "Žádám milosrdenství a ne oběť," řekl Spasitel.
EnglishWe hope that fate and God will have mercy on these disaster-stricken regions.
Věříme, že osud a Bůh budou mít s těmito katastrofou postiženými oblastmi slitování.
EnglishThese days, workers are at the mercy of frequent and risky employment transitions.
V současnosti jsou pracující vydáni napospas častým a riskantním změnám v zaměstnání.
EnglishThese instruments will put the European people at the mercy of rating agencies.
Tyto nástroje vydají Evropany na milost a nemilost ratingovým agenturám.
EnglishMr Pannella, I do not think that we are quite at the mercy of events.
Pane Pannello, nemyslím si, že bychom byli zcela vydáni na milost událostem.
EnglishWe are talking about countries at the mercy of poverty, indigence and disease.
Hovoříme o zemích vydaných na pospas chudobě, strádání a nákazám.
EnglishThe kidnapped Estonians are, however, still at the mercy of their abductors.
Unesení Estonci jsou nicméně stále vydáni na milost svým únoscům.
EnglishEuropean gas consumers cannot be left at the mercy of monopolies.
Nelze ponechat evropské spotřebitele plynu na milost a nemilost monopolů.
EnglishWhen a population finds itself at the mercy of a murderous leader, this is a fundamental issue.
Je-li obyvatelstvo vydáno na milost a nemilost krvelačnému vůdci, jedná se o důležitou otázku.
EnglishRather, it is because the conditions imposed have become worse at the mercy of the so-called desires of the markets.
Byly. Spíše je to dáno tím, že uložené podmínky se zhoršily kvůli nenasytnosti trhů.
EnglishAfter all, they are at the mercy of their care providers.
Jsou ostatně vydáni na milost poskytovatelům zdravotní péče.
EnglishWe need to be vigilant in order not to leave them at the mercy of the aggressive behaviour of foreign investors.
Musíme být bdělí, abychom je nenechali napospas agresivnímu chování zahraničních investorů.
EnglishEducation cannot be at the mercy of the logic of the market.
Vzdělávání nemůže být vydáno na milost logice trhu.
EnglishMay it be a country where mercy and faith meet together.
Ať se stane zemí, v níž se setká milosrdenství a víra.
EnglishMember States must not be placed in a situation where they are at risk of being at the mercy of another state.
Členské státy nesmí být vystaveny situaci, kdy jim hrozí, že zůstanou na milost a nemilost jiného státu.
EnglishThere is only a great need for this because the Member States are largely at the mercy of external suppliers.
Je to mimořádně potřebné, protože členské státy jsou do velké míry odkázány na milost externích dodavatelů.
EnglishThey are completely at the mercy of the banks, which do not provide sufficient reliable information.
Evropští spotřebitelé a občané jsou ponecháni na milost a nemilost bank, které neposkytují dostatečně spolehlivé informace.
EnglishYou will pay a very high price for that, because you are now at the mercy of the veto of the countries I have just mentioned.
Za to zaplatíte velmi vysokou cenu, protože jste nyní vydán na milost vetům mnou právě zmíněných zemí.
EnglishJesus says: 'I desire mercy and not sacrifice'.
Ježíš řekl: "Milosrdenství chci, a ne oběť."
EnglishThey no not appear in any registers, they are at risk of being exploited, and they are at the mercy of their employers.
Nejsou vedeni v žádných záznamech, hrozí jim vykořisťování a jsou vydáni na milost a nemilost svých zaměstnavatelů.

Synonyma (anglicky) pro "mercy":

mercy
mercifulness
mercy killing
English