anglicko-česko překlad pro "mentioned above"

EN

"mentioned above" český překlad

EN

mentioned above {přídavné jméno}

volume_up
mentioned above

Příklady použití pro "mentioned above" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe results confirmed that euro banknotes do not cause any of the above-mentioned hazards.
Výsledky potvrdily, že eurobankovky žádné z výše uvedených rizik nepředstavují.
EnglishWomen can fulfil the above-mentioned role only if they are given the opportunity to do so.
Ženy mohou plnit výše uvedenou úlohu jen tehdy, dostanou-li k tomu příležitost.
EnglishThe second element, education, is in close correlation with the above-mentioned principle.
Druhým prvkem je vzdělání v úzkém vztahu s výše uvedenou zásadou.
EnglishThe initiative "Youth on the Move” underlines the importance of the above mentioned programmes.
Iniciativa "Mládež v akci" podtrhuje význam výše uvedených programů.
EnglishReducing rising carbon dioxide emission levels by the means mentioned above is an additional challenge.
Další výzvou je omezení zvyšování úrovně emisí oxidu uhličitého zmíněnými prostředky.
EnglishI do not endorse the above-mentioned proposal, because in my view it could weaken the Commission's proposal.
Tento návrh nepodporuji, neboť by podle mého názoru mohl oslabit návrh Komise.
EnglishIndeed, the above-mentioned committee has already adopted this proposal.
Tento návrh byl mimochodem ve zmíněném výboru i schválený.
EnglishThere are certainly other causes but those mentioned above are those that have destroyed Europe's demography.
Určitě existují i jiné příčiny, ale toto jsou ty, které zničili demografii Evropy.
EnglishWhat position has the Commission taken vis-à-vis the above-mentioned elections?
Jaký postoj zaujímá Komise vůči zmíněným volbám?
EnglishFor the above-mentioned reasons our group will not support the resolution.
Z výše uvedených důvodů naše frakce návrh nepodpoří.
EnglishFor the reasons mentioned above, and for other reasons too, I have decided to support the report.
Nejen z výše uvedených důvodů jsem se rozhodla zprávu podpořit.
EnglishFor the above-mentioned reasons, therefore, we vote against this report.
Z uvedených důvodů proto hlasujeme proti této zprávě.
EnglishIn spite of the above-mentioned reservations, I support the adoption of the report.
Přes zmíněné výhrady přijetí zprávy podporuji.
EnglishFor the reasons mentioned above, as well as for other reasons, I have decided to support the report.
Nejen z výše uvedených důvodů jsem se rozhodla zprávu podpořit.
EnglishFor the reasons mentioned above, I agree with the wording of the report.
Se zněním zprávy z výše uvedených důvodů souhlasím.
EnglishHowever, we must ensure that the required standards are not in conflict with the agreements mentioned above.
Nicméně musíme zajistit, aby požadované normy nebyly v rozporu s výše zmíněnými dohodami.
EnglishThe European Commission submitted a new draft regulation based on the above-mentioned dual legal basis.
Evropská komise předložila nový návrh nařízení založeného na výše uvedeném dvojím právním základě.
EnglishThe rules mentioned above also apply to the calculation of invalidity pensions and survivors' pensions.
Výše uvedená pravidla se rovněž vztahují na výpočet invalidního důchodu a pozůstalostního důchodu.
EnglishIt is obvious that the media hysteria surrounding bird flue was used to carry through the above-mentioned standard.
Je zřejmé, že bylo využito mediální paniky okolo ptačí chřipky k prosazení výše uvedené normy.
EnglishBoth of the above-mentioned areas are neglected due to the fact that they are not clearly identified.
Obě z výše uvedených oblastí jsou zanedbávané, vzhledem k skutečnosti, že nejsou jednoznačně identifikované.

Podobné překlady pro "mentioned above" česky

mentioned přídavné jméno
above příslovce
above předložka
Czech
above přídavné jméno
from above příslovce
Czech
a cut above
to tower above sloveso
to be above sloveso