anglicko-česko překlad pro "menace"

EN

"menace" český překlad

volume_up
menace {podstatné jméno}
volume_up
menaced {příd. jm.}
volume_up
menacing {příd. jm.}
EN

menace {podstatné jméno}

volume_up
Mr President, a court with a mission is a menace.
Pane předsedající, soud s určitým úkolem je hrozba.
. - Madam President, I know the European City Guide best and, in spite of attempts to close it down, this menace continues.
. - Paní předsedající, nejlépe znám European City Guide a navzdory pokusům o ukončení činnosti této firmy hrozba trvá dále.
Russian menace lives, and has already penetrated our everyday consciousness, not only through energy prices but also in the image of columns of tanks filing into Georgia.
Ruská hrozba žije a už pronikla do našeho každodenního povědomí, nejen prostřednictvím cen energií, ale i prostřednictvím obrazu kolon tanků pronikajících do Gruzie.
Insects are not only a menace to plants, but are also transmitters of very serious human illnesses.
Hmyz nepředstavuje jen nebezpečí pro rostliny, ale je rovněž přenašečem závažných lidských onemocnění.
The European Community's concerns about the crisis in the Caucasus, the imperialist aggression and menace of Russia, and the dangers facing Ukraine and Moldova are justified.
Obavy Evropského společenství z krize na Kavkaze, z imperialistické agrese a hrozeb Ruska a z nebezpečí, které hrozí Ukrajině a Moldavsku, jsou oprávněné.
menace (také: threat)

Příklady použití pro "menace" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishA court with a mission is a menace; a supreme court with a mission is a tyranny.
Soud plnící nějaké poslání je hrozbou, nejvyšší soud s posláním je tyranie.
English. - Cybercrime is indeed a growing menace.
členka Komise. - Počítačová trestná činnost je opravdu rostoucí hrozbou.
EnglishLisbon provides them with a new opportunity and an instrument to combat the menace of nationalism.
Lisabonská smlouva jim poskytuje novou příležitost a nástroj v boji proti hrozbě nacionalismu.
EnglishInsects are not only a menace to plants, but are also transmitters of very serious human illnesses.
Hmyz nepředstavuje jen nebezpečí pro rostliny, ale je rovněž přenašečem závažných lidských onemocnění.
EnglishIn the face of the 'brown' menace, all democratic forces on the right and left must join together in Europe.
Tváří v tvář "hnědé" hrozbě se všechny demokratické síly v Evropě, napravo i nalevo, musí spojit.
EnglishAs a result, they would become a menace on the roads.
Výsledkem bude, že se stanou hrozbou na silnicích.
EnglishMr President, a court with a mission is a menace.
Pane předsedající, soud s určitým úkolem je hrozba.
EnglishMoonlighting is a menace to the European economy, all the more so within the context of the current economic crisis.
Práce na černo představuje hrozbu pro evropské hospodářství, tím spíše v době současné hospodářské krize.
EnglishMr President, for almost 30 years, the Islamic Republic of Iran has been a major menace to human rights and democracy.
Vážený pane předsedající, íránská islámská republika je velkou hrozbou pro lidská práva a demokracii takřka 30 let.
EnglishOver 50% of medicines sold over the Internet are falsified, representing a real menace to all our fellow citizens.
Více než 50 % léčivých přípravků prodaných přes internet je padělaných, a jedná se tak o reálnou hrozbu pro naše spoluobčany.
EnglishHis report makes it clear that we should look very carefully at how we intend to respond to the menace of organ trafficking in the EU.
V jeho zprávě se objasňuje, že bychom se měli pečlivě zabývat tím, jak plánujeme reagovat na hrozbu ilegálního obchodování s orgány v EU.
EnglishI voted for the draft directive, which tackles the widespread menace of illegal immigration which often gives rise to exploitation.
písemně. - (FR) Hlasovala jsem pro návrh směrnice, která se zabývá rozšířenou hrozbou nelegálního přistěhovalectví, jež často končí vykořisťováním.
English. - Madam President, I know the European City Guide best and, in spite of attempts to close it down, this menace continues.
jménem skupiny EFD. - Paní předsedající, nejlépe znám European City Guide a navzdory pokusům o ukončení činnosti této firmy hrozba trvá dále.
English- (FR) Madam President, ladies and gentlemen, counterfeiting is an economic, social and health menace of a size that, in my view, is often underestimated.
- (FR) Paní předsedající, dámy a pánové, padělatelství představuje ekonomickou, sociální i zdravotní hrozbu, jejíž rozsah je dle mého názoru často podceňován.
EnglishThese containers are a menace to navigation, they could pollute the seas with both toxic and non-toxic materials, and they leave local authorities with large clean-up costs.
Tyto kontejnery ohrožují plavbu, mohou znečišťovat moře jedovatými i nejedovatými látkami a místním orgánům způsobují velké náklady na čištění.
EnglishI think that Parliament has a good grasp of the gravity of the phenomenon and its effects; Mr Toubon reminded us that it was an economic, social and health menace.
Myslím, že si Parlament dobře uvědomuje závažnost tohoto jevu a jeho důsledky. Pan Toubon nám připomněl, že se jedná o hospodářskou, sociální a zdravotní hrozbu.
EnglishThe European Community's concerns about the crisis in the Caucasus, the imperialist aggression and menace of Russia, and the dangers facing Ukraine and Moldova are justified.
Obavy Evropského společenství z krize na Kavkaze, z imperialistické agrese a hrozeb Ruska a z nebezpečí, které hrozí Ukrajině a Moldavsku, jsou oprávněné.
EnglishRussian menace lives, and has already penetrated our everyday consciousness, not only through energy prices but also in the image of columns of tanks filing into Georgia.
Ruská hrozba žije a už pronikla do našeho každodenního povědomí, nejen prostřednictvím cen energií, ale i prostřednictvím obrazu kolon tanků pronikajících do Gruzie.
EnglishThe only way to prevent local populations from doing the logical thing, which is to eliminate a dangerous menace, is by giving them an incentive in treating it as a renewable resource.
Jediným způsobem, jak lze místním populacím zabránit v logických úkonech k odstranění nebezpečné hrozby, je dát jim pobídky k tomu, aby s věcmi nakládali jako s obnovitelnými zdroji.

Synonyma (anglicky) pro "menace":

menace
menacingly
menacing