anglicko-česko překlad pro "memoranda"

EN

"memoranda" český překlad

CS

"memoranda" anglický překlad

volume_up
memoranda {stř mn. č.}
EN

memoranda {množné číslo}

volume_up
memoranda
It should be clearly stated that memoranda are not agreements.
Je nutno zcela jasně říci, že memoranda nejsou dohodami.
Memoranda of understanding are expressions of political will that a country would like to become a visa waiver country.
Memoranda o porozumění jsou vyjádřením politické vůle země stát se zemí, v níž platí bezvízový styk.
In any event six Member States, and possibly now Malta as well, have signed memoranda of understanding with the Americans.
V každém případě však šest členských států, a nyní zřejmě již také Malta, podepsalo se Spojenými státy memoranda o porozumění.
CS

memoranda {střední rod množné číslo}

volume_up
memoranda
Je nutno zcela jasně říci, že memoranda nejsou dohodami.
It should be clearly stated that memoranda are not agreements.
Memoranda o porozumění jsou vyjádřením politické vůle země stát se zemí, v níž platí bezvízový styk.
Memoranda of understanding are expressions of political will that a country would like to become a visa waiver country.
V každém případě však šest členských států, a nyní zřejmě již také Malta, podepsalo se Spojenými státy memoranda o porozumění.
In any event six Member States, and possibly now Malta as well, have signed memoranda of understanding with the Americans.

Příklady použití pro "memoranda" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAfter the signature of these memoranda, the US and some Member States have negotiated two types of agreements.
Po podpisu těchto memorand USA a některé členské státy sjednaly dva druhy dohod.
EnglishIt should be clearly stated that memoranda are not agreements.
Je nutno zcela jasně říci, že memoranda nejsou dohodami.
EnglishData transfer to the US by Member States on the basis of Memoranda of Understanding (debate)
Předávání údajů Spojeným státům americkým ze strany členských států na základě memorand o porozumění (rozprava)
EnglishMemoranda of understanding are expressions of political will that a country would like to become a visa waiver country.
Memoranda o porozumění jsou vyjádřením politické vůle země stát se zemí, v níž platí bezvízový styk.
EnglishQuite a number of memoranda have been signed.
EnglishIn any event six Member States, and possibly now Malta as well, have signed memoranda of understanding with the Americans.
V každém případě však šest členských států, a nyní zřejmě již také Malta, podepsalo se Spojenými státy memoranda o porozumění.
EnglishThus, when taking such decisions and signing such memoranda, it is necessary to thoroughly assess both the legal and social consequences.
Když tedy přijímáte taková rozhodnutí a podepisujete taková memoranda, je nezbytné důkladně posoudit jak právní, tak sociální následky.
EnglishYou have also requested the Commission to clarify the state of play on bilateral agreements and memoranda of understanding relating to the visa waiver programme.
Požadovali jste také, aby Komise vysvětlila současný stav dvoustranných dohod a memorand o porozumění vztahujících se k programu bezvízového styku.
EnglishEight Member States signed Memoranda of Understanding with the United States stating that they agreed to cooperate with the United States on such matters.
Osm členských států podepsalo se Spojenými státy memoranda o porozumění, v nichž uvádějí, že souhlasí se spoluprací se Spojenými státy v těchto záležitostech.
EnglishOther countries have followed the example of the Czech Republic: Memoranda of Understanding (MoUs) have already been signed by Estonia, Latvia, Hungary, Slovakia and Malta.
Příkladu České republiky následovaly i další země: memoranda o porozumění již podepsaly také Estonsko, Lotyšsko, Maďarsko, Slovensko a Malta.
EnglishMy answer is that if the Member States have Memoranda of Understanding and bilateral agreements, they may be able to give data on their own nationals.
Moje odpověď zní, že pokud mají členské státy memoranda o porozumění a dvoustranné dohody, měly by mít možnost poskytovat údaje o svých vlastních státních příslušnících.

Synonyma (anglicky) pro "memoranda":

memoranda