EN

meeting {podstatné jméno}

volume_up
The meeting that we are to have next week is a very important one, but it is nevertheless just a meeting.
Setkání, které se příští týden uskuteční, je velice důležité, nicméně je to jen setkání.
The central topic of this meeting will be the problem of financial stability.
Ústředním tématem tohoto setkání bude problém finanční stability.
The first meeting, held on 15 October, enabled the parties concerned to meet directly.
První jednání, konané 15. října, umožnilo přímé setkání dotčených stran.
meeting (také: session, reunion)
The adoption of the reorganisation plan is voted on at a meeting of creditors.
O přijetí reorganizačního plánu hlasuje schůze věřitelů.
Ladies and gentlemen, this morning, a meeting of the Conference of Presidents was held.
Dámy a pánové, dnes dopoledne se konala schůze Konference předsedů.
So, she had to go to meeting after meeting, same arguments made over and over again.
Takže musela chodit ze schůze na schůzi, opakovat stejné argumenty, pořád a pořád dokola.

~~~ The meeting continues until all participants have left the meeting. ~~~

~~~ Schůzka pokračuje, dokud ji neopustí všichni účastníci. ~~~

~~~

~~~ Vývojáře ~~~

The meeting took place on the initiative of the Swedish Presidency.
Schůzka se konala z iniciativy švédského předsednictví.
The first meeting of Member countries' experts on dumping is held.
Koná se první schůzka odborníků členských států pro oblast dumpingu.
This will be the 33rd such meeting between our two assemblies.
Bude to již 33. setkání našich dvou shromáždění.
I suspect the Lisbon meeting was a gathering that the British Prime Minister will not look back on with pride.
Mám dojem, že předseda britské vlády nebude vzpomínat na lisabonské shromáždění s pýchou.
(DE) Madam President, I'm delighted to be given the opportunity of taking the floor in the first meeting to be chaired by you.
(DE) Paní předsedající, je mi ctí vystoupit na vašem prvním shromáždění.

Příklady použití pro "meeting" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe had an initial meeting with Mr Maroni in Cannes, during the Informal Council.
Během neformálního zasedání Rady jsem se poprvé sešel v Cannes s panem Maronim.
EnglishToday the ministers are meeting in Stockholm to discuss the Stockholm Programme.
Dnes se ve Stockholmu scházejí ministři, aby jednali o stockholmském programu.
EnglishThe Council, meeting behind closed doors, is unable to adopt a common position.
Rada, která se schází za zavřenými dveřmi, není schopna přijmout společný postoj.
EnglishThe option to start a new meeting is not available in Windows Vista Home Basic.
Možnost spustit novou schůzku není k dispozici v systému Windows Vista Home Basic.
EnglishI had a very useful and constructive meeting with Prime Minister Kosor yesterday.
Včera jsme měl velmi užitečné a konstruktivní setkání s paní premiérkou Kosorovou.
EnglishPresident Trichet chairing his first Governing Council meeting on 6 November 2003
Prezident ECB Trichet poprvé v čele zasedání Rady guvernérů 6. listopadu 2003
EnglishI believe that this meeting allowed a number of still open issues to be clarified.
Domnívám se, že tato schůzka umožnila objasnění mnoha stále otevřených otázek.
EnglishThe European Council is about to hold its meeting on June 19 and 20 in Brussels.
Evropská rada se chystá na své zasedání v Bruselu ve dnech 19. a 20. června.
EnglishThis unprecedented meeting will take place in Washington DC on 20 and 21 April.
Toto mimořádné setkání se bude konat ve Washingtonu ve dnech 20. a 21. dubna.
EnglishA committee meeting may be held, even on Thursday, but without taking a vote.
Zasedání výboru se konat může, a to i ve čtvrtek, nesmí však dojít k hlasování.
EnglishIn the last few days there has been a meeting between Mr Olmert and Mr Abbas.
V posledních několika dnech se uskutečnila schůzka pana Olmerta a pana Abbáse.
EnglishThis morning I called an emergency meeting of the Bureau to discuss the situation.
Dnes ráno jsem svolal mimořádnou schůzi předsednictva, aby projednalo tuto situaci.
EnglishThat has to be the quid pro quo for meeting the high costs imposed by EU regulation.
To musí být protislužba za splnění vysokých nákladů uložených evropskou regulací.
EnglishLast week, I participated as a rapporteur in the meeting with national parliaments.
Minulý týden jsem se jako zpravodaj zúčastnil zasedání s vnitrostátními parlamenty.
EnglishAccordingly, interest rate decisions will normally be taken during that meeting.
Rozhodnutí o úrokových sazbách budou tedy obvykle přijímána v průběhu tohoto zasedání.
EnglishFirst meeting of the General Council after EU enlargement at the ECB on 17 June 2004
První zasedání Generální rady v ECB dne 17. června 2004 po rozšíření Evropské unie
EnglishA South Africa – EU Joint Cooperation Council Meeting is held in Brussels.
V Bruselu se koná zasedání Smíšené rady pro spolupráci EU-Jihoafrická republika.
EnglishFor more information, see Windows Meeting Space: frequently asked questions.
Další informace naleznete v tématu Program Centrum spolupráce: nejčastější dotazy.
EnglishThen the next day, I held a meeting on the main square and some women came.
Potom další den jsem svolal setkání na hlavním náměstí a přišly i některé ženy.
EnglishWe are talking about the outcome of the last Council meeting, of 19 November 2009.
Hovoříme tu o výsledcích posledního zasedání Rady ze dne 19. listopadu 2009.