anglicko-česko překlad pro "medicine"

EN

"medicine" český překlad

volume_up
medicine {podstatné jméno}
volume_up
medicinal {příd. jm.}
volume_up
medicine ball {podstatné jméno}
CS

"Medici" anglický překlad

EN
EN
EN
EN

medicine {podstatné jméno}

volume_up
1. medicína
medicine
Unfortunately, there is no suitable medicine for such a situation.
Bohužel žádný adekvátní lék na takovou situaci neexistuje.
A free debate is perhaps the most powerful medicine against extremism and violence.
Volná diskuse je zřejmě nejsilnější lék proti extremismu a násilí.
The issue here is not how to deliver a medicine with a piece of plastic, as has been said.
Otázkou zde není, jak aplikovat lék prostřednictvím plastové pomůcky, jak bylo řečeno.
Regenerative medicine is an extraordinarily simple concept that everybody can understand.
Regenerativní lékařství je mimořádně jednoduchý pojem, kterému každý rozumí.
And as a teacher of medicine, as a student myself, I was so inspired by that story.
A jako učitel lékařství, už i jako jeho student, jsem byl tím příběhem hodně inspirován.
This is the complete antithesis of regenerative medicine.
To je ale úplný protiklad regenerativního lékařství.
medicine (také: med, physic)
It was wise doctors and advanced medicine and surgeons who knew what to do with their hands.
Byli to moudří doktoři a rozvinutá medicína a chirurgové, kteří vědí, co mají jejich ruce dělat.
So that's where this field comes in that we call the field of regenerative medicine.
V tento okamžik přichází k užitku obor, kterému říkáme regenerační medicína.
A doctor might be serious, but laughter's still a great medicine.
Doktor může být vážný, ale smích je pořád výborná medicína.
medicine (také: medicament)
The lack of an MRL also prevents authorities from being able to establish a proper withdrawal period for a medicine.
Absence maximálních limitů reziduí také brání úřadům, aby mohly stanovit řádnou ochrannou lhůtu pro dané léčivo.
We must avoid the risk of supposedly scientific information disguising a much less noble intention, which is to influence patients and steer them towards buying a particular medicine.
Musíme zabránit riziku, že se za údajnými vědeckými informacemi budou skrývat mnohem méně ušlechtilé úmysly, tj. ovlivnit pacienty a přimět je, aby si zakoupili konkrétní léčivo.
CS

Medici {vlastní jméno}

volume_up
1. "italský šlechtický rod"
Medici

Příklady použití pro "medicine" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishPenalties for counterfeiting medicine should be the same as for drug trafficking.
Sankce za padělání léčiv by měly být stejné jako v případě obchodování s drogami.
EnglishWhen people use a counterfeit medicine, they can die; it is extremely dangerous.
Pokud lidé použijí padělaný léčivý přípravek, mohou zemřít. Je to velmi nebezpečné.
EnglishA lot of fake medicine is getting into the legal supply chain during repackaging.
Mnoho padělaných léků se dostává do legálního dodavatelského řetězce při přebalení.
EnglishChildren's medicine was 600 dollars, because nobody could afford to buy any of it.
Léky pro děti stály 600 dolarů, protože si je nikdo nemohl dovolit kupovat.
EnglishSo that's where this field comes in that we call the field of regenerative medicine.
V tento okamžik přichází k užitku obor, kterému říkáme regenerační medicína.
EnglishAnd you can see this blending of traditional medicine, modern medicine, modern science.
Můžete vidět toto mísení tradiční medicíny s moderní medicínou, moderní vědou.
EnglishAround 50% of the antibiotics prescribed in Europe are used in veterinary medicine.
Přibližně 50 % veškerých antibiotik je v Evropě předepisováno k veterinárnímu použití.
EnglishThe trial lawyers say, "Well, this legal fear makes doctors practice better medicine."
Soudní právníci říkají: "Tento právní strach nutí doktory k lepší medicíně."
EnglishAnd one time my mother asked me to get some medicine for a younger sibling.
Jednou mě matka požádala, abych sehnal nějaké léky pro mladšího sourozence.
EnglishIf a falsified medicine is discovered, it is now possible to send out an early warning.
Odteď, bude-li odhalen padělaný léčivý přípravek, bude možné vydat včasné varování.
EnglishAnd as a teacher of medicine, as a student myself, I was so inspired by that story.
A jako učitel lékařství, už i jako jeho student, jsem byl tím příběhem hodně inspirován.
EnglishAnd I walked 10 miles or so, all morning, to get there, to the medicine man.
A já jsem šel asi 10 mil, celé dopoledne, abych tam došel, k lékárníkovi.
EnglishThat is why medicine prices have been rising disproportionately on European markets.
Právě z tohoto důvodu rostou na evropských trzích ceny léků nerovnoměrně.
EnglishTransplantology is one of the most rapidly growing branches of medicine.
Transplantologie je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví lékařství.
EnglishThey're even models in medicine, and we can even transplant organs from a pig to a human.
Existuje lékařský model, že můžeme transplantovat orgán z prasete na člověka.
EnglishIt's taking a medicine that really works and diluting it down well beyond Avogadro's limit.
Prostě vezmete lék, který opravdu funguje a zředíte ho daleko za Avogadrův limit.
EnglishIf I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Mám alergie. Jestli dostanu alergickou reakci, moje léky naleznete v mém baťohu/mé kapse.
EnglishI think we have to do something about a piece of the culture of medicine that has to change.
Myslím, že musíme něco udělat s částí medicínské kultury, která se musí změnit.
EnglishRegenerative medicine is an extraordinarily simple concept that everybody can understand.
Regenerativní lékařství je mimořádně jednoduchý pojem, kterému každý rozumí.
EnglishHippocrates once said that to study medicine you have to study the climate.
Hippokrates jednou řekl, že ke studiu medicíny je třeba studium klimatu.

Synonyma (anglicky) pro "medicine":

medicine
medicinal
English