anglicko-česko překlad pro "mediation"

EN

"mediation" český překlad

volume_up
mediation {podstatné jméno}
volume_up
mediator {podstatné jméno}
volume_up
mediated {příd. jm.}
volume_up
mediating {příd. jm.}
EN

mediation {podstatné jméno}

volume_up
1. právo
mediation
They should also take place within an agreed timeframe with effective mediation.
Rovněž by se měla odehrávat v dohodnutém časovém rámci a za efektivní pomoci mediace.
Whether we call it mediation or arbitration or whatever is not the crucial issue.
Není podstatné, zda tomu říkáme mediace nebo smírčí řízení.
Please note mediation service is only available for orders that were placed in the last 90 days.
Služba mediace je k dispozici pouze u objednávek zadaných během posledních 90 dnů.
2. ostatní
However, should a problem arise, Google does offer dispute mediation.
Pokud se však vyskytne problém, společnost Google nabízí zprostředkování vyjednávání.
This mediation therefore allowed an effective ceasefire, with a few sad exceptions.
Toto zprostředkování tedy až na několik smutných výjimek umožnilo skutečné zastavení bojů.
Mediation service is only available for orders placed in the last 90 days.
Zprostředkování je k dispozici pouze u objednávek z posledních 90 dnů.

Příklady použití pro "mediation" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishClearly what is now hoped for is that it can primarily be African mediation.
Je jasné, že v současné chvíli si přejeme to, aby se jednalo o mediaci africkou.
EnglishThey should also take place within an agreed timeframe with effective mediation.
Rovněž by se měla odehrávat v dohodnutém časovém rámci a za efektivní pomoci mediace.
EnglishIf necessary, the European Union ought to be ready to continue this mediation.
Pro případ nutnosti by Evropská unie měla být připravena na pokračování v této mediaci.
EnglishThere is also no mediation solution, for example, in the form of ex-post transparency.
Neexistuje žádné smírčí řešení, například v podobě transparentnosti ex-post.
EnglishI told him we were available - including the High Representative - for mediation work.
Řekl jsem mu, že my i vysoký zmocněnec jsme k dispozici k mediační práci.
EnglishThis mediation therefore allowed an effective ceasefire, with a few sad exceptions.
Toto zprostředkování tedy až na několik smutných výjimek umožnilo skutečné zastavení bojů.
EnglishI spoke at length with Desmond Tutu at the start of the crisis, during his mediation mission.
Dlouze jsem na začátku krize hovořil s Desmondem Tutu během jeho mediační mise.
EnglishMediation service is only available for orders placed in the last 90 days.
Zprostředkování je k dispozici pouze u objednávek z posledních 90 dnů.
EnglishHowever, should a problem arise, Google does offer dispute mediation.
Pokud se však vyskytne problém, společnost Google nabízí zprostředkování vyjednávání.
EnglishOf course, we hope that the mediation efforts by Egypt and the Arab League can continue.
Jistě, věříme, že vyjednávací úsilí Egypta a Ligy arabských států může nadále pokračovat.
EnglishIn order to ensure that no misunderstandings arise, I fully support your proposal for mediation.
Abychom předešli jakýmkoli nedorozuměním, zcela podporuji váš návrh na mediaci.
EnglishPlease note mediation service is only available for orders that were placed in the last 90 days.
Služba mediace je k dispozici pouze u objednávek zadaných během posledních 90 dnů.
EnglishI see others, like a mediation cell, being created within the appropriate structures.
Vidím i další, jako jsou například mediační střediska, ustavená v rámci příslušných struktur.
EnglishWhether we call it mediation or arbitration or whatever is not the crucial issue.
Není podstatné, zda tomu říkáme mediace nebo smírčí řízení.
EnglishThat, I think, is the stance that we need to take in the mediation.
To je podle mého názoru postoj, se kterým se musíme zapojit do jednání.
EnglishWe have to revert back to peace mediation without winners or losers.
Musíme se navrátit k mírovému vyjednávání bez vítězů nebo poražených.
EnglishI also say that the European Union must play its part in monitoring the mediation process.
Také chci říct, že se Evropská unie musí zhostit své role v monitorovacím a mediačním procesu.
EnglishI have promised the Commission's support for this mediation, whether politically or financially.
Přislíbil jsem této mediaci podporu Komise, a to jak na úrovni politické, tak i finanční.
EnglishWe trust you, because you are a man of mediation, reconciliation and therefore also of peace.
Věříme vám, neboť jste muž vyjednávání, usmíření, a tudíž také míru.
EnglishThe Quartet can provide the careful, yet dynamic, mediation that is required.
Blízkovýchodní kvartet může být zdrojem opatrné, avšak zároveň dynamické mediace, která je nyní potřeba.

Synonyma (anglicky) pro "mediation":

mediation
mediator