EN

mediate {přídavné jméno}

volume_up
volume_up
středový {příd. jm. m.}
mediate
A solution can only be achieved worldwide, and the European Union should certainly take a leading and mediating role in combating climate change.
Řešit tento problém můžeme pouze na celosvětové úrovni a Evropská unie by měla převzít vedoucí a zprostředkující úlohu v boji proti změně klimatu.

Příklady použití pro "mediate" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe Web links everything, and very soon it will mediate most human activity.
Síť spojuje všechno, a velmi brzy bude prostředkem pro většinu lidských aktivit.
EnglishMr Topolánek, you yourself said, 'we shall not mediate in the gas conflict'.
Pane Topolánku, vy sám jste řekl, "nebudeme ve sporu o plyn vystupovat jako prostředník".
EnglishMoreover, if reconciliation fails, the EU has to step in to offer its services to mediate.
Pokud navíc selžou pokusy o smír, musí EU přijít s nabídkou svých služeb při mediaci.
EnglishThe EU welcomes the region's efforts to mediate in the Zimbabwean crisis.
EU vítá ochotu subjektů v regionu k účasti při řešení zimbabwské krize.
English(Laughter) And some of these are actually meant to mediate experiences.
(Smích) Jiné mé výrobky se zase stanou vaším prostředníkem.
EnglishOur group hopes the Commission will continue to mediate actively to bring about harmony.
Naše skupina doufá, že Komise bude aktivně pokračovat ve své roli prostředníka, aby zajistila harmonii.
EnglishHowever, I am glad that the Liberals have been able to mediate and are still up to the challenge.
Jsem nicméně potěšen, že se liberálové zhostili role zprostředkovatele a dosud tuto výzvu plní.
EnglishStage two, social remix, is really about using it to mediate people's relationships to each other.
Ve druhé fázi jde o sociální remix, který ho využívá ke zprostředkování vzájemných lidských vztahů.
EnglishMembers of Parliament can mediate and encourage normal political dialogue between opposing parties.
Poslanci mohou zprostředkovat a podpořit normální politický dialog mezi vzájemně si oponujícími stranami.
EnglishThe Commission needs to mediate more effectively so that we pursue a common European industrial policy.
Komise musí hrát svou zprostředkovatelskou úlohu účinněji, v zájmu naplňování společné evropské průmyslové politiky.
EnglishHow can we mediate for citizens in a dispute with their country without the country attending the Committee on Petitions?
Jak můžeme vyjednávat za občany ve sporu s jejich zemí, když tato země v Petičním výboru není přítomna?
EnglishLet it be the European Union that takes the initiative to attempt to mediate for peace between the parties in conflict.
Nechť tedy převezme iniciativu Evropská unie ve snaze zprostředkovat mír mezi jednotlivými stranami konfliktu.
EnglishWe welcome this and also the efforts of the Czech presidency to solve the current crisis and to mediate between the two sides.
Vítáme to, stejně jako vítáme snahu českého předsednictva vyřešit současnou krizi a být prostředníkem mezi oběma stranami.
EnglishThe European Union must be able to mediate and to make a constructive contribution to both sides, Georgia and Russia, so that a solution can be found.
Evropská unie musí být schopna vyjednávat a konstruktivně přispívat oběma stranám, Gruzii i Rusku, aby se našlo řešení.
EnglishWe therefore have a unique opportunity to mediate, democratise and stabilise here and we must reconcile conflicting principles and interests.
Proto zde máme jedinečnou příležitost ke zprostředkování, demokratizaci a stabilizaci a musíme smířit protikladné principy a zájmy.
EnglishThe European Union would undoubtedly welcome such a dialogue and is ready to contribute, to mediate and assist in any way possible.
Evropská unie by takový dialog nepochybně uvítala a je připravena k němu přispět, vystupovat jako prostředník a pomáhat jakýmkoli možným způsobem.
English(Laughter) And so this is constructed out of a heat reflected material that serves to mediate the difference in temperature between the human body and the glacial ice.
(Smích) Je ušitý z teploodrazné fólie, která slouží k vyrovnání rozdílu teplot mezi lidským tělem a ledem ledovce.
EnglishFor example, we can monitor passengers' rights and also mediate or ask for a truce in the various land transport industrial disputes.
Můžeme například dohlížet na práva cestujících a také fungovat jako zprostředkovatel nebo smírčí orgán v různých sporech týkajících se pozemní dopravy.
EnglishOne example of this is the Slovakian language law, when the High Commissioner on National Minorities tried to mediate between the parties.
Jedním z příkladů je slovenský jazykový zákon, u nějž se vysoký komisař pro národnostní menšiny pokoušel působit jako prostředník mezi stranami sporu.
English(HU) Mr President, the role of the European Parliament - and I quote its President - is to mediate between disputing parties and countries, if necessary.
(HU) Pane předsedající, úlohou Evropského parlamentu - cituji jeho předsedu - je zprostředkovat jednání mezi znesvářenými stranami a zeměmi, pokud je to zapotřebí.

Synonyma (anglicky) pro "mediate":

mediate
mediation
mediator