EN

meddling {přídavné jméno}

volume_up
meddling

Příklady použití pro "meddling" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishBut my main objection is that it is more meddling by the European Union in taxation matters.
Má hlavní námitka se však týká většího zasahování Evropské unie do daňových záležitostí.
EnglishYou are meddling in the internal affairs of our partner countries.
Vměšujete se do vnitřních záležitostí našich partnerských zemí.
English. - (NL) What is this Parliament meddling in now?
písemně. - (NL) Do čeho se to nyní Parlament vměšuje?
EnglishThe EU should not be meddling in military matters.
Evropská unie by se neměla míchat do vojenských záležitostí.
EnglishThe resolution thus reels off the repetitive old EU primer of neoliberal and meddling policies.
Toto usnesení tak sype z rukávu monotónní starou záplavu slov EU o neoliberálních politikách a politikách vměšování.
EnglishStop meddling and respect a sovereign people who are freely exercising their will and who will keep doing so.
Přestaňte se vměšovat a respektujte suverénní národ, který svobodně projevuje svou vůli a bude tak činit i nadále.
EnglishThere is no hard evidence so far that Iran has been meddling in the Bahraini situation by provoking radicalisation.
Zatím neexistují jednoznačné důkazy o tom, že se Írán vměšuje do situace v Bahrajnu a provokuje k radikalizaci.
EnglishIn other words, the European Union's meddling could damage what is working effectively, as in the case of pharmacies.
Jinými slovy, vměšování Evropské unie může zničit to, co již efektivně funguje, jako se tomu stalo v případě lékáren.
English. - (ES) Madam President, I would ask the European right to stop meddling in Venezuela.
jménem skupiny GUE/NGL. - Paní předsedající, chtěl bych požádat evropské právo, aby se přestalo vměšovat do záležitostí Venezuely.
EnglishIn my own region of Flanders, for example, we have increasingly seen Europe meddling in matters of major concern to us.
V mém domovském regionu Flandrech jsme například svědky rostoucího zasahování Evropy do záležitostí, které nám velmi leží na srdci.
EnglishSaleh al-Mutlaq has been an outspoken critic of Iranian meddling in Iraq, and now the mullahs have insisted on his removal from the election.
Sálih al-Mutlak byl otevřeným kritikem vměšování Íránu do Iráku a mulláhové vyžadovali, aby byl vyřazen z voleb.
EnglishThere is not a single area that is still free of European meddling and this is something that is definitely not going to improve over the coming years.
Neexistuje jediná oblast, která by ještě zůstávala ušetřena evropského vměšování, a to se v příštích letech rozhodně nezmění.
EnglishWell, if the EU goes on meddling with powder kegs like Georgia or Ukraine, you might just need that sort of protection again.
Pokud se EU bude i nadále vměšovat do záležitostí Gruzie a Ukrajiny, které jsou jako soudky střelného prachu, mohli byste tento druh ochrany potřebovat.
EnglishIn any case, we must jointly and emphatically reject any form of deliberate external meddling in the internal affairs of the Moldovan Republic.
V každém případě musíme společně důrazně odmítnout jakékoli formy vnějšího účelového vměšování do vnitřních záležitostí Moldavské republiky.
EnglishI am horrified to see how political meddling and the ambition to shift political power to the EU institutions are now threatening to run out of control.
Jsem zděšen, když vidím, jak se politické intervence a snaha o přenášení politického vlivu na orgány EU postupně vymykají veškeré kontrole.
EnglishThe majority of the European Parliament is once again expressing its now standard neoliberal and meddling position on relations between the EU and Russia.
Většina v Evropském parlamentu znovu vyjadřuje své nyní standardní neoliberální stanovisko a stanovisko podporující vměšování do vztahů mezi EU a Ruskem.
EnglishIn other words, the EU should avoid meddling in matters that come under the sovereignty of the Member States and that are better settled at national level.
Jinými slovy řečeno, Evropská unie by se neměla míchat do věcí, které spadají do svrchované pravomoci členských států, a které je možné lépe řešit na vnitrostátní úrovni.
EnglishThe ECB must be protected against political meddling, by national authorities, for example, and I am glad too to hear Mr Juncker confirming this on behalf of the Eurogroup.
ECB musí být chráněna před politickým vměšováním, například ze strany vnitrostátních orgánů, a rád slyším, že to pan Juncker jménem Euroskupiny potvrzuje.
EnglishAnd as a designer, I can't help meddling with this, so I pulled it to bits and sort of did stuff like this, and tried to understand what the individual elements were, but feeling it as I go.
A jako designér se do toho musím vložit, takže jsem jej rozložil na kousky asi takto, a snažil se pochopit, jaké ty jednotlivé díly jsou, a také to cítit.
EnglishThe provisions of the Hungarian constitution may be a way of meddling in the internal affairs of foreign states and of breeding tension between Hungary and neighbouring countries.
Ustanovení maďarské ústavy mohou být prostředkem pro zasahování do vnitřních záležitostí cizích států, a tvořit tak zárodek napětí mezi Maďarskem a sousedními zeměmi.

Synonyma (anglicky) pro "meddling":

meddling