anglicko-česko překlad pro "mechanically"

EN

"mechanically" český překlad

volume_up
mechanic {příd. jm.}
volume_up
mechanical {příd. jm.}
volume_up
mechanics {podstatné jméno}
EN

mechanically {příslovce}

volume_up
mechanically
What we've found is that mechanically ventilated air looks like humans.
Co jsme zjistili je, že mechanicky větran‎ý‎ vzduch vypadá jako lidé.
We looked at rooms that were mechanically ventilated, which are the data points in the blue.
Zkoumali jsme se pokoje mechanicky větrané, to jsou modré datové body.
But if you look at the blue data points, which is mechanically ventilated air, it's not as diverse.
Ale když se podíváte na modré datové body, což je mechanicky větraný vzduch, není to tak různé.

Příklady použití pro "mechanically" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWhat we've found is that mechanically ventilated air looks like humans.
Co jsme zjistili je, že mechanicky větran‎ý‎ vzduch vypadá jako lidé.
EnglishWe looked at rooms that were mechanically ventilated, which are the data points in the blue.
Zkoumali jsme se pokoje mechanicky větrané, to jsou modré datové body.
EnglishBut if you look at the blue data points, which is mechanically ventilated air, it's not as diverse.
Ale když se podíváte na modré datové body, což je mechanicky větraný vzduch, není to tak různé.
EnglishSo I get out of the shower and I mechanically dress and I'm walking around my apartment, and I'm thinking, "I gotta get to work.
Tak vylezu ze sprchy, mechanicky se obleču, procházím se bytem, a přemýšlím: "Musím se dostat do práce.
EnglishI would, however, dare to disagree strictly with attempts to achieve fiscal balance by means of mechanically reducing expenditure.
Dovolila bych si však nesouhlasit s pokusy dosáhnout daňové rovnováhy pomocí mechanického omezení výdajů.
EnglishTherefore, they opted for either supporting authoritarian regimes or mechanically transferring the Western model of democracy to the Arab countries.
Proto se rozhodovaly buď podporovat autoritářské režimy, nebo mechanicky přenášet západní model demokracie do arabských zemí.
EnglishAnd so we knew, if we wanted to see this piece of metal behave quantum mechanically, we're going to have to kick out all the other passengers.
A tak jsme věděli, že jestli chceme vidět tento kousek kovu chovat se kvantově mechanicky, musíme vyloučit všechny ostatní pasažéry.
EnglishThey earn little, they work mechanically in a stupefying rhythm, without any motivation for professional growth, and they work under unfavourable conditions.
Vydělají si málo, pracují mechanicky v ohlupujícím rytmu, bez motivace k profesnímu růstu a v nepřívětivých podmínkách.
EnglishOur UK solution is to mechanically stamp eggs with the code numbers that represent their method of production at the laying farm itself.
Naším řešením ve Velké Británii je mechanicky označovat vejce už v samotných drůbežárnách číselným kódem, který by rozlišoval metodu jejich produkce.
EnglishSheep were the first animal to be raised from mechanically processed byproducts, the first to be selectively bred for production traits, the first animal to be cloned.
Ovce byly první zvířata, které byly krmeny mechanicky zpracovanými vedlejšími produkty, první, které byly výběrově chovány kvůli produktovým značkám, první, které byly klonovány.
EnglishWe create a solution where we actually pay for European fishermen to go and fish these waters mechanically, lift tons of fish and therefore ruin the fishing economies of these coastal countries.
Vytváříme řešení v oblasti, kde platíme evropské rybáře, aby lovili ryby stroji, odcizili tuny ryb, a proto ničíme ekonomiku rybolovu těchto pobřežních zemí.
EnglishIf you look at the y-axis of this graph, you'll see that, in the mechanically ventilated air, you have a higher probability of encountering a potential pathogen, or germ, than if you're outdoors.
Když se podíváte na Y-osu tomto grafu, uvidíte, že v mechanicky větraném vzduchu máte vyšší pravděpodobnost setkání s potenciálním patogenem, nebo bakterií, než když jste venku.

Synonyma (anglicky) pro "mechanically":

mechanically
mechanic
mechanical
mechanics
English