EN

meant {přídavné jméno}

volume_up
These options are generally meant for use by color professionals.
Tyto možnosti jsou určeny především pro odborníky v oblasti barev.
These options are generally meant for use by color professionals.
Tyto možnosti jsou tedy obecně určeny pro odborníky v oblasti barev.
Obviously not, because the 'dialogue' on human rights with third countries is not meant for discussing human rights in the EU, but in those countries.
Zřejmě ne, protože "dialog" o lidských právech s třetími zeměmi není určený k diskusi o lidských právech v EU, ale v těchto zemích.
meant
volume_up
míněný {příd. jm. m.}
They will do more to reduce debt than all the sanctions and advice put together, however well meant.
Ke snížení dluhu přispějí víc než všechny sankce a rady dohromady, jakkoli dobře jsou míněny.

Příklady použití pro "meant" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThis meant that the 64 amendments were replaced by a single, consolidated text.
To znamenalo, že 64 pozměňovacích návrhů bylo nahrazeno jedním sloučeným textem.
EnglishThis approach meant that countries such as Poland were allocated lower limits.
Tento přístup znamenal, že zemím, jako je Polsko, byly přiděleny nižší limity.
EnglishThis is a statement that is of course unacceptable and obviously meant as propaganda.
Takové prohlášení je samozřejmě nepřijatelné a zjevně je míněno jako propaganda.
EnglishPregnancies are meant to be happy and fulfilling moments in any woman's life.
Těhotenství má být plné šťastných a naplňujících momentů v životě každé matky.
EnglishHowever, what I meant to say is that no one has the right to take users hostage.
Chtěl jsem ale říct, že nikdo nemá právo brát si spotřebitele jako rukojmí.
EnglishThe fact that such a risk cannot be ruled out meant I had to abstain from the vote.
Zdržela jsem se hlasování vzhledem k tomu, že toto riziko není možné vyloučit.
EnglishThis meant that every Member who was interested in this issue could take part.
To znamená, že se mohl zúčastnit každý poslanec, který měl o toto téma zájem.
EnglishThis guide is meant to give you our policies for integrating AdSense for games.
Tato příručka vás seznámí se zásadami pro integraci služby AdSense pro hry.
EnglishLet us be honest, what Mr Severin meant was something quite different, Mr Gahler.
Buďme upřímní, to, co měl na mysli pan Severin, bylo, pane Gahlere, něco zcela jiného.
EnglishWhat I have said is not meant to be controversial: it is not Parliament's fault.
To, co jsem řekl, nemá být kontroverzní: chyba není na straně Parlamentu.
EnglishI would like to remind everyone, though, what the Marshall Plan meant for Europe.
Nicméně bych rád všem připomenul, co Marshallův plán znamenal pro Evropu.
EnglishWhat is meant by the EU's own collective and military safeguards is vague.
Pojem vlastní kolektivní obrany a vojenského zabezpečení EU je velmi nejasný.
EnglishIt would be good if Turkey understood that this is not meant as an anti-Turkish stance.
Bylo by dobré, kdyby Turecko pochopilo, že to neznamená protiturecký postoj.
EnglishThe war for our independence and democracy also meant a war for Europe.
Tato válka za naši nezávislost a demokracii znamenala rovněž válku pro Evropu.
EnglishFor Mrs Kazulin, acceptance would have meant a cowardly flight from her homeland.
Pro paní Kazulinovou by její přijetí znamenalo zbabělý útěk z vlasti.
EnglishMilitary actions by both sides have meant that mainly civilians suffer, unfortunately.
Vojenské akce na obou stranách bohužel způsobily, že trpí především civilní obyvatelé.
EnglishAll this has meant that Taiwan's net migration rate stands at just 0.15%.
To vše má za následek, že saldo migrace Tchaj-wanu dosahuje pouhých 0,15 %.
EnglishMS: I thought "Turn the camera off" meant, "Let's have an off-the-record conversation."
MS: Myslel jsem, že "vypněte kameru" znamená popovídejme si mimo záznam.
EnglishMr President, after 36 years of membership, what has the European Union meant for Britain?
Pane předsedo, co znamená po třiceti šesti letech členství pro Británii Evropská unie?
EnglishIt meant liberty and equality for the people and fraternity amongst all the people.
Znamenalo to svobodu a rovnost pro lidi a bratrství mezi ostatními.

Synonyma (anglicky) pro "well-meant":

well-meant