EN

means {množné číslo}

volume_up
1. generál
means (také: resources, mediums)
All must exercise restraint and be committed to peaceful means and peaceful means only.
Všichni musí zachovávat zdrženlivost a používat mírové prostředky a pouze mírové prostředky.
These means include, for example, the establishment of an EU economic government.
Mezi tyto prostředky patří ovšem zejména zavedení ekonomického řízení Unie.
We will look into ways and means of reinforcing this instrument in the future.
Budeme hledat možnosti a prostředky pro další posílení tohoto nástroje.
We will look into ways and means of reinforcing this instrument in the future.
Budeme hledat možnosti a prostředky pro další posílení tohoto nástroje.
That means they miss out on the possibility of utilising the Internal Market.
Znamená to, že nevyužívají možnosti vnitřního trhu.
This means that this is also an experimental laboratory for more budget funding.
To znamená, že v této pokusné laboratoři zkoumáme i možnosti zvýšení rozpočtových prostředků.
2. finance
Common European funds for new technologies means, firstly, partnership.
Společné evropské finanční prostředky pro nové technologie znamenají v první řadě partnerství.
To my mind, that means we should ensure that funds are used effectively.
Podle mého názoru to znamená, že bychom měli zajistit, aby finanční prostředky byly využívány efektivně.
Member States lack the necessary financial means to remedy this worrying situation themselves.
Členským státům chybějí potřebné finanční prostředky, aby tuto znepokojující situaci vyřešily samy.

Příklady použití pro "means" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThat means that we as citizens now have the opportunity to ban this cruel trade.
To znamená, že my jako občané máme nyní možnost tento krutý obchodování zakázat.
EnglishFree trade means that the earth's resources are used as efficiently as possible.
Volný obchod znamená, že zdroje planety Země se využívají nejúčinněji, jak se dá.
EnglishInternet means that the program will talk to other computers over the Internet.
Internet znamená, že program bude komunikovat s ostatními počítači přes Internet.
EnglishIt is true that we agreed on two degrees, but this figure also means something.
Je pravda, že jsme se dohodli na dvou stupních, ale toto číslo také něco znamená.
EnglishI would like to hear from the President what he means exactly by joint action.
Chtěla bych od předsedajícího uslyšet, co přesně má na mysli pod společnou akcí.
EnglishAdopting this report means opposing cynicism and the irresponsibility of states.
Přijetí této zprávy představuje opozici proti cynismu a nezodpovědnosti států.
EnglishThis means that we must deal with those who make human trafficking profitable.
Znamená to, že se musíme zabývat těmi, díky nimž se obchodování s lidmi vyplácí.
EnglishPrevention means that we should influence the policy mix at the national level.
Prevence znamená, že bychom měli ovlivňovat politický mix na vnitrostátní úrovni.
EnglishIt means that we become outlaws, that we abandon our rights to legal protection.
Znamená to, že se stavíme mimo zákon, že se vzdáváme svých práv na právní ochranu.
EnglishWhen I look at Turkey and Armenia, that means that the borders must be opened.
Když se podívám na Turecko a Arménii, znamená to, že hranice musí být otevřené.
EnglishThis means in short that globalisation is a challenge but also a great opportunity.
Ve zkratce to znamená, že globalizace je výzvou, ale též obrovskou příležitostí.
EnglishWe have the economic and technological means to limit greenhouse gas emissions.
Máme hospodářské a technologické prostředky na omezování emisí skleníkových plynů.
EnglishIt is only by means of legal, agreed political solutions that peace can be ensured.
Mír lze zajistit jen prostřednictvím legálních a dojednaných politických řešení.
EnglishOne cannot get to Bali in any other way but by using various means of transport.
Člověk se nemůže dostat na Bali jinak než za použití různých způsobů dopravy.
EnglishIt also means that there is a strong chance of being conscripted into the army.
Rovněž to také znamená, že existuje velká pravděpodobnost jeho odvedení do armády.
EnglishWhich means that really is what you would see if you took a dive in a submersible.
Což znamená, že vidíte přesně to, co byste viděli při ponoru ve výzkumné ponorce.
EnglishThis means ensuring that companies operating in the EU are child-labour-free.
To znamená zajistit, aby byly společnosti podnikající v EU zbaveny dětské práce.
EnglishThis means that we must work together both in Europe and the rest of the world.
To znamená, že musíme spolupracovat jak v rámci Evropy, tak na celosvětové úrovni.
EnglishNevertheless, it does give internet users legal means of defending themselves.
Nicméně poskytuje uživatelům internetu zákonné prostředky, aby se bránili sami.
EnglishThis means we could be said to have a frozen conflict in the heart of Europe.
To znamená, že se dá prohlásit, že máme v srdci Evropy zakonzervovaný konflikt .