anglicko-česko překlad pro "to maximise"

EN

"to maximise" český překlad

volume_up
maximising {příd. jm.}
volume_up
maximisation {podstatné jméno}
volume_up
maximised {příd. jm.}
volume_up
maximiser {podstatné jméno}
EN

to maximise {sloveso}

volume_up
1. britská angličtina
to maximise (také: to maximize)
Firstly, we need to maximise the impact of each euro spent.
Za prvé musíme maximalizovat dopad každého vydaného eura.
That should maximise opportunities for viable economic activities to continue at those sites.
Tím by se měla maximalizovat šance, že v závodech bude pokračovat životaschopná podnikatelská činnost.
By coordinating sectoral and territorial measures, we can maximise synergies and avoid possible conflicts.
Koordinací odvětvových a územních opatření můžeme maximalizovat synergie a předejít možným střetům.

Příklady použití pro "to maximise" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishSome prefer to minimise perceived losses rather than maximise collective gains.
Někteří raději minimalizují utrpěné ztráty, než by maximalizovali kolektivní zisky.
EnglishThese efforts must be coordinated in order to maximise the effectiveness of this support.
Tyto snahy musí být koordinovány s cílem co nejvíce zvýšit účinnost této podpory.
EnglishIt is in all our interests to work together to maximise turn-out in June 2009.
V našem zájmu je pracovat společně, abychom v červnu 2009 dosáhli co největší účast voličů.
EnglishThis means sustainability, not just maximising the risks in order to maximise the returns.
To znamená udržitelnost, nikoliv pouhou maximalizaci rizik za účelem maximálního zisku.
EnglishWhat we have do is endeavour to maximise a common approach by Member States.
Usilujeme o co největší míru společného přístupu členských států.
EnglishIt has always been my view that we must maximise the benefit of this social dimension of EU 2020.
Vždy jsem zastával názor, že musíme maximálně využít výhod této sociální dimenze EU 2020.
EnglishWe will do everything in our power to maximise that synergy.
Uděláme vše, co bude v našich silách, aby tato synergie byla co největší.
EnglishIn this respect, the Union ought to maximise its efforts in facilitating access to available resources.
Unie by v tomto ohledu měla vystupňovat své úsilí a umožnit přístup k dostupným zdrojům.
EnglishMr President, the purpose of trade is to maximise prosperity and advantage to both participants.
Pane předsedající, účelem obchodu je přinést oběma zúčastněným stranám maximální prospěch a zisk.
EnglishDo you think that we should increase and maximise policies to transfer goods from road to rail.
Nedomníváte se, že bychom měli posílit politiky pro přesun těžkých nákladů ze silnic na železnice?
EnglishThat should maximise opportunities for viable economic activities to continue at those sites.
Tím by se měla maximalizovat šance, že v závodech bude pokračovat životaschopná podnikatelská činnost.
EnglishThe soil is a resource, a resource that is scarce in Europe, and we must maximise its availability.
Půda je zdrojem, jež je v Evropě vzácný, a my musíme jeho dostupnost zvýšit na nejvyšší možnou míru.
EnglishTherefore it is an individual responsibility for all of us to contribute to maximise energy efficiency.
Tudíž je osobní zodpovědností každého z nás přispívat k co nejvyššímu růstu energetické účinnosti.
EnglishFirstly, we need to maximise the impact of each euro spent.
Za prvé musíme maximalizovat dopad každého vydaného eura.
EnglishBy coordinating sectoral and territorial measures, we can maximise synergies and avoid possible conflicts.
Koordinací odvětvových a územních opatření můžeme maximalizovat synergie a předejít možným střetům.
EnglishThis is happening within the framework of the Lisbon Strategy to maximise the profitability of the postal services.
Děje se tak v rámci Lisabonské strategie s cílem maximalizovat ziskovost poštovních služeb.
EnglishIt is important to define a concrete model in order to maximise the chances of concluding an agreement in Copenhagen.
Je důležité definovat konkrétní model pro maximalizaci šancí na uzavření dohody v Kodani.
EnglishIt is essential to improve coordination of Community policies in order to maximise their impact at local level.
Je nutné zlepšit koordinaci politik Společenství, aby se co nejvíce uplatnil jejich dopad v terénu.
EnglishThese requirements will be broad and flexible, to maximise the number of transplantations taking place.
Tyto požadavky budou široké a flexibilní, aby se v co největší míře zvýšil počet uskutečňovaných transplantací.
EnglishWe are working together with the Member States in a joint EU programming exercise to maximise the impact on the ground.
Se členskými státy EU spolupracujeme na společném plánování, abychom maximalizovali dopad na místě.

Synonyma (anglicky) pro "maximising":

maximising
English
maximisation