anglicko-česko překlad pro "mathematical"

EN

"mathematical" český překlad

volume_up
mathematics {podstatné jméno}
volume_up
mathematic {příd. jm.}
volume_up
applied mathematics {podstatné jméno}
EN

mathematical {přídavné jméno}

volume_up
1. matematika
mathematical (také: mathematic)
That is the new mathematical formula of the Barroso Commission.
To je nový matematický vzorec Barrosovy komise.
And what Bayes showed was a mathematical way that you could do that.
A Bayes poukázal na matematický způsob, kterým by to šlo provést.
Mathematical problem: how to prove it?
Matematický problém. ~~~ Jak ho vyřešit?

Příklady použití pro "mathematical" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt's called the standard model -- beautifully simple mathematical equation.
Říkáme tomu „standartní model“ – krásně jednoduchá matematická rovnice.
EnglishConfidence cannot be expressed statistically by mathematical formulae.
Důvěru není možné vyjádřit statisticky prostřednictvím matematického vzorce.
EnglishEconomists use mathematical models to highlight the value of housework.
Ekonomičtí odborníci s využitím matematických modelů zdůrazňují hodnotu domácí práce.
EnglishThey're starting to find new mathematical structures in these calculations.
Začínají v těchto kalkulacích objevovat nové matematické struktury.
EnglishWe've taken this information and we've made a mathematical model out of it.
My jsme vzali tyto informace a vytvořili z nich matematický model.
EnglishI accept a neutral, mathematical method of weighing the strength of individual countries.
Přijímám neutrální matematickou metodu určení síly jednotlivých zemí.
EnglishBut Einstein always thought black holes were a mathematical oddity.
Einstein se však vždy domníval, že černé díry jsou matematická úchylka.
EnglishPlanning means ruling out mathematical approaches to the budget, which are absolutely senseless.
Plánovat znamená opustit matematické přístupy k rozpočtu, které zcela postrádají smysl.
EnglishMathematical, general and indiscriminate increases are of no use at all.
Matematická, všeobecná a nerozvážná navyšování nejsou k ničemu.
EnglishAnd what Bayes showed was a mathematical way that you could do that.
A Bayes poukázal na matematický způsob, kterým by to šlo provést.
EnglishWell you can't get much bigger than Pi, the mathematical constant.
Delší číslo než pí nenajdete, je to matematická konstanta.
EnglishTake a look at mathematical attainment by 15 year-olds.
Podívejte se na matematické znalosti dosahované patnáctiletými žáky.
EnglishAnd then and only then, we throw down that mathematical structure.
A tehdy a jen tehdy použijeme matematické struktury.
EnglishWe have a mathematical framework based on generic universal principles that can answer those questions.
Máme matematický systém, založený na obecně platných principech, který umí na takové otázky odpovědět.
EnglishThis is what we would love students to retain, even if they don't go into mathematical fields.
A to je přesně to, co bychom rádi, aby si naši studenti udrželi, i když budou pokračovat mimo matematické obory.
EnglishThat is the new mathematical formula of the Barroso Commission.
To je nový matematický vzorec Barrosovy komise.
EnglishNaturally, mathematical procedures, programming languages and algorithms cannot be subject to such protection.
Přirozeně, matematické postupy, programovací jazyky a algoritmy také nemohou být předmětem této ochrany.
EnglishTurn it from that into some answer in a mathematical form.
Získat nějakou odpověď v matematickém jazyce.
EnglishThis E8 pattern has very deep mathematical roots.
Tento obrazec E8 má velmi hluboké matematické kořeny.
EnglishYou also have the mathematical structure, talking about grids, measurements, labels, points, axes, that sort of thing.
Máte také matematickou strukturu, která hovoří o mřížkách, měření, značkách, bodech, osách, o všech těchto věcech.

Synonyma (anglicky) pro "mathematical":

mathematical
English
mathematics
English
applied mathematics