EN

mate {podstatné jméno}

volume_up
And the first mate takes a rope and ties Odysseus to the mast in a nice knot.
První důstojník vezme lano a pevně přiváže Odyssea ke stěžni.
So in effect, you are like Odysseus and the first mate in one person.
V konečném důsledku jste vlastně jako Odysseus a první důstojník v jedné osobě.
And the first mate wisely resists and doesn't untie Odysseus.
A důstojník moudře odolává a Odyssea nepouští.
mate
volume_up
mat {m} (v šachách)
CS

mást [matu] {sloveso}

volume_up
Reklamy, které vypadají jako hry, mohou uživatele mást a vést k neúmyslným proklikům.
We’ve seen users get confused by ads that look like games, and this can lead to accidental clicks.
Kratší zobrazení reklamy neposkytují uživatelům dostatek času, zatímco příliš dlouhé reklamy mohou uživatele mást.
Showing ads for less time doesn’t give users enough time with the ad while showing ads for too long can confuse the user.
První dvě položky v nabídce můžou mást, takže tady jsou nějaké informace o možnostech Formát a Kvalita zvuku:
The first two items in the menu might be confusing, so here's some info about Format and Audio Quality:

Příklady použití pro "mate" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishSo in effect, you are like Odysseus and the first mate in one person.
V konečném důsledku jste vlastně jako Odysseus a první důstojník v jedné osobě.
EnglishThey do two things: They warn you or they try to attract you and say, "We need to mate."
Můžete dělat hromadu věcí, jste více prezident, dobrovolník nebo děláte něco jiného.
EnglishAnd the first mate thinks, "Well, I guess at some point the rehearsal has to end."
Nakonec se rozmyslí: "Tak hádám, že zkouška někdy musí skončit."
EnglishThey mate with his domesticated geese, and his flock continues.
Zastavily a seznamují se se zdomácnělými husami a hejno pokračuje.
EnglishAnd the first mate takes a rope and ties Odysseus to the mast in a nice knot.
První důstojník vezme lano a pevně přiváže Odyssea ke stěžni.
EnglishMr Mate, we are talking about 18 months - the maximum detention period - not 6 months, as you said.
Pane Mate, hovoříme-li o maximální době zadržení, jde o 18 měsíců, nikoliv 6 měsíců, jak jste uvedl.
EnglishAnd the first mate wisely resists and doesn't untie Odysseus.
A důstojník moudře odolává a Odyssea nepouští.
EnglishAnd it's really rather better not to mate with yourself.
A je opravdu výhodnější nepářit se sám se sebou.
EnglishThat is also valid for Mr Mate, who failed to produce the evidence supporting his accusations in this very House.
To platí také pro pana Mateho, který nedokázal podat této vážené sněmovně důkaz podporující tato obvinění.
EnglishAs Mr Mate has just said, we do not yet have the implementing agreements, so it is very difficult to assess them.
Později však budeme samozřejmě povinni tyto dohody pozorně přezkoumat ve vztahu k ustanovením práva Společenství.
EnglishBecause people say, "Bloody hell mate, I haven't got time to get fit.
Protože lidé říkají, "sakra, kámo, já nemám na cvičení čas; a chceš, abych chodil do kostela a volal matce."
EnglishAs Mr Mate said, the directive will force all Member States to pay particular attention to the rights of children.
Jak již uvedl pan Mate, směrnice donutí všechny členské státy k tomu, aby věnovaly zvláštní pozornost právům dětí.
EnglishI therefore believe that we have to break this vicious circle through the balance which Mr Mate spoke of.
Jsem tedy přesvědčen o tom, že musíme tento bludný kruh prolomit prostřednictvím dosažení rovnováhy, o níž hovořil pan Mate.
EnglishI then put him to bed, tucked him in, gave him a kiss on his forehead and said, "Goodnight, mate," and walked out of his bedroom.
Uložil jsem ho do peřin a přikryl, dal mu pusu na čelo a řekl "dobrou noc, kámo", a odcházel z jeho pokoje.
EnglishMr President, I in turn would like to thank Dragutin Mate, our President-in-Office of the Council.
místopředseda Komise. - (FR) Vážený pane předsedající, já bych zase rád poděkoval panu Dragutinovi Matemu, našemu úřadujícímu předsedovi Rady.
EnglishAs Mr Mate has just said, we shall also be discussing the Electronic System for Travel Authorisation in the negotiations.
Pan Mate před chvílí správně poznamenal, že při našich jednáních budeme diskutovat i o elektronickém systému cestovních povolení.
EnglishHe throws the first mate to the ground.
EnglishAnd it’s a good thing that there isn’t, because if there were, then Mother Nature would have a problem: How on earth do you get chimps to mate?
A je dobře, že není, protože kdyby bylo, matka příroda by měla problém: Jak sakra donutit šimpanze, aby se pářili?
EnglishAs you age from infant age, your vision gets better, and maybe in your late teens, early twenties, you're looking for a mate, and your vision goes after that.
Od dětství se zrak zlepšuje, a na začátku dvacátých let, kdy si hledáte partnera, váš zrak jde takhle.
EnglishAnd yet two random people will mate and have this child, and both of them have some pretty rotten genes, and the child is likely to come out to be average.
Když budou mít dva zcela libovolní lidé dítě, přičemž budou mít dost špatné geny, dítě bude dost možná průměrné.