anglicko-česko překlad pro "matching"

EN

"matching" český překlad

volume_up
matching {podstatné jméno}
volume_up
matching {příd. jm.}
volume_up
match {podstatné jméno}
EN

matching {podstatné jméno}

volume_up
This would involve not only the usual procedure of matching the person to the document, but also fingerprinting.
To by zahrnovalo nejen obvyklý postup porovnání osoby s dokladem, ale také odebrání otisků prstů.

Příklady použití pro "matching" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishOur fellow citizens now expect us to support them by matching our words with actions.
Naši spoluobčané od nás nyní očekávají, že je podpoříme, proměníme-li naše slova v činy.
EnglishAre we making a big mistake in loosely matching sums to later expenditure?
Děláme velkou chybu, když volně vyrovnáváme částky pro pozdější výdaje?
EnglishGooglebot (but not all search engines) respects some pattern matching.
Googlebot (ale ne všechny vyhledávače) respektuje určité přiřazování vzorů.
EnglishThey made sure that the demographic for who they were targeting and the car was all matching.
Zajistili, aby demografická skupina, na kterou cílili, šla s těmi auty k sobě.
EnglishKerala is flying on top there, matching United States in health, but not in economy.
Kerala letí tady nahoře, srovnatelně se Spojenými státy v oblasti zdraví, ale ne ekonomiky.
EnglishYou can use this pattern matching in combination with the Allow directive.
Toto přiřazování vzorů lze používat v kombinaci s příkazem Allow.
EnglishAs you type words into the Find text box, the matching words are highlighted on the webpage.
Při zadávání slov do textového pole Najít jsou odpovídající slova na webové stránce zvýrazněna.
EnglishMore matching, bundling, is required to enable major research into infrastructure and investment.
Je nutné více párovat a sdružovat, aby byl možný rozsáhlý výzkum infrastruktury a investic.
EnglishPress the H key and Windows will light up the next matching pair.
Po stisknutí klávesy H systém Windows zvýrazní další dvojici kamenů, která si navzájem odpovídá.
EnglishFinally, upgrading skills and matching labour market needs.
Konečně, zvyšování kvalifikací a přizpůsobení potřebám trhu práce.
EnglishIn this game, your goal is find all the matching pairs of pictures on the board before time runs out.
V této hře je úkolem nalézt všechny odpovídající si dvojice obrázků před uplynutím určité doby.
EnglishIt understands Allow: directives, as well as some pattern matching.
Podporuje příkazy Allow: a také určité přiřazování vzorů.
EnglishNo images matching... Please try another search.No images matched your search.
Nebyly nalezeny žádné odpovídající obrázky...
EnglishMatching fishing capacity to fishing opportunities is a central pillar of the common fisheries policy.
Přizpůsobení rybolovné kapacity rybolovným právům je ústředním pilířem společné rybářské politiky.
EnglishThis robot is called CLIMBeR: Cable-suspended Limbed Intelligent Matching Behavior Robot.
Tento robot se jmenuje CLIMBeR: anglická zkratka pro Lanově Zavěšený Robot Inteligentně Pohybující Končetinami.
EnglishMatching the reliability, base load is actually irrelevant.
K dosažení spolehlivosti není základní zatížení relevantní.
EnglishType the keyword for your recording, and then click the matching keyword in the search results.
Zadejte klíčové slovo pro nahrávání a pak klepněte na odpovídající klíčové slovo v seznamu výsledků hledání.
EnglishHow does Google find web pages matching your query, and determine the order of search results?
Jak vyhledávač Google najde webové stránky odpovídající vašemu dotazu a jak určí pořadí výsledků vyhledávání?
EnglishRemove matching pairs of tiles from the board.
Odebírejte z hrací plochy dvojice kamenů, které si navzájem odpovídají.
EnglishIf you have a video card with two ports, you can usually just plug two monitors into the matching ports.
Pokud máte grafickou kartu se dvěma porty, většinou stačí zapojit dva monitory do příslušných portů.