EN

match {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
Nebylo to obyčejné utkání.
Not even Maradona or Pelé could win the match of this crisis by themselves.
Dokonce ani Maradona nebo Pelé by nemohli tento krizový zápas vyhrát bez podpory.
Who remembers the match between Argentina and England and what the result was at the end?
Kdo si pamatuje zápas mezi Argentinou a Anglií a jeho konečný výsledek?
I believe that the match is now over, and that the Netherlands has reached the final.
Věřím, že zápas je nyní u konce a Nizozemsko se dostalo do finále.
2. "for fire"

Příklady použití pro "match" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWas it that the structural funds and cohesion policy were no match for the CAP?
Bylo to proto, že se strukturální fondy a politika soudržnosti nevyrovnají SZP?
EnglishThe file was restricted because the content doesn't match its security information.
Soubor byl zakázán, protože jeho obsah neodpovídá jeho informacím o zabezpečení.
EnglishYou can try to match an album in your library with an entry in the online database.
Můžete se pokusit přiřadit albu v knihovně nějakou položku v online databázi.
EnglishThe system compares every moment of one to the other to see if there's a match.
Systém porovnává každý okamžik jednoho souboru s druhým, aby zjistil, zda se shodují.
EnglishNo, Commissioner, Europe's talk is no match for the problems facing the world.
Ne, paní komisařko, hlas Evropy nijak neodpovídá na problémy, před nimiž svět stojí.
EnglishFinally, the Union must grant itself financial resources that match its ambitions.
A konečně, Unie si musí zajistit finanční zdroje odpovídající jejím ambicím.
EnglishNot even Maradona or Pelé could win the match of this crisis by themselves.
Dokonce ani Maradona nebo Pelé by nemohli tento krizový zápas vyhrát bez podpory.
EnglishYou are aiming to make progress here, and we will be watching to see how you match up.
Snažíte se zde dosáhnout pokroku a my budeme sledovat, jak se s tím vypořádáte.
EnglishTo do so, the Player attempts to match the CD to an entry in the online database.
Za tímto účelem se pokusí vyhledat pro disk CD odpovídající položku v online databázi.
EnglishBut if you know stuff, you're more likely to have your feelings match reality.
Když věci znáte, tak je pravděpodobnější, že vaše pocity odrážejí realitu.
EnglishIf the policies described are to be credible, we need to match actions to words.
Pokud mají politiky být charakterizovány jako spolehlivé, je třeba sladit činy se slovy.
EnglishTo do so, the Player attempts to match the CD to an entry in the online database.
Přitom se přehrávač pokusí porovnat disk CD s položkou v online databázi.
EnglishThe first is a quick answer - the match has ended and the score was 3:2 to the Dutch.
První z nich je rychlá odpověď - zápas skončil s výsledkem 3:2 pro Holanďany.
EnglishSaying 'yes' to the Treaty of Lisbon will provide the means to match our ambitions.
"Ano" pro Lisabonskou smlouvu poskytne prostředky pro splnění našich cílů.
EnglishAs a result, Alcatel-Lucent phones and Jabra headsets offer a perfect match.
Výsledkem je dokonalá kombinace telefonů Alcatel-Lucent s náhlavními soupravami Jabra.
EnglishWe need others to match the flexibility the European Union has already shown.
Potřebujeme, aby se i ostatní přizpůsobili pružnosti, kterou Evropská unie již ukázala.
EnglishAs you type, items that match your text will appear on the Start menu.
Při psaní se v nabídce Start zobrazují položky, které vyhovují napsanému textu.
EnglishThere were demonstrations in connection with the match, one of which was very violent.
V souvislosti s tímto utkáním se konaly demonstrace, z nichž jedna byla velmi násilná.
EnglishYou can even change the background and colour on your Start screen to match your mood.
Změnit lze dokonce i pozadí a barvu úvodní obrazovky, aby zcela odpovídala vaší náladě.
EnglishThis website’s address does not match the address in the security certificate
Adresa tohoto webu neodpovídá adrese uvedené v certifikátu zabezpečení