anglicko-česko překlad pro "masses"

EN

"masses" český překlad

CS
volume_up
mass {příd. jm.}
volume_up
mass {podstatné jméno}
volume_up
massed {příd. jm.}
volume_up
massing {podstatné jméno}
EN

masses {množné číslo}

volume_up
masses
volume_up
hmoty {ž mn. č.}
masses (také: people, folk, populace)

Příklady použití pro "masses" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIf religion is the opium of the masses, then for me, music is my one and only ganja.
Pokud je náboženství opium lidstva, pak je pro mě hudba jedinou drogou.
EnglishIn doing this, I believe we can truly bring technology to the masses.
Věřím, že tímto způsobem můžeme skutečně přinést technologii pro široké množstí lidí.
EnglishAlthough the basic approach is the same, we now have masses of amendments instead of just a few.
Přestože je základní přístup stejný, počet pozměňovacích návrhů je velice vysoký.
EnglishAll the stories that we're telling -- well, of course, TED is a great meme-fest, masses of memes.
Všechny příběhy, které vyprávíme, a samozřejmě TED je velký memfest, spousta memů.
EnglishWhat is the use of productive reactors if they buckle under water masses or in the event of earthquakes?
K čemu jsou produktivní reaktory, které se zhroutí pod masou vody či v případě zemětřesení?
EnglishWhat is the use of productive reactors if they buckle under water masses and in the event of earthquakes?
K čemu jsou produktivní reaktory, které se zhroutí pod masou vody či v případě zemětřesení?
EnglishExpenditure is used to achieve these three aims, but the interests and concerns of the masses are entirely different.
Výdaje slouží k dosažení těchto tří cílů, ale zájmy a obavy mas jsou zcela jiné.
EnglishHere was a woman, part of the ordinary masses of Nigerians, who were not supposed to be readers.
Musíte napsat pokračování, a v něm bude následující..."
EnglishMother Teresa is reported to have said that if she had ever considered the masses, she would not have achieved anything.
Matka Tereza údajně prohlásila, že kdyby se zabývala masami, nedosáhla by ničeho.
EnglishThe distress of the masses is always the distress of the single person.
EnglishThis method -- mass marketing -- requires average ideas, because you're going to the masses, and plenty of ads.
Tato metoda, masový marketing, vyžaduje průměrné nápady, protože míříte na masy a spousty reklamy.
EnglishIt could be, by the will of the masses who were now urgently pressing with all their heart and all their will for peace.
Mohla - vůlí lidu, který naléhavě usiloval celým svým srdcem o mír.
EnglishLet us not legalise and strengthen dependency, increasing the masses of dependants and citizens in need.
Nemá smysl, abychom legalizovali a posilovali závislost, a rozšiřovali tím masy závislých osob a občanů v nouzi.
EnglishThey have been detached from their people, from the masses, and now we are seeing them collapsing one after the other.
Prohráli -- byli odděleni od svých lidí, od davů, a tak je teď vidíme se hroutit, jednoho po druhém.
EnglishSo I'm excited about how I can bring the technology to the masses rather than just keeping that technology in the lab environment.
Více, než uzamknout technologii v laboratoři, mne zajímá cesta, jak ji zpřístupnit běžným lidem.
EnglishShots were fired by the security forces into the masses.
EnglishIn Hungary, the police had been ordered to use force against peaceful masses, and this is now the subject of criminal proceedings.
Policii v Maďarsku bylo nařízeno použít sílu proti mírumilovným masám a to je nyní předmětem trestního řízení.
EnglishAt the same time, masses of women were entering the workforce, and cooking simply wasn't important enough for men to share the burden.
Zároveň spousty žen začaly chodit do práce a vaření už jednoduše nebylo tak důležité, aby s ním pomohli muži.
EnglishFour or five opportunities to see the breast masses, touch the breast mass, intervene at a much earlier stage than when we saw her.
Čtyři nebo pět příležitostí prohlédnout prsa, prohmatat prsa zasáhnout v mnohem ranější fázi než když jsme ji viděli my.
EnglishIn contrast, the up-and-down quarks have very large masses, and combine in threes to make the protons and neutrons inside atoms.
Naproti tomu up a down kvarky mají velmi velké hmotnosti, a spojují se do trojic, čímž tvoří protony a neutrony uvnitř atomů.