anglicko-česko překlad pro "mass"

EN

"mass" český překlad

volume_up
mass {příd. jm.}
volume_up
mass {podstatné jméno}
CS
volume_up
massed {příd. jm.}
volume_up
massing {podstatné jméno}
EN

mass {přídavné jméno}

volume_up
mass
volume_up
hromadný {příd. jm. m.}
Mass migration has made this difficult to achieve.
Hromadná migrace ztížila možnost jejího uskutečnění.
A mass influx of this sort would simply create new tensions between the Serbs, who are understandably irritated at present, and these minorities.
Takovýto hromadný příliv by vytvářel nová napětí mezi Srby, kteří jsou v současnosti z pochopitelných důvodů podráždění, a těmito menšinami.
As previous speakers have said, there is no doubt that there is a 'mass' phenomenon in which relatively small losses affect a large number of people.
Jak již uvedli mí předřečníci, není pochyb o tom, že existuje hromadný jev, při kterém relativně malé ztráty postihují značný počet lidí.
mass
volume_up
masový {příd. jm. m.}
A week ago, the largest mass grave in Latin America was discovered in Colombia.
Před týdnem byl v Kolumbii objeven největší masový hrob Latinské Ameriky.
The mechanism is triggered by a Council decision stating that the mass influx exists.
Tento mechanismus uvádí do pohybu rozhodnutí Rady uvádějící, že existuje masový příliv.
There is no doubt that there is a mass exodus leaving Libya.
Není pochyby o tom, že Libye zažívá masový exodus.

Příklady použití pro "mass" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThat is why we cannot allow the mass transmission of data without restrictions.
Proto nemůžeme dovolit, aby se údaje předávaly hromadně bez jakýchkoliv omezení.
EnglishIn today's world, the mass media have an enormous and ever-increasing influence.
Hromadné sdělovací prostředky mají v dnešním světě nesmírný a stále rostoucí vliv.
EnglishVenkataswamy in India, who's figured out how to do mass-produced health.
Tady je doktor Venkataswamy z Indie, který objevil, jak vyrábět ve velkém zdraví.
EnglishIt makes the weak force very weak by giving the weak particles a large mass.
Slabá síla je velmi slabá kvůli tomu, že dává slabým částicím velkou hmotnost.
EnglishBut we actually have no alternative today to explaining this concentration of mass.
Dnes však nemáme žádné jiné alternativní vysvětlení této koncentrace hmoty.
EnglishMass unemployment, social unrest and growing tax pressure then await us.
Čeká nás masová nezaměstnanost, sociální nepokoje a narůstající daňové zatížení.
EnglishA week ago, the largest mass grave in Latin America was discovered in Colombia.
Před týdnem byl v Kolumbii objeven největší masový hrob Latinské Ameriky.
EnglishThe main weapons of mass destruction in the world today are hunger and poverty.
Hlavními zbraněmi hromadného ničení v dnešním světě jsou hlad a chudoba.
EnglishSo, how do astronomers prove that there is a lot of mass inside a small volume?
Jak vůbec astronomové dokazují, že uvnitř malého objemu je obsaženo velké množství hmoty?
EnglishGiven the current problems with mass immigration, this is a crazy proposal.
Vzhledem k současným problémům s hromadným přistěhovalectvím se jedná o šílený návrh.
EnglishThe right of asylum is to become a vehicle for mass immigration on an unprecedented scale.
Právo na azyl se má stát nástrojem bezprecedentního hromadného přistěhovalectví.
EnglishWhen a critical mass has been attained, there's an abrupt acceleration in recruitment.
Jakmile se dosáhne kritického množství, začne další růst prudce zrychlovat.
EnglishAnd then this is the picture I mentioned to you -- the weapon of mass protection.
A tohle je obrázek, o němž jsem se už zmínil - Zbraň hromadné ochrany.
EnglishThey know this is the mass audience of the future; they need to figure it out.
Vědí, že je to masové publikum budoucnosti. Budou si to muset pochopit.
EnglishSo, looking for answers, I went to Catholic mass. ~~~ I tagged along with my neighbors.
Při hledání odpovědí jsem šla na katolickou mši; připojila jsem se ke svým sousedům.
EnglishThis type of mass recording will undoubtedly result in the infringement of privacy.
Tento druh hromadného sbírání dat nepochybně povede k narušení soukromí.
EnglishAnd I thought molecular weight sounded much less nerdy than molar mass.
A říkala jsem si, že molekulární váha zní mnohem méně šprtsky než molární hmotnost.
EnglishSo, we're cramming four million times the mass of the sun into that small volume.
Zhustili jsme tedy hmotu čtyř miliónů sluncí do takhle malého objemu.
EnglishAt the other end of the planet, Antarctica the largest mass of ice on the planet.
A na druhé straně planety máme Antarktidu největší masu ledu na Zemi.
EnglishThis would facilitate mass immigration from impoverished countries in North Africa.
Napomohla by hromadnému přistěhovalectví z chudých zemí severní Afriky.