anglicko-česko překlad pro "markets"

EN

"markets" český překlad

CS
volume_up
marketing {příd. jm.}
volume_up
marketing {podstatné jméno}
volume_up
marketer {podstatné jméno}
EN

markets {množné číslo}

volume_up
markets
That means that the interaction between financial markets and oil markets can work.
To znamená, že vzájemné působení mezi finančními trhy a ropnými trhy může fungovat.
It may be optimistic to ask a French presidency to liberalise markets.
Může být optimistické žádat francouzské předsednictví, aby liberalizovalo trhy.
Rather than penalising States and citizens, we need to tax the financial markets.
Místo, abychom penalizovali státy a občany, potřebujeme zdanit finanční trhy.

Příklady použití pro "markets" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI want you to know that there are farmers' markets in every community popping up.
Chci, abyste věděli, že farmářské trhy se začínají objevovat ve všech komunitách.
EnglishIn the eurozone, we still have 17 bond markets, 17 spreads and 17 speculations.
V eurozóně dosud máme 17 trhů s dluhopisy, 17 obligačních rozpětí a 17 spekulací.
EnglishI think that it is in Europe's best interests to maintain open global markets.
Domnívám se, že zachování otevřených globálních trhů je v nejlepším zájmu Evropy.
EnglishVigilance and transparency are key if confidence is to be restored in markets.
Prozíravost a transparentnost jsou klíčové pro znovunastolení důvěry na trzích.
EnglishMadam President, such failure of financial markets has never happened until now.
Paní předsedající, doposud nikdy nedošlo k podobnému selhání finančních trhů.
EnglishAllow me to mention one idea: the stock markets are at an historically low level.
Dovolte mi uvést jednu myšlenku: akciové trhy jsou na historicky nízké úrovni.
EnglishWe therefore need an integrated strategy today to ensure access to world markets.
Proto dnes potřebujeme ucelenou strategii na zajištění přístupu ke světovým trhům.
EnglishIt must be adapted to take account of present circumstances and future markets.
Musí se přizpůsobit tak, aby bral v úvahu stávající okolnosti a budoucí trhy.
EnglishEurope's consumer credit market is fragmented, broken down into 27 'mini markets'.
Evropský trh se spotřebitelskými úvěry je rozdrobený, rozdělený na 27 "mini trhů".
EnglishSome people believe that we defend markets because we are market fundamentalists.
Někteří lidé jsou přesvědčeni, že bráníme trhy, protože jsme tržní fundamentalisté.
EnglishThere are countless models that could be used here to safeguard the future markets.
Existují nespočetné modely, které se mohou použít k zabezpečení budoucích trhů.
EnglishRather than penalising States and citizens, we need to tax the financial markets.
Místo, abychom penalizovali státy a občany, potřebujeme zdanit finanční trhy.
EnglishIt is necessary to improve competition in the markets for medicines and energy.
Je nezbytné zlepšit hospodářskou soutěž na trzích s léčivými přípravky a s energií.
EnglishWe must demand reciprocity and access to foreign markets for our own products.
Musíme požadovat vzájemnost a přístup na zahraniční trhy pro své vlastní produkty.
EnglishVarious kinds of obstacles impede access to foreign markets by European industry.
Přístup evropského průmyslu na neevropské trhy zpomaluje celá řada překážek.
EnglishIt borrows money on the capital markets rather than drawing on the EU budget.
Peníze si spíše půjčuje na kapitálových trzích, než aby čerpala z rozpočtu EU.
EnglishThere is also a need for monitoring of competitive behaviours in EU fuel markets.
Je také potřeba sledovat konkurenční chování subjektů na trzích EU s palivy.
EnglishThat means that the interaction between financial markets and oil markets can work.
To znamená, že vzájemné působení mezi finančními trhy a ropnými trhy může fungovat.
EnglishFourthly, the need for open markets and the rejection of all protectionism.
A začtvrté na nutnosti otevřených trhů a odmítání veškerých forem protekcionismu.
EnglishFinally, we must help small and medium-sized enterprises to enter the export markets.
A konečně, musíme malým a středním podnikům pomáhat se vstupem na vývozní trhy.

Synonyma (anglicky) pro "marketing":

marketing
marketer