anglicko-česko překlad pro "market forces"

EN

"market forces" český překlad

EN

market forces {množné číslo}

volume_up
1. ekonomika
It was market forces in the world that drove market price up and that is exactly what happened.
Byly to tržní síly ve světě, které zdvihly tržní ceny, a přesně to se stalo.
Market forces are already moving in this direction.
Tržní síly se již pohybují tímto směrem.
Tržní síly nejsou dnes právě populární.

Příklady použití pro "market forces" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishNo one can say that the sub-prime loans in the USA are the result of market forces.
Nikdo nemůže tvrdit, že rizikové úvěry v USA jsou výsledkem působení tržních sil.
EnglishCurrent events are a setback for those who believe in unbridled free-market forces.
Současné události znamenají neúspěch pro ty, kdo věří v neomezenou sílu volného trhu.
EnglishIt was market forces in the world that drove market price up and that is exactly what happened.
Byly to tržní síly ve světě, které zdvihly tržní ceny, a přesně to se stalo.
EnglishIf we are going to deal with market forces we are going to have to face up to the realities of life.
Máme-li se zabývat tržními silami, budeme muset čelit realitě života.
EnglishI know that whether or not Qimonda continues to operate depends, above all, on market forces and the will of the shareholders.
Vím, že další fungování podniku Qimonda závisí především na tržních silách a vůli akcionářů.
EnglishAs for the common agricultural policy, unfortunately, it has already been sacrificed to a great extent to market forces.
Co se týče společné zemědělské politiky, ta už byla naneštěstí do velké míry obětována tržním silám.
EnglishIn my opinion, the oral question that prompted this debate still relies rather too heavily on market forces.
Podle mého názoru otázka k ústnímu zodpovězení, která iniciovala tuto diskusi, stále příliš počítá s tržními silami.
EnglishIt would appear that social policy and employment policy are being adapted selectively and flexibly to market forces.
Dalo by se říci, že sociální politika a politika zaměstnanosti se selektivně a pružně uzpůsobují tržním silám.
EnglishMarket forces are already moving in this direction.
Tržní síly se již pohybují tímto směrem.
EnglishThe stronger the political system is in the European Union and at national level, the better we can tame market forces.
Oč silnější bude politický systém v Evropské unii a na vnitrostátní úrovni, o to lépe budeme schopni krotit síly trhu.
EnglishMarket forces are not popular right now.
Tržní síly nejsou dnes právě populární.
EnglishThe family farm is too weak a negotiating party when up against multinational food giants and global market forces.
Rodinné zemědělské podniky jsou příliš slabou jednací stranou vůči nadnárodním potravinářským gigantům a globálním tržním silám.
EnglishThese are all backward steps which will further complicate the CAP and do nothing to help farmers respond to market forces.
Všechny tyto kroky nevedou vpřed a pouze činí SZP ještě složitější a nijak nepomáhají zemědělcům chovat se v tržním prostředí.
EnglishParliament, for its part, needs to be able to ensure that the social basis for sport does not crumble under pressure from market forces.
Co se týče Parlamentu, je třeba, aby mohl zajistit, že se sociální základ pro sport nerozsype pod tlakem tržních sil.
EnglishI could continue naming other fundamentals, but basically we are today witnessing the play of market forces based on supply and demand.
Mohla bych uvést ještě řadu dalších příčin, ale dnes jsme v zásadě svědky interakce tržních sil založených na nabídce a poptávce.
EnglishWe must make clever use of market forces, because it is consumers who decide in the long term how their food is produced.
Musíme chytře využívat síly trhu, protože těmi, kdo z dlouhodobého hlediska rozhodují o způsobu, jak se potraviny budou vyrábět, jsou spotřebitelé.
EnglishNot only now, but also in the two earlier railway packages Mr Jarzembowski has advocated more competition and the operation of market forces.
Nejen nyní, ale i v předchozích dvou železničních balíčcích se pan Jarzembowski zasazoval o zvyšování konkurence a působení tržních sil.
EnglishThe fact of a company such as Dell closing a plant in one country and opening one in another is, in principle, the result of normal market forces.
Skutečnost, že společnost jako Dell uzavřela svůj závod v jedné zemi a otevřela ho v jiné, je v zásadě důsledkem obvyklých tržních sil.
EnglishThe necessary re-alignment of the management of free market forces in this Union will not automatically balance the anticipated job losses with new jobs.
Nezbytné přeorientování řízení tržních sil volného trhu v Unii automaticky nevyváží novými místy očekávaný úbytek pracovních míst.
EnglishRegarding the first point, I should like to say that oil and gas prices could fall, if the producers, not just the consumers, become subject to market forces.
K prvnímu bodu chci říct, že ceny ropy a plynu by mohly spadnout, pokud by jejich výrobci, a nejen spotřebitelé, podléhali trhu.

Podobné překlady pro "market forces" česky

forces podstatné jméno
market podstatné jméno
market přídavné jméno
Czech
market place podstatné jméno
market gardening podstatné jméno
market launch podstatné jméno
market maker podstatné jméno
armed forces podstatné jméno
market oriented economy
market rate podstatné jméno
market commitment podstatné jméno
naval forces podstatné jméno
market protection podstatné jméno
market concentration ratio
market glut podstatné jméno
market failure podstatné jméno