anglicko-česko překlad pro "marginalisation"

EN

"marginalisation" český překlad

volume_up
marginalisation {podstatné jméno}
EN

marginalisation {podstatné jméno}

volume_up
1. britská angličtina
In the context of the situation under discussion, I would draw attention to the dangerous phenomenon of marginalisation and isolation of the elderly.
V souvislosti s touto situací bych chtěl upozornit na nebezpečný jev přehlížení a izolace starších lidí.
Overcoming the marginalisation of Roma communities by fully recognising their fundamental rights to healthcare, education and the protection of vulnerable groups is absolutely incumbent upon us.
Překonat přehlížení romských komunit plným uznáním jejich základních práv na zdravotní péči, vzdělání a ochranu zranitelných skupin je zcela jistě naší povinností.

Příklady použití pro "marginalisation" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe movement of workers also helps to reduce social marginalisation and poverty.
Pohyb pracovníků rovněž pomáhá snižovat sociální marginalizaci a chudobu.
EnglishIn terms of the question from Mrs Pleštinská, I believe that some marginalisation does exist.
Pokud jde o otázku paní Pleštinské, myslím si, že k určité marginalizaci skutečně dochází.
EnglishWe need a policy that prevents social marginalisation and poverty.
Potřebujeme politiku, která brání sociální marginalizaci a chudobě.
EnglishIt is difficult to combat the many situations that lead to marginalisation, removal and abandonment.
Je obtížné bojovat proti mnoha situacím, jež vedou k marginalizaci, vyloučení a k opuštění.
EnglishAt the same time, however, we have seen social marginalisation and an increase in the number of insecure jobs.
Současně však jsme svědky sociální marginalizace a zvýšení počtu nejistých pracovních míst.
EnglishThe non-acceptance of their traditions and culture, and their marginalisation, force them into social exclusion.
Nepřijetí jejich tradic a kultury a jejich marginalizace je zatlačuje do sociálního vyloučení.
EnglishIt may also show its passivity and risk marginalisation.
Může ale také ukázat pasivitu a zavírat před rizikem oči.
EnglishThe risk of social marginalisation and permanent exclusion is very great, which is something that, as Liberals, we cannot accept.
Riziko sociální marginalizace a trvalého vyloučení je velmi vysoké, což my, jako liberálové, nemůžeme připustit.
EnglishThe risk of social marginalisation and permanent exclusion is very great, which is something that, as Liberals, we cannot accept.
Riziko sociální marginalizace a trvalého vyloučení je velmi vysoké, což něco, co jako liberálové nemůžeme připustit.
EnglishThe strategy must focus on education, but it must also prevent extreme marginalisation and avoid the reproduction of inequalities.
Tato strategie se musí zaměřit na vzdělávání, ale musí také zabránit extrémní marginalizaci a předejít šíření nerovností.
EnglishIn the context of the situation under discussion, I would draw attention to the dangerous phenomenon of marginalisation and isolation of the elderly.
V souvislosti s touto situací bych chtěl upozornit na nebezpečný jev přehlížení a izolace starších lidí.
EnglishThey constitute one of the most vulnerable groups in society, as they are much more exposed to the risk of poverty and marginalisation.
Tvoří jednu z nejzranitelnějších skupin ve společnosti a jsou vystaveny riziku chudoby a odsunutí na okraj společnosti.
EnglishApart from hygiene issues, the deterioration of housing conditions exacerbates and often causes the risk of segregation and marginalisation.
Zhoršení podmínek bydlení prohlubuje, a často zapříčiňuje, pomineme-li otázky hygieny, riziko segregace a marginalizace.
EnglishYes, the right answer to immigration challenges is integration and not expulsion; integration and not marginalisation.
Ano, správnou odpovědí na výzvy v otázce přistěhovalectví je integrace, a nikoli vyhoštění; integrace, a nikoli vytlačování na okraj společnosti.
EnglishWhat we should avoid is the marginalisation of human rights issues or their exclusion from the main EU agenda and the structure of the EEAS.
Musíme zabránit tomu, aby byla otázka lidských práv v prioritní agendě EU a struktuře ESVČ opomíjena nebo z nich byla vyloučena.
EnglishThe report we have just adopted is an important step towards measures aimed at reducing marginalisation, poverty and social exclusion.
Zpráva, kterou jsme právě přijali, je důležitým krokem směrem k opatřením zaměřeným na snížení marginalizace, chudoby a sociálního vyloučení.
EnglishThe People's Republic of China (PRC) is using the same method of achieving marginalisation of Tibetans that the Soviet Union used on Estonians.
Čínská lidová republika (ČLR) používá tutéž metodu k dosažení marginalizace Tibeťanů, jakou používal Sovětský svaz v případě Estonců.
EnglishUnfortunately, there are a huge number of people facing dire poverty and marginalisation, contrary to the European Union's fundamental principles and values.
S krajní chudobou a marginalizací se bohužel potýká obrovský počet lidí, navzdory základním zásadám a hodnotám Evropské unie.
EnglishIf we do not take the necessary strong measures and collective responsibility, Europe will be consigned to marginalisation and impoverishment.
Pokud se nám nepodaří přijmout nezbytná důrazná opatření a nedosáhneme-li kolektivní odpovědnosti, bude Evropa odsouzena k marginalizaci a chudobě.
EnglishExtreme poverty, discrimination and marginalisation continue to affect large numbers of Roma throughout Europe, so it is high time for improvement.
Extrémní chudoba, diskriminace a marginalizace nadále postihují velké množství Romů v celé Evropě, proto je nejvyšší čas tuto situaci zlepšit.

Synonyma (anglicky) pro "marginalisation":

marginalisation