anglicko-česko překlad pro "manufactured"

EN

"manufactured" český překlad

volume_up
manufactured {příč. min.}
CS
volume_up
manufacturer {podstatné jméno}
EN

manufactured {příčestí minulé}

volume_up
manufactured
volume_up
vyroben {příč. min.}
Any product legally manufactured and sold in one member state must be allowed to be placed on the market in all others.
Každý produkt, který je zákonně vyroben a prodáván v jednom členském státu musí být možné uvést na trh ve všech ostatních státech.
When we know which country a product comes from, we have information on how it was manufactured, on the type of labour used there, on labour rights and if they are being respected.
Když víme, ze které země výrobek pochází, máme informace o tom, jak byl vyroben, jaký druh práce byl při jeho výrobě využit, jaká zde platí pracovní práva a zda jsou dodržována.

Příklady použití pro "manufactured" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe next item is the Commission statement on dangerous toys manufactured in China.
Dalším bodem programu je prohlášení Komise o nebezpečných hračkách vyrobených v Číně.
EnglishMost consumers want to know where their food comes from and where it was manufactured.
Většina spotřebitelů chce vědět, odkud jejich jídlo pochází a kde bylo zpracováno.
EnglishAt the same time, we want the products manufactured to be competitive on the market.
Zároveň chceme, aby byly vyprodukované výrobky na trhu konkurenceschopnými.
EnglishThe same can be said for the people's car, the Tata, that is now being manufactured in India.
To samé lze říci i o lidovém automobilu Tata, který se nyní vyrábí v Indii.
EnglishToday, however, products manufactured in Taiwan account for more than 97% of the country's exports.
Dnes však produkty vyrobené na Tchaj-wanu tvoří více než 97 % vývozu této země.
EnglishThey are still being manufactured in Germany, in the United Kingdom, in France, in Spain and Belgium.
Stále se vyrábějí v Německu, Spojeném království, ve Francii, ve Španělsku a Belgii.
EnglishThis means that railway vehicles can be manufactured in greater numbers and at lower cost.
To usnadní výrobu více kusů kolejových vozidel s nižšími náklady.
EnglishIt should also lapse when a design that does not have a replacement ceases to be manufactured.
Skončila by i ve chvíli, kdy se přestane vyrábět průmyslový vzor, za který již není náhrada.
EnglishEurope now produces one-third of all the cars manufactured worldwide.
Evropa v současnosti vyrábí třetinu světové produkce automobilů.
EnglishThese cars are now not being manufactured in Antwerp, but in South Korea.
Tato auta se nyní nevyrábí v Antverpách ale v Jižní Koreji.
EnglishThat would be an equally manufactured competence and impossible to justify.
Bylo by to stejně oprávněné a nemožné odůvodnit.
EnglishStructure and rates of excise duty applied on manufactured tobacco (
Struktura a výše spotřební daně z tabákových výrobků (
EnglishTheir background includes the way in which they were manufactured.
Jedná se tu i o způsob, jakým byly vyrobeny.
EnglishWine cannot be treated like spare parts for cars or some other industrially manufactured product.
S vínem nelze zacházet stejně jako se součástkami do automobilů nebo nějakým jiným průmyslově vyráběným produktem.
EnglishMr President, Mr Almunia, 80% of the components of every new car are manufactured by independent producers.
Pane předsedající, pane Almunio, 80 % součástek každého nového automobilu je vyrobeno nezávislými výrobci.
EnglishThese are foods manufactured using new production techniques, foods that did not exist before 15 May 1997.
Jsou to potraviny vytvořené novými výrobními technikami, potraviny, které před 15. květnem 1997 neexistovaly.
EnglishIn some instances, they are also manufactured by us.
V některých případech toto zboží vyrábíme my sami.
EnglishManufactured under license from Dolby Laboratories.
Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
EnglishMany of them are manufactured from chemicals and, in long-term use, may have a negative effect on health.
Řada z nich je vyrobena na chemickém základě a při dlouhodobém používání mohou tyto látky mít negativní vliv na zdraví.
EnglishThe country‘s main manufactured exports include electric and electronic equipment, machinery, foodstuffs and chemicals.
K hlavním vyváženým výrobkům patří elektrická a elektronická zařízení, stroje, potraviny a chemické látky.

Synonyma (anglicky) pro "manufacturer":

manufacturer
manufacturing