anglicko-česko překlad pro "manual"

EN

"manual" český překlad

volume_up
manual {podstatné jméno}
volume_up
manual {příd. jm.}
CS

"manuál" anglický překlad

EN
volume_up
manuály {m mn. č.}
EN
volume_up
uživatelský manuál {m}
EN

manual {podstatné jméno}

volume_up
If you are switching to use manual sync, see Select and shuffle items with manual sync.
If you are switching to use manual sync, see Select and shuffle items with manual sync.
It's completely intuitive; there's no instruction manual.
Je to naprosto intuitivní, není zde žádný manuál.
The car is so big, the camera is so small, yet the manual for the camera is so much bigger than the car manual.
Foťák je tak malý, auto tak velké a přeci manuál k foťáku je o tolik větší než manuál k autu.
Where do you find the manual for your device, software updates, and help?
Kde najdu návod pro své zařízení, aktualizace softwaru nebo nápovědu?
It is a macabre manual for implementing the imperialist interventions of the EU and committing crimes against humanity.
Je to děsivý návod k provádění imperialistických intervencí EU a k páchání zločinů proti lidskosti.
Pomohlo by, kdybychom měli návod.
manual (také: guidelines, practices, directions)
Check the manual the came with your laptop or device for specific instructions.
Konkrétní pokyny naleznete v příručce k přenosnému počítači nebo zařízení.
Instructions: You can find the reset instructions for your headset in its specific User Manual available from “Documentation”.
Pokyny: Pokyny k resetování své náhlavní soupravy naleznete v příslušné uživatelské příručce, která je k dispozici v části Dokumentace.
Regarding procedural rights, the new OLAF manual adopted in December 2009, which has been transmitted to Parliament, already provides comprehensive guidance for OLAF investigators.
Pokud jde o procesní práva, nová příručka OLAF přijatá v prosinci 2009, která byla předána Parlamentu, již stanoví souhrnné pokyny pro vyšetřovatele OLAF.
. - (PT) A veritable 'manual' for Free Trade Agreements (FTAs)...
. - (PT) Skutečná "uživatelská příručka" pro dohody o volném obchodu...
One thing is certain: a food label cannot be a manual for healthy eating.
Označování potravin nemůže sloužit jako příručka pro zdravé stravování.
Either way, the best source for assistance is the manual that came with your printer or the manufacturer's website.
Nejlepším zdrojem pomoci je v každém případě příručka dodaná s tiskárnou nebo dostupná na webu výrobce.
CS

manuál {mužský rod }

volume_up
manuál (také: návod, pokyny, příručka, rukověť)
volume_up
manual {podstatné jméno}
If you are switching to use manual sync, see Select and shuffle items with manual sync.
If you are switching to use manual sync, see Select and shuffle items with manual sync.
Je to naprosto intuitivní, není zde žádný manuál.
It's completely intuitive; there's no instruction manual.
Foťák je tak malý, auto tak velké a přeci manuál k foťáku je o tolik větší než manuál k autu.
The car is so big, the camera is so small, yet the manual for the camera is so much bigger than the car manual.

Příklady použití pro "manual" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

English. - (PT) A veritable 'manual' for Free Trade Agreements (FTAs)...
písemně. - (PT) Skutečná "uživatelská příručka" pro dohody o volném obchodu...
EnglishCheck the manual the came with your laptop or device for specific instructions.
Konkrétní pokyny naleznete v příručce k přenosnému počítači nebo zařízení.
EnglishThere are two ways to sync items to a device: one is automatic, and the other is manual.
Položky v zařízení můžete synchronizovat dvěma způsoby: automaticky nebo ručně.
EnglishWe allow a maximum of 100 listings per account for manual verification.
V případě ručního ověření je v rámci jednoho účtu dovoleno maximálně sto zápisů.
EnglishConsult the manual that came with your printer or program for more details.
Podrobnosti naleznete v příručce dodané s tiskárnou či s daným programem.
EnglishBut then where it says "low social class," that's unskilled manual occupations.
Ale pokud je tu napsané "nízká společenská třída", tak se jedná o neodbornou manuální práci.
EnglishIf you are switching to use manual sync, see Select and shuffle items with manual sync.
If you are switching to use manual sync, see Select and shuffle items with manual sync.
EnglishI try to find the easiest solutions before I start making manual fixes.
Než se pustím do ručních oprav, vždy se snažím najít nejjednodušší řešení.
EnglishThe code was improved in 2006 and 2007, specifically with additions to the users' manual.
V letech 2006 a 2007 byl tento kodex vylepšený, konkrétně přidáním uživatelské příručky.
EnglishWhere do you find the manual for your device, software updates, and help?
Kde najdu návod pro své zařízení, aktualizace softwaru nebo nápovědu?
EnglishWe are the life-force power of the universe, with manual dexterity and two cognitive minds.
Jsme živou silou vesmíru, obdařeni manuální zručností a dvěma typy mysli.
EnglishOne thing is certain: a food label cannot be a manual for healthy eating.
Jedna věc je jistá. Označování potravin nemůže sloužit jako příručka pro zdravé stravování.
EnglishCheck the manual that came with your laptop or device for more info.
Další informace naleznete v příručce k přenosnému počítači nebo zařízení.
EnglishWith the manual payments setting, you make a payment for the amount you'd like whenever you'd like.
V případě nastavení manuálních plateb můžete kdykoli zaplatit libovolnou částku.
EnglishIf you want to manually answer incoming faxes, click Manual answer.
Pokud chcete příchozí faxové zprávy přijímat ručně, klikněte na možnost Přijmout ručně.
EnglishClick Manual download if you want to control when you download Guide listings.
Chcete-li řídit, kdy se stáhne seznam pořadů programu televize, klepněte na možnost Ruční stahování.
EnglishFor more information, check the manual for your monitor or go to the manufacturer's website.
Další informace naleznete v příručce k monitoru nebo na webu výrobce.
EnglishThese measures will make it easier for drivers to use tachographs by simplifying the manual entries.
Tato opatření řidičům usnadní používání tachografů , neboť zjednoduší ruční vstupy.
EnglishIf there is a dispute, the company will receive a manual translation in its own language.
Pokud dojde ke sporu, obdrží daná společnost překlad do svého jazyka vyhotovený překladatelem.
EnglishLastly, it should be stated that food labelling can never be a manual for good diet.
Závěrem je třeba jasně říci, že označování potravin nemůže být nikdy příručkou správného stravování.

Synonyma (anglicky) pro "manual":

manual
manual labor