anglicko-česko překlad pro "manipulation"

EN

"manipulation" český překlad

volume_up
manipulation {podstatné jméno}
volume_up
manipulability {podstatné jméno}
volume_up
manipulable {příd. jm.}
volume_up
manipulated {příč. min.}
EN

manipulation {podstatné jméno}

volume_up
manipulation (také: handling)
Their bad reputation is partly explained by the risk of manipulation.
Jejich špatnou pověst zčásti vysvětluje riziko manipulace.
So are corruption, manipulation of the media and political appointments.
Stejně jako korupce, manipulace médii a politickými posty.
The bias and manipulation of the trial and the accused were a travesty of any sense of justice.
Zaujatost a manipulace soudu a obžaloby byly parodií na jakýkoli smysl spravedlnosti.
manipulation (také: treatment, handling, dealing)

Příklady použití pro "manipulation" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishEverything else is manipulation and conditioning of this Parliament and many Members.
Všechno ostatní je manipulací a ovlivňováním tohoto Parlamentu a mnoha poslanců.
EnglishThe low margin requirement in the market means that the market is open to manipulation.
Nízký požadavek na míru na trhu znamená, že trh je otevřený pro manipulaci.
EnglishThe bias and manipulation of the trial and the accused were a travesty of any sense of justice.
Zaujatost a manipulace soudu a obžaloby byly parodií na jakýkoli smysl spravedlnosti.
EnglishIt represents a victory for common sense and reason against demagogy and manipulation.
Představuje vítězství zdravého rozumu nad demagogií a manipulací.
EnglishAnd, of course, it's not just about navigation, but about manipulation as well.
A není to samozřejmě jen o navigaci, ale také o manipulaci.
EnglishIt is because of this increase that we are calling for urgent measures to combat price manipulation.
Kvůli tomuto nárůstu požadujeme naléhavá opatření pro boj proti manipulaci s cenami.
EnglishAt the most, it is simply cynical manipulation for obscure purposes.
Nanejvýš se jedná o prostou cynickou manipulaci za podivnými účely.
EnglishInstead, there is a clear tendency towards a radical right-wing slant and bottomless manipulation.
Realitou je naopak ostře pravicová tendenčnost a bezbřehá manipulace.
EnglishSo are corruption, manipulation of the media and political appointments.
Stejně jako korupce, manipulace médii a politickými posty.
EnglishNow a lot of robotics is very impressive, but manipulation robotics is really just in the dark ages.
Velká část robotiky je velmi působivá, ale manipulační robotika je zatím v raném středověku.
EnglishTheir bad reputation is partly explained by the risk of manipulation.
Jejich špatnou pověst zčásti vysvětluje riziko manipulace.
EnglishInsider dealing and market manipulation (implementing powers conferred on the Commission) (vote)
Obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
EnglishA clear distinction must be made, then, between the manipulation and the enhancement of fundamental research.
Je potom třeba jasně rozlišovat mezi manipulací a mezi posilováním základního výzkumu.
EnglishMarketing and advertising in the media manoeuvre between information, promotion and manipulation.
Marketing a reklama ve sdělovacích prostředcích manévrují mezi informacemi, propagací a manipulací.
EnglishThe great famine cannot be the subject of ideological manipulation or other nationalist policies.
Velký hladomor se nemůže stát předmětem ideologické manipulace nebo jiných nacionalistických politik.
EnglishUnfortunately, it prefers lies, manipulation or even force.
Naneštěstí upřednostňuje lži, manipulaci a dokonce donucování.
EnglishCourts both in my country and in the rest of Europe are still very often susceptible to political manipulation.
Soudy v mé zemi i ve zbytku Evropy jsou dosud často hodně otevřené politické manipulaci.
EnglishMadam President, on a point of order, I wish to protest against manipulation by somebody in the secretariat.
Paní předsedající, rád bych vznesl procesní námitku proti manipulaci ze strany sekretariátu.
EnglishIt is imperative that the citizens' initiative is not open to political, business or other manipulation.
Je nezbytné, aby občanská iniciativa nebyla otevřena politické, podnikatelské nebo jiné manipulaci.
EnglishHuman speech is an ingenious manipulation of our breath within the sound chamber of our mouth and respiratory system.
Lidská řeč je důmyslná manipulace našeho dechu ve zvukové komoře úst a dýchacím ústrojí.

Synonyma (anglicky) pro "manipulation":

manipulation
manipulable
English