EN

manipulated {příčestí minulé}

volume_up
manipulated
The first bank stress test was manipulated excessively by the national authorities so that a couple of banks would be excluded.
První zátěžový test bank byl přesmíru manipulován vnitrostátními orgány a v důsledku bylo vyloučeno několik bank.

Příklady použití pro "manipulated" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIn each case, there must be an assurance that information will not be manipulated.
V každém případě musí existovat záruka, že informace nebudou manipulovány.
EnglishBut you know, sort of "our brains have been manipulated; we're all addicts."
Ale znáte to, něco jako "Naše mozky byly upraveny, jsme všichni závislí."
EnglishThe contents were discrediting, but he claims it was manipulated.
Obsah měl diskreditační povahu, on však tvrdí, že rozhovor byl zmanipulován.
EnglishThis will not work, because science does not allow itself to be manipulated.
To nebude fungovat, protože věda se nenechá manipulovat.
English(Laughter) One might think that this is just an image of a landscape and the lower part is what's manipulated.
(Smích) Můžete si myslet, že je to prostě obrázek krajiny s pozměněnou spodní částí.
EnglishThe amendments that have been tabled are a kind of bluff and we have been manipulated and misled.
Zde předložené pozměňovací návrhy jsou určitým způsobem podvod a my jsme manipulováni a podváděni.
EnglishIt should be left to the genuine initiative of citizens and not be manipulated with a hidden agenda.
Měla by být ponechána skutečné iniciativě občanů, a nikoli manipulována na základě skrytých cílů.
EnglishOrganised crime and corruption still flourish and the judiciary is too often manipulated by politicians.
Organizovaný zločin a korupce stále vzkvétají a politici příliš často manipulují soudnictvím.
EnglishPeople, whatever their real disadvantage, must realise when they are being manipulated and must shake off that manipulation.
Lidé, bez ohledu na své skutečné znevýhodnění, se této manipulaci musejí vzepřít.
EnglishThis is creating intolerance, which is often encouraged and manipulated for political and financial ends.
To vytváří nesnášenlivost, která je často podněcována a manipulována k politickým a finančním účelům.
EnglishTo try and abandon the geopolitical view of the world, where human beings and their fates are manipulated like playing cards.
Zkusit opustit geopolitický pohled na svět, kde se hraje s lidskými kartami a osudy.
EnglishThe press in the EU is to a large extent manipulated and directed by non-journalistic economic and political interests.
Tisk v EU je do velké míry manipulovaný a řízený nenovinářskými hospodářskými a politickými zájmy.
EnglishHowever, we must also try to prevent Muslim communities from being radicalised and manipulated by extremists.
Musíme se ovšem rovněž pokusit zabránit tomu, aby extrémisté radikalizovali a manipulovali muslimskými společenstvími.
EnglishWe are allowing ourselves to be manipulated.
EnglishWas this all just a cosmetic operation or have the brutally manipulated elections exposed the true nature of the regime?
Bylo to vše pouze kosmetickou operací, anebo ony brutálně zmanipulované volby odhalily skutečnou povahu tamního režimu?
EnglishThe first bank stress test was manipulated excessively by the national authorities so that a couple of banks would be excluded.
První zátěžový test bank byl přesmíru manipulován vnitrostátními orgány a v důsledku bylo vyloučeno několik bank.
EnglishHe felt like they felt manipulated.
Pořád měl pocit, jako by se cítily omezované.
EnglishThose who profit from exploitation of desperate or manipulated people within the grey economy must not go unpunished.
Ti, kdo v rámci šedé ekonomiky, vydělávají na vykořisťování zoufalých nebo zmanipulovaných lidí, tak nesmí činit beztrestně.
EnglishIt also shows the necessity of establishing a rational and fair system of catches to replace the easily manipulated quota system.
Rovněž to ukazuje nutnost zřídit racionální a spravedlivý systém úlovků, který by nahradil snadno manipulovatelný systém kvót.
EnglishDigital mammography is still an X-ray of the breast, but the images can be stored and manipulated digitally, just like we can with a digital camera.
Digitální mamograf je stále Roentgen prsu, ale obrazy lze uložit a manipulovat digitálně, stejně jako s digitální kamerou.

Synonyma (anglicky) pro "manipulation":

manipulation