anglicko-česko překlad pro "mandarin"

EN

"mandarin" český překlad

volume_up
mandarin {podstatné jméno}
volume_up
mandarin orange {podstatné jméno}
volume_up
mandarin orange tree {podstatné jméno}
EN

mandarin {podstatné jméno}

volume_up
1. botanika

Příklady použití pro "mandarin" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishBut look at what happened to the babies exposed to Mandarin for 12 sessions.
Ale podívejte se, co se stalo dětem, které byly vystaveny mandarínštině během 12 sezení.
EnglishAnd we can see from the graph that exposure to English didn't improve their Mandarin.
Jak můžeme vidět na tomto grafu, vystavení angličtině nevylepšilo jejich mandarínštinu.
EnglishWhat we did was expose American babies during this period to Mandarin.
Provedli jsme to, že jsme vystavili americké děti během onoho období mandarínštině.
English(Video) Mandarin Speaker: [Mandarin] PK: So what have we done to their little brains?
(Video) Mandarínský mluvčí: [mandarínština] PK: Co jsme to tedy provedli těm malým mozečkům?
EnglishToday, we are talking about the destruction of the Tibetan language and its replacement with Mandarin.
Dnes mluvíme o ničení tibetského jazyka a jeho nahrazení standardní čínštinou.
EnglishBabies flop out, they're flashing Mandarin flashcards at the things.
Děti se narodí, a už jim ukazují kartičky se znaky v mandarinštině.
EnglishShe grew up at a time when Confucianism was the social norm and the local Mandarin was the person who mattered.
Vyrostla v době, kdy Konfucianismus byla společenská norma a místní Mandarin byl člověk, na kterém záleželo.
EnglishThis was yet another step away from the mandarin empire, but the road to establishing democratic transparency in the EU is a long one.
Byl to další krok směrem od "čínské" říše, ale cesta k demokratické transparentnosti v EU bude dlouhá.
EnglishWe knew that, when monolinguals were tested in Taipei and Seattle on the Mandarin sounds, they showed the same pattern.
Věděli jsme, že když byli testováni monolingvisté v Taipei a Seattlu na zvuky mandarínštiny, vykazovali stejný vzorec.
EnglishIn schools in the north, built by China, Mandarin is the first language and Beijing time is the official local time.
Ve školách na severu, které postavila Čína, je mandarínská čínština prvním jazykem a pekingský čas je oficiálním místním časem.
EnglishIt was like having Mandarin relatives come and visit for a month and move into your house and talk to the babies for 12 sessions.
Bylo to jak kdyby přijeli mandarínští příbuzní na měsíční návštěvu a nastěhovali se do vašeho domu a mluvili na děti na 12 sezeních.
English(Laughter) We had to run a control group to make sure that just coming into the laboratory didn't improve your Mandarin skills.
(Smích) Museli jsme zřídit i kontrolní skupinu, abychom se ujistili, že jen samotný příchod do laboratoře nevylepší vaše znalosti mandarínštiny.
EnglishEnglish (United States and United Kingdom), French, German, Japanese, Mandarin (Chinese Simplified and Chinese Traditional), and Spanish.
English (United States and United Kingdom), French, German, Japanese, Mandarin (Chinese Simplified and Chinese Traditional), and Spanish.
EnglishAnd we tested this by exposing American babies who'd never heard a second language to Mandarin for the first time during the critical period.
Testovali jsme to tak, že jsme americké děti, které nikdy druhý jazyk neslyšely, poprvé vystavili mandarínštině během kritického období.
EnglishIt is therefore a very troubling development that Mandarin Chinese has been introduced as the main language of education and official documents for Tibetans.
Proto je velmi znepokojující, že standardní čínština byla zavedena jako hlavní jazyk vzdělávání a úředních dokumentů pro Tibeťany.
EnglishThe intention of the Chinese authorities to introduce Mandarin Chinese as the primary language of instruction in schools violates the rights of the indigenous people of Tibet.
Záměr čínských orgánů zavést standardní čínštinu jako hlavní vyučovací jazyk ve školách porušuje práva původních obyvatel Tibetu.
EnglishAfter all, he has not denied the numerous media reports indicating that Mandarin Chinese is to be the main language used in educational institutions in the Quinghai region.
Konec konců nepopřel ony četné zprávy médií uvádějící, že standardní čínština má být hlavním jazykem používaným ve vzdělávacích institucích v oblasti Čching-chaj.

Synonyma (anglicky) pro "mandarin":

mandarin
mandarin orange
mandarin orange tree