EN

management {podstatné jméno}

volume_up
There will be very specific rules on risk management and cash management.
Budou v ní některé velice konkrétní předpisy pro řízení rizik a řízení hotovosti.
In parallel, a procurement for the overall construction management will start.
Souběžně bude zahájeno také výběrové řízení na generálního manažera stavby.
What kind of good management - sustainable management of fisheries - do you call that?
A tomu říkáte dobré řízení - udržitelné řízení rybolovu?
Management is like -- it's not a tree, it's a television set.
Management není jako strom. ~~~ Je jako televizor.
DRM stands for digital rights management.
Zkratka DRM znamená správu digitálních práv (Digital Rights Management).
In the left pane of Microsoft Management Console, click Local Users and Groups.
V levém podokně konzoly Microsoft Management Console klikněte na položku Místní uživatelé a skupiny.
In the search box, type color management, and then click Color Management.
Do vyhledávacího pole zadejte text správa barev a poté klikněte na položku Správa barev.
land management and planning are the responsibility of each Member State;
pozemková správa a územní plánování jsou odpovědností každého členského státu;
In the Navigation pane of Computer Management (Local), under Storage, click Disk Management.
V navigačním podokně nástroje Správa počítače (místní) klepněte v části Úložiště na položku Správa disků.
It is a great challenge for the European Parliament management and for all of us.
Je to velká výzva pro vedení Evropského parlamentu, ale i pro nás všechny.
Moreover, it contains wise precepts for the political management of Spain.
Navíc obsahuje moudrá ponaučení pro politické vedení Španělska.
But for real change, we need feminine energy in the management of the world.
Ke skutečné změně však ve vedení světa potřebujeme ženskou energii.
Structures for the management of the European satellite radio navigation programmes (
Řídící struktury pro evropské družicové navigační programy (
The ABB-ABM method as a management tool for allocating budgetary resources (
Řídící nástroj přidělování rozpočtových prostředků (
In concrete terms, the Commission is coordinating a joint management structure for the project.
Konkrétně, Komise koordinuje společnou řídící strukturu projektu.
CS

management {mužský rod }

volume_up
management (také: správa, vedení, řídící, řízení)
volume_up
management {podstatné jméno}
Management není jako strom. ~~~ Je jako televizor.
Management is like -- it's not a tree, it's a television set.
Zkratka DRM znamená správu digitálních práv (Digital Rights Management).
DRM stands for digital rights management.
V levém podokně konzoly Microsoft Management Console klikněte na položku Místní uživatelé a skupiny.
In the left pane of Microsoft Management Console, click Local Users and Groups.
management

Příklady použití pro "management" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishJoint Undertaking for the European air traffic management system (SESAR) (vote)
Společný podnik pro evropský systém řízení leteckého provozu (SESAR) (hlasování)
EnglishThis is a priority in our programme, as is strengthening camp management skills.
To je v našem programu priorita, společně s posílením dovedností řízení táborů.
EnglishI think we have to agree that a certain amount of network management is necessary.
Myslím, že všichni musíme souhlasit s tím, že je nutná určitá míra správy sítě.
EnglishThe Community's Solidarity Fund is a sound and valuable financial management tool.
Fond solidarity Společenství je spolehlivým a cenným nástrojem finančního řízení.
EnglishThere are no new obligations for those who already have a good management system.
Pro ty, kdo již mají dobrý systém řízení, se nezavádějí žádné nové povinnosti.
EnglishA common European airspace, a single European sky and our management systems.
O společný evropský vzdušný prostor, jediné evropské nebe a naše systémy řízení.
EnglishA common quality management system ensured an identical standard for all banknotes.
Díky společnému systému řízení kvality splňují všechny bankovky shodné standardy.
EnglishThe subject of the management of spent fuel and radioactive waste is highly topical.
Téma nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem je nanejvýš aktuální.
EnglishI voted in favour of this report on the next steps in border management in the EU.
Hlasoval jsem pro tuto zprávu o dalších opatřeních v oblasti správy hranic EU.
EnglishThe first thought concerns the scope of the permanent crisis management mechanism.
První myšlenka se týká rozsahu působnosti stálého mechanismu pro řízení krizí.
EnglishLand management and planning must be the responsibility of each Member State;
pozemková správa a územní plánování musí být odpovědností každého členského státu;
EnglishThe shareholders and bank managers should pay the price for bankers' bad management.
Náklady špatného hospodaření bankéřů by měli nést akcionáři a managementy bank.
EnglishThis has been slow to happen due to Germany's disastrous management of the crisis.
To se zpomalilo kvůli tomu, jak katastroficky Německo zvládlo nastalou krizi.
EnglishThe proposals on a basic safety net and a crisis management system are welcome.
Vítáme návrhy týkající se základní bezpečnostní sítě a systému křížového managementu.
EnglishIn the left pane of Microsoft Management Console, click Local Users and Groups.
V levém podokně konzoly MMC klepněte na položku Místní uživatelé a skupiny.
EnglishI am disappointed that there has been so little progress on direct management.
Jsem zklamaná, že v oblasti přímého řízení bylo dosaženo tak malého pokroku.
EnglishFirstly, a proposal for a framework directive on collective copyright management.
Za prvé to bude návrh rámcové směrnice o kolektivní správě autorských práv.
EnglishIn parallel, a procurement for the overall construction management will start.
Souběžně bude zahájeno také výběrové řízení na generálního manažera stavby.
EnglishIt is a great challenge for the European Parliament management and for all of us.
Je to velká výzva pro vedení Evropského parlamentu, ale i pro nás všechny.
EnglishThe rules concerning the management company passport have been a sensitive issue.
Citlivou otázkou byla pravidla týkající se pasu správcovských společností.

Synonyma (anglicky) pro "management":

management
English
manager
manageable