anglicko-česko překlad pro "makeup"

EN

"makeup" český překlad

volume_up
makeup {podstatné jméno}
EN

makeup {podstatné jméno}

volume_up
makeup (také: trial, make-up)
makeup (také: make-up)

Příklady použití pro "makeup" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishGiven its political make-up, Belgium is generally run by coalition governments.
Vzhledem k politické struktuře vládnou v Belgii koaliční vlády.
EnglishA big part of the Chinese make-up is that they cannot lose face.
Pro většinu Číny je charakteristické, že nechce ztratit tvář.
EnglishIt also appears that it will not be possible for the Commission to have a balanced gender make-up in future, either.
Zdá se, že ani v budoucnu nebude složení Komise vyvážené, co se týče rovnosti pohlaví.
EnglishStatistical data on the ethnic and cultural make-up of the resident population could assist the prevention of violence.
Statistické informace o etnickém a kulturním složení populace v Evropě by mohly pomoci v prevenci násilí.
EnglishHow do we react to the fact that those women were murdered simply because they had failed to cover their heads or had worn make-up?
Jak zareagujeme na skutečnost, že tyto ženy byly zavražděny jenom proto, že si nezakryly hlavy a nosily make-up?
EnglishSo each nerve cell with the right genetic makeup will spontaneously produce a receiver that allows us to control its function.
Každá nervová buňka se správnou genetickou úpravou samovolně vyprodukuje přijímač, který nám dovolí ovládat její funkce.
English14 hours of prosthetic make-up to get into a creature that had articulated paws, claws and a tail that whipped around, like a gecko.
14 hodin protetického make-upu, abych se stala stvořením, které mělo opravdové tlapy, drápy a ocas, kterým švihalo kolem, jako gekon.
English. - Along with my political group, the Socialists and Democrats, I was very pleased with the final make-up of the incoming Commission.
písemně. - Stejně jako moji politickou skupinu, Socialisty a demokraty, potěšilo i mne konečné složení nastupující Komise.
EnglishThis serious situation is already having a negative effect on the economy, on social security systems, and on the very makeup of society.
Tato vážná situace má již v tuto chvíli negativní dopad na hospodářství, systémy sociálního zabezpečení i samotné složení společnosti.
EnglishIt has resulted in further suggestions as to the make-up of the ETF board, right up to an unworkable one representative for each Member State.
To mělo za následek další návrhy, jako například vytvoření rady nadace ETF, která se skládala ze zástupců každého členského státu.
EnglishCan the Council state when the exact timing for the overall deployment of EU peacekeeping troops to Chad will take place and what the make-up of this troop deployment will be?
Může Rada uvést, kdy bude znám přesný harmonogram celkového nasazení mírových sborů EU v Čadu a jaké bude složení takto nasazených sborů?
EnglishI suggested a review of the legality of issuing Russian passports in Abkhazia and South Ossetia, which alters the national make-up of Georgian citizens.
Doporučovala jsem, aby byla přezkoumána právní legitimita vydávání ruských pasů v Abcházii a Jižní Osetii, což má za následek změnu národnostního složení občanů Gruzie.
EnglishIts importance is determined by the fact that it outlines the structure of scientific development and provides solutions in a key aspect, the make-up of human resources in science.
Její význam je dán skutečností, že načrtává strukturu vědeckého rozvoje a poskytuje řešení klíčového aspektu, tvorby lidských zdrojů ve vědě.
English. - I have spoken on this issue before and I am voting for this report because I believe EU citizens have the right to know the make-up of the clothes they buy.
písemně. - Vystupoval jsem již dříve na toto téma a hlasuji pro tuto zprávu, protože se domnívám, že občané EU mají právo znát složení oblečení, které si kupují.
EnglishI would like to point out the impact of reinforcing Parliament's powers, the new makeup of national representation and the introduction of closer relations with national parliaments.
Chtěl bych poukázat na dopad posílení pravomocí Evropského parlamentu, nové složení zastoupení jednotlivých států a navázání užších vztahů s vnitrostátními parlamenty.
EnglishSo, I started a company with Stan Winston, my good friend Stan Winston, who is the premier make-up and creature designer at that time, and it was called Digital Domain.
Tak jsem založil společnost se Stanem Winstonem, dobrým kamarádem Stanem Winstonem, který byl v té době špičkový maskér a designér postav, a tehdy jsme ji pojmenovali Digital Domain.
EnglishSome make-up and creams contain nanoparticles and it is possible that these particles may penetrate damaged skin and find their way into the body, where they absolutely should not be.
Některé makeupy a krémy obsahují nanočástice a je možné, že se tyto látky mohou dostat přes poškozenou kůži a dostat se dále do těla, kde by se absolutně neměly nacházet.
EnglishI find it very difficult to see what is pragmatic about taking away the opportunity for people in the 27 Member States to decide for themselves the population makeup of their own countries.
Je pro mě obtížné pochopit, co je pragmatického na tom, když připravíme občany 27 členských států o možnost, aby sami rozhodli o složení obyvatel ve svých vlastních zemích.

Synonyma (anglicky) pro "makeup":

makeup