EN

make-up {podstatné jméno}

volume_up
make-up (také: trial, makeup)
make-up (také: makeup)
make-up (také: makeup, war paint)

Příklady použití pro "make-up" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIf we make an exception for one, we will have to make up for it somewhere else.
Uděláme-li výjimku pro jeden z nich, budeme muset vzniklý výpadek dohnat někde jinde.
EnglishI believe, however, that we must also make up for the mistakes we committed there.
Jsem však také přesvědčen, že musíme napravit chyby, jichž jsme se v Iráku dopustili.
EnglishI myself live in a Slovak region where Roma make up around 10% of the population.
Sama žiji v slovenském regionu, kde přibližně 10 % obyvatel tvoří Romové.
EnglishThe Member States' contributions make up one-fortieth of their national spending.
Příspěvky členských států činí jednu čtyřicetinu jejich národních výdajů.
EnglishThis means that they make up 90% of the publicly funded development aid in the world.
To představuje 90 % z celkového objemu veřejně financované rozvojové pomoci.
EnglishTo make up this deficit, Washington has to borrow each day more than USD 5 billion.
Pro úhradu tohoto schodku si Washington musí každý den vypůjčit více než 5 miliard eur.
EnglishWe need to be fair, we have to make up for lost time and review certain dogmas.
Musíme jednat poctivě, dohnat ztracený čas a přezkoumat jistá dogmata.
EnglishYou've got to make 60 different decisions, completely make up your car.
Musíte ale učinit 60 různých rozhodnutí, abyste si kompletně poskládali auto.
EnglishThey make up 99% of all our companies in Europe and employ 100 million people.
Tvoří 99 % všech společností v Evropě a zaměstnávají 100 milionů lidí.
EnglishSMEs make up more than 98% of the businesses in my rural constituency of Wales.
V mém venkovském volebním obvodu Walesu tvoří malé a střední podniky více než 98 % podniků.
EnglishAre there forty Members who will stand up and make a request for the quorum to be established?
Je zde čtyřicet poslanců, kteří vstanou a požádají o zjištění usnášeníschopnosti?
EnglishSmall and medium-sized enterprises make up over 99% of all enterprises in Europe.
Malé a střední podniky tvoří více než 99 % všech podniků v Evropě.
EnglishIn my report the teachers frequently asked when I would finally make up my mind to learn.
Profesoři často psali do mého hodnocení, kdy se už konečně rozhodnu učit.
EnglishOtherwise we would be completely subverting the principles of freedom that make up what we are.
Jinak bychom zcela převraceli principy svobody, které z nás dělají, to co jsme.
EnglishReunified Germany is the economic powerhouse of the 27 countries that make up the Union.
Sjednocené Německo je hospodářským motorem všech 27 zemí tvořících Unii.
EnglishTomorrow, we will be ratifying the new European Commission, of which women make up only a third.
Zítra budeme schvalovat novou Evropskou komisi, z níž ženy tvoří pouze třetinu.
English(CS) Mr President, as we have heard, women make up only 5% of the European prison population.
(CS) Pane předsedo, v evropských věznicích, jak tady již bylo řečeno, je jen 5 % žen.
EnglishGiven its political make-up, Belgium is generally run by coalition governments.
Vzhledem k politické struktuře vládnou v Belgii koaliční vlády.
EnglishThe different players in Family Safety and Windows make up a team that works together:
Jednotlivé součásti Zabezpečení rodiny a Windows se navzájem doplňují a tvoří fungující tým:
EnglishSelfemployed people currently make up only 16% of the working population.
Samostatně výdělečně činné osoby tvoří v současné době pouze 16 % pracujícího obyvatelstva.

Synonyma (anglicky) pro "make-up":

make-up

Podobné překlady pro "make-up" česky

up předložka
Czech
up příslovce
make it up
to muck up sloveso
Czech
to ginger up sloveso
to perk up sloveso
to free up sloveso
Czech
to chirk up sloveso
to cheer up sloveso
to open up sloveso
Czech
to buck up sloveso
to jazz up sloveso
Czech
to liven up sloveso
Czech
to dam up sloveso
to draw up sloveso
to join up sloveso
Czech
to even up sloveso