anglicko-česko překlad pro "to make sure"

EN

"to make sure" český překlad

EN

to make sure {sloveso}

volume_up
to make sure
You can print a test page to make sure the printer is working correctly.
Můžete vytisknout zkušební stránku a ujistit se tak, že tiskárna pracuje správně.
I believe these measures should be scrutinised to make sure they are effective.
Jsem přesvědčen, že je potřeba kontrolovat tato opatření s cílem ujistit se o jejich účinnosti.
and make sure that we own them, that we are truly the authors of our own ambitions.
A ujistit se, že nám patří, že jsme pravými strůjci svých ambicí.
to make sure (také: to verify)
to make sure (také: to reserve)

Příklady použití pro "to make sure" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishYou can play the trimmed video to make sure it starts and stops where you want.
Přehráním vystřiženého videa ověřte, zda začíná a končí na požadovaných místech.
EnglishIf you're using a wired connection, make sure the network cable isn't defective.
Pokud používáte kabelové připojení, zkontrolujte, zda není síťový kabel vadný.
EnglishI therefore urge you, Mrs Wallström, to make sure that 2009 is not a wasted year!
Proto na vás naléhám, paní Wallströmová, zajistěte, aby rok 2009 nebyl zbytečným!
EnglishMake sure network discovery and printer sharing are on by following these steps:
Tímto postupem zkontrolujte, zda je zjištění sítě a sdílení tiskárny zapnuto:
EnglishMake sure someone logs on to the computer that initially created the homegroup.
K počítači, v němž byla domácí skupina původně vytvořena, se musí někdo přihlásit.
EnglishWe are trying to make sure that people do turn up to vote for these urgencies.
Snažíme se ujistit, že se lidé dostaví na hlasování o naléhavých záležitostech.
EnglishMake sure you have Install updates automatically checked, if it’s not already.
Make sure you have Install updates automatically checked, if it’s not already.
EnglishMake sure the Ethernet cable is connected to the correct port on the router.
Zkontrolujte, zda je kabel sítě Ethernet připojený ke správnému portu směrovače.
EnglishWe've started many programs just to make sure that the child comes to school.
Začali jsme s mnoha programy, abychom zajistili, že děti budou do školy chodit.
EnglishLet us particularly make sure that this research is not relocated outside Europe.
A především se postarejme, aby tento výzkum nebyl přesunut mimo území Evropy.
EnglishIt is our responsibility to make sure that we do our utmost to see this happen.
Je naší povinností udělat vše, co je v našich silách, aby k tomu došlo co nejdříve.
EnglishWe should make sure that our policies help people to stay in their own countries.
Měli bychom mít jistotu, že naše politiky pomáhají lidem, aby své země neopouštěli.
EnglishIt is very important to make sure that history definitely never will repeat itself.
Je velice důležité zajistit, aby se historie definitivně již nikdy neopakovala.
EnglishBut whatever it is, we must make sure that we do not discard it out of ignorance.
Ale ať už je to cokoli, musíme zajistit, abychom to z neznalosti nepřehlédli.
EnglishListen closely to each individual speaker to make sure it’s receiving a signal.
Pozorně poslouchejte jednotlivé reproduktory a přesvědčte se, že reprodukují signál.
EnglishFor your home network, make sure that the network location type is set to Home.
V případě domácí sítě musí být typ umístění sítě nastaven na hodnotu Domácí.
EnglishWe must make sure that the citizens' initiative helps to support and develop Europe.
Musíme zajistit, aby občanská iniciativa pomáhala podporovat a rozvíjet Evropu.
EnglishOn the other hand, we must make sure that we do not lose any essential jobs.
Na druhou stranu musíme zajistit, že nepřijdeme o žádná zásadní pracovní místa.
EnglishBefore you get started, make sure you have the news server (NNTP) you want to add.
Nejprve zkontrolujte, zda máte název diskusního serveru (NNTP), který chcete přidat.
EnglishMake sure that the power plan that you want the computer to use is selected.
Ujistěte se, zda je vybráno schéma napájení, které chcete v počítači používat.

Podobné překlady pro "to make sure" česky

sure přídavné jméno
sure příslovce
make an offer
make an appearance
make believe
make narrow
make it better
make bold
make a booboo
make it up
for sure příslovce
make better
make fun of
make it
make a difference