anglicko-česko překlad pro "to make possible"

EN

"to make possible" český překlad

EN

to make possible {sloveso}

volume_up
That is something we want to make possible.
A to je věc, kterou bychom měli umožnit.
The funds should make possible modernisation which, in line with the principle of subsidiarity, cannot be taken on by the state, the regions, communities or families.
Měly by umožnit modernizaci toho, co v souladu s principem subsidiarity nezvládne stát, kraj, obec či rodina.
The Commission has also judiciously reviewed some statements by the European Refugee Fund to make possible a more vigorous and robust policy for resettlement of refugees.
Komise rovněž kriticky přezkoumala některá prohlášení Evropského uprchlického fondu s cílem umožnit dynamičtější a masivnější politiku znovuusídlování uprchlíků.
to make possible

Příklady použití pro "to make possible" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe must consider how we can make the best possible use of the resources we have.
Musíme se zamyslet nad tím, jak co nejlépe využít zdroje, jež máme k dispozici.
EnglishIn order to make this possible, it is essential to facilitate a work-life balance.
Aby to bylo možné, je nevyhnutelné umožnit sladění rodinného a pracovního života.
EnglishWhatever the outcome of the case, it is still possible to make some recommendations.
Bez ohledu na výsledek tohoto případu je stále možné učinit některá doporučení.
EnglishWhat kind of changes do we need in public policy and funding to make that possible?
Jaké změny potřebujeme ve veřejných pravidlech a financování, aby tohle bylo možné?
EnglishThis helps make three-dimensional animation possible on your computer monitor.
Tato součást umožňuje zobrazení trojrozměrných animací na monitoru počítače.
English. - (DE) The Lisbon Treaty will make a militaristic Europe possible.
písemně. - (DE) Lisabonská smlouva umožní existenci militaristické Evropy.
EnglishOnly an end to war can make it possible to reduce violations of human rights.
Jen ukončení války umožní snížit množství případů porušování lidských práv.
EnglishWe must continue to make every possible effort to secure the release of all the hostages.
Musíme pokračovat v maximálním úsilí o zabezpečení propuštění všech rukojmích.
EnglishThey have done much to make it possible for us to present a success, a joint result, today.
Mají velkou zásluhu na tom, že dnes můžeme prezentovat úspěšný společný výsledek.
EnglishHowever, in order to make this possible, a number of persistent problems need to be overcome.
Nicméně aby toto bylo možné, je třeba překonat několik přetrvávajících problémů.
EnglishSecondly, we should make it possible to consider circumstances on a case-by-case basis.
Zadruhé bychom měli umožnit, aby se okolnosti zvažovaly případ od případu.
EnglishThis will therefore make it possible to intervene in time when any gaps or problems appear.
Tak bude možné zasáhnout včas v době, kdy se ukážou nedostatky nebo problémy.
EnglishYour mouse and keyboard make it possible to work with what you see on your monitor.
Myš a klávesnice umožňují pracovat s obsahem zobrazeným na monitoru.
EnglishSteps must be taken immediately to make it possible for humanitarian organisations to function.
Neprodleně musí být přijaty kroky, které umožní činnost humanitárních organizací.
EnglishThis agreement will make it possible to adopt this directive at a forthcoming Council meeting.
Tato dohoda umožní, aby byla tato směrnice přijata na nadcházejícím zasedání Rady.
EnglishThat is why it is not possible to make as direct a link as you would have liked.
Proto není možné provést tak přímé spojení, jak byste si přáli.
EnglishThe latter cushion the impact of the changes and make it possible to engage in populist action.
Toto bohatství zmírňuje dopad uvedených změn a umožňuje zapojit populistické akce.
EnglishA range of measures are needed to make this possible and this is what we have been calling for.
K tomu, aby toto bylo možné, je nutno přijmout řadu opatření, a to také požadujeme.
EnglishThe European Union should continue to work to make this convergence possible and fruitful.
Evropská unie by měla i nadále pracovat na tom, aby toto sbližování bylo možné a plodné.
EnglishContinuing debate and closer coordination would make it possible to reach an agreement.
Pokračování v diskusi a užší koordinace by umožnily dosažení dohody.

Podobné překlady pro "to make possible" česky

possible přídavné jméno
possible příslovce
Czech
make an offer
make an appearance
make believe
make narrow
make it better
make bold
make a booboo
make it up
make better
make fun of
make it
make a difference
make no difference