anglicko-česko překlad pro "make-over"

EN

"make-over" český překlad

volume_up
make-over {podstatné jméno}
EN

make-over {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "make-over" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishSmall and medium-sized enterprises make up over 99% of all enterprises in Europe.
Malé a střední podniky tvoří více než 99 % všech podniků v Evropě.
EnglishIt is, of course, tempting to make bookings over the Internet; we know this and it is also cheaper.
Je samozřejmě lákavé provádět rezervace přes internet, to víme, a navíc je to levnější.
EnglishThey need to be able to make safe investments over a long period.
Musí být schopni bezpečných investic v delším časového horizontu.
EnglishWe allow Muslim women in Europe to have no freedom to make decisions over many areas of their lives.
Dovolujeme, aby muslimské ženy v Evropě nemohly svobodně rozhodovat o mnoha oblastech svého života.
EnglishAt the bottom of the page, make sure Download over metered connections is set to Off.
Ve spodní části stránky zkontrolujte, zda je možnost Stahovat i přes připojení účtované podle objemu dat nastavena na Vypnuto.
EnglishThe two largest minorities are Poles, who account for just over 6% of the population, and Russians, who make up just over 5%.
Největšími etnickými menšinami jsou Poláci (přes 6 % obyvatelstva země) a Rusové (přes 5 %).
English(FR) Mr President, the 500 million citizens of the European Union currently make up over 8% of the world's population.
Pane předsedající, 500 milionů občanů Evropské unie tvoří v současné době přes 8 % světové populace.
EnglishIt remains to be seen whether he will continue to make it over the obstacles, but I am reasonably optimistic that he will succeed.
Uvidí se, zda bude dále úspěšně překonávat překážky, ale jsem v tomto smyslu rozumně optimistický.
EnglishWe should not forget that micro-businesses of less than 10 employees actually make up over 90% of all EU businesses.
Neměli bychom zapomenout, že mikropodniky s méně než 10 zaměstnanci tvoří přes 90 % všech podniků v Evropské unii.
EnglishWe make something over here, and then we transplant it onto the site of the wound, and we try and get the two to take.
Něco necháme vyrůst na jednom místě a poté to přeneseme na místo kde je zranění a zkusíme zařídit, aby se to uchytilo.
EnglishToday President Sarkozy said, and I quote: 'I have tried to make Europe move, but over the last six months Europe has actually changed me.
Předseda Sarkozy dnes řekl, cituji: "Pokusil jsem se Evropu posunout, ale posledních šest měsíců mě doopravdy změnilo.
EnglishEvery family and every local authority considers what to do with its resources to make sure that it can make headway over a certain time.
Každá rodina a každý obecní úřad přemýšlí o tom, co se svými zdroji udělají, aby za určitou dobu dosáhli jistého prospěchu.
EnglishOnly 23% of Polish consumers make purchases over the Internet, and a lack of confidence appears to be one of the main reasons for this.
Pouze 23 % polských spotřebitelů nakupuje přes internet a jedním z hlavních důvodů tohoto stavu, jak se zdá, je nedostatek důvěry.
EnglishYou can improve your language skills, experience Dutch culture, make friends from all over the Netherlands, and it looks good on your CV!
Můžete si zlepšit jazykové znalosti, zažít nizozemskou kulturu, spřátelit se s lidmi z celého Nizozemska a ve vašem životopise to bude působit dobře.
EnglishTherefore, the commitment the European Union intends to make over the next few years, in terms of coordinating policies at European level, is positive.
Proto je třeba závazek ke koordinaci politik na evropské úrovni, který Evropská unie hodlá splnit v následujících letech, hodnotit kladně.
EnglishThe shortfall is expected to make itself keenly felt over the next six months, with increases in the prices of rare earth elements and disruptions to production lines.
Očekává se, že nedostatek se znatelně projeví do šesti měsíců růstem cen prvků vzácných zemin a poruchami ve výrobním řetězci.
EnglishIn view of the fact that both bodies support the micro-financing instrument, it was possible to make considerable progress over the essential wording of the proposal.
Vzhledem k tomu, že oba orgány tento nástroj mikrofinancování podporují, bylo možné učinit značný pokrok, pokud jde o podstatu znění návrhu.
EnglishIn this country, if we win the election, we are going to make all government spending over 25,000 pounds transparent and available online, searchable for anyone to see.
Pokud v této zemi vyhrajeme volby, chystáme se veškeré vládní výdaje nad 25000 liber transparentně umístit online, aby byly každému dostupné.
EnglishThey did not want to; they merely wanted to give the opt-out a superficial make-over, but to do so permanently, destroying one of the fundamental instruments of European social law.
To nechtěli; chtěli výjimku jen povrchně upravit, ale chtěli to udělat natrvalo a zničit tak jeden ze základních nástrojů evropského sociálního práva.
EnglishThe aim of the project is to scan in books from libraries and make them available over the internet, so that readers have quick and easy access to a large number of works on the web.
Cílem tohoto projektu je naskenovat knihy z knihoven a zpřístupnit je na internetu tak, aby čtenáři měli rychlý a snadný přístup k velkému množství děl.

Podobné překlady pro "make-over" česky

over příslovce
over předložka
to lay over sloveso
to tide over sloveso
to get over sloveso
to mull over sloveso
to bowl over sloveso
to think over sloveso
left over podstatné jméno
Czech
to flip over sloveso
to moon over sloveso
Czech
to turn over sloveso
to keel over sloveso
to work over sloveso
to cant over sloveso
change over podstatné jméno
Czech
to look over sloveso