Příklady použití pro "to make out" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe following pages will help you to make out between the different rights.
Následující internetové stránky vám pomohou orientovat se v příslušných právech.
EnglishWe all have the obligation to the dead not to make victims out of the living.
My všichni máme závazek k těm zemřelým, že neučiníme oběti z těch žijících.
EnglishUse Movie Maker special effects and themes to make your movies stand out.
Speciální efekty a motivy v programu Movie Maker umožňují vytvářet působivé filmy.
EnglishThe Council, however, would like to make this opt-out permanent and widen it, in fact.
Rada by ale tuto možnost výjimky zachovala natrvalo a ve skutečnosti ji ještě rozšířila.
EnglishThe clones themselves are so expensive that you would not make a hamburger out of them.
Klony samy o sobě jsou tak drahé, že se z nich hamburgery dělat nebudou.
EnglishIt was so mystifying: we couldn't make out what we were seeing on Titan.
Bylo to tak záhadné, že jsme neuměli určit, co vlastně na Titanu vidíme.
EnglishYou can stop printing background colors and images to make text stand out more clearly.
Můžete zastavit tisk barev a obrázků na pozadí, aby text lépe vynikl.
EnglishThose who are trying to make globalisation out to be a threat are quite wrong.
Ti, kdo se snaží označovat globalizaci za hrozbu, se zcela mýlí.
EnglishAs I have already pointed out, women make up an important component of that category.
Jak jsem už zdůraznil, důležitou součást této kategorie tvoří ženy.
EnglishAnd it actually was the right choice, probably, to try to make it out -- this way.
A možná to byla správná cesta, pravděpodobně, tahle to zkusit.
EnglishSo, I'm going to have a moment to think, and I'll try to make something out of it.
Teď se nad tím trochu zamyslím a zkusím z toho něco dostat.
EnglishZooming in or out to make text and pictures easier to read
Přiblížení nebo oddálení za účelem usnadnění čtení textu a prohlížení obrázků
EnglishZooming in or out to make text and pictures easier to read
Přiblížení nebo oddálení pro jednodušší čtení textu nebo prohlížení obrázků
EnglishCan we take what the cow eats, remove the cow, and then make some hamburgers out of that?
Co by se stalo, kdybychom vzali to, co kráva jí, odstranili krávu a pak z toho udělali hamburgery?
EnglishIt is not a meaningless package as the Greens are trying to make out; it is a package with teeth.
Nejedná se o bezvýznamný balíček, jak se Zelení snaží dokázat, tento balíček není bezzubý.
EnglishIn my opinion this is not such a grave error and there is no need to make a political problem out of it.
Myslím si, že to není zase taková chyba a není třeba z toho dělat politický problém.
EnglishThe European agricultural model should genuinely make us stand out in the world and be an example to it.
Evropský zemědělský model by z nás měl učinit opravdový vzor pro celý svět.
EnglishIt was very good, and I discovered I can make sculptures out of this, actually, in different forms.
Bylo to skvělé a já jsem zjistil, že z toho mohu dělat sochy, vlastně, v různých podobách.
EnglishYou know, we look down a dark alley or a jungle path, trying to make out a face or a creature.
Znáte to, díváme se temnou uličkou nebo cestou v pralese a snažíme se rozpoznat obličeje nebo tvory.
EnglishBut I'm a scientist and I don't like to make data out of anecdotes, so let's look at some data.
Ale já jsem vědkyně, a nemám ráda vydávání anekdot za data, takže se podívejme na nějaká opravdová data.

Podobné překlady pro "to make out" česky

out příslovce
to knock out sloveso
Czech
to wipe out sloveso
Czech
to puzzle out sloveso
to walk out sloveso
Czech
to bring out sloveso
Czech
to deal out sloveso
to hand out sloveso
to bear out sloveso
to play out sloveso
out and out přídavné jméno
flat out příslovce
Czech
to wait out sloveso
to blot out sloveso
to dope out sloveso
to chuck out sloveso