anglicko-česko překlad pro "make much of"

EN

"make much of" český překlad

EN

make much of

volume_up

Příklady použití pro "make much of" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishKeynote speeches make much of the need to promote the status of families.
Programová prohlášení zdůrazňují potřebu podpořit postavení rodin.
EnglishIt does not make much sense for us to continue discussing the numerous amendments.
Nemá příliš smysl, abychom pořád diskutovali o řadě změn.
EnglishAs Mr Manders has indicated, as a result consumers can make much more informed decisions.
Jak uvedl pan Manders, v důsledku toho bude možné, aby spotřebitelé činili informovanější rozhodnutí.
EnglishThings that are not understood will of course not make much sense.
Věci, kterým není rozumět, nedávají samozřejmě velký smysl.
EnglishThey must make much more efficient and more consistent use of RAPEX.
Musí mnohem účinněji a důsledněji využívat systém RAPEX.
EnglishThe fact that vans make much wider use of diesel as a fuel also plays an important role.
Důležitou roli také hraje to, že u lehkých užitkových vozidel se jako palivo používá o mnohem častěji nafta.
EnglishIn my opinion, this division does not make much sense, since it is often difficult to distinguish between these two types of migration.
Takové dělení nemá podle mého názoru moc smysl, protože je často obtížné tyto dva typy migrace od sebe odlišit.
EnglishIt does not therefore make much sense to express any surprise or concern now about disregard for Mercosur and undue or premature favouring of Brazil.
Nedává proto příliš smysl projevovat úžas či obavy spojené s přehlížením skupiny Mercosur a nemístnou či unáhlenou přízní věnovanou Brazílii.
EnglishI feel this has helped us to make much more rapid progress since, had we been compelled to contemplate a second reading, we would have lost one precious year.
Domnívám se, že i díky tomu učiníme mnohem větší pokrok, neboť případné čekání na druhé čtení by znamenalo ztrátu jednoho cenného roku.
EnglishWe need to make much more effort to establish when state aid for new technologies, energy efficiency and renewables is to be applied.
Potřebujeme vynaložit mnohem více úsilí, abychom stanovili, kdy má být uplatněna státní podpora pro nové technologie, energetickou účinnost a obnovitelné zdroje.
EnglishAt the same time, it declares that migrant families (and minorities such as the Roma) make much less use of the early years education offered than other families.
Současně udává, že rodiny migrantů (a menšiny jako Romové) mnohem méně využívají nabízeného předškolního vzdělávání než jiné rodiny.
EnglishUp to now, a few committees have been using it, but I think we need to make much more extensive use of this instrument in our discussions in Parliament.
Až dosud jej využívalo několik výborů, já se však domnívám, že musíme tento nástroj v našich jednáních na půdě Parlamentu využívat mnohem víc.
EnglishAt the same time, it declares that migrant families (and minorities such as the Roma) make much less use of the early years education offered than other families.
Současně prohlašuje, že přistěhovalecké rodiny a menšiny, jako jsou Romové, mnohem méně využívají nabízené předškolní vzdělávání než jiné rodiny.
EnglishApart from the fact that this does not make much sense, the additional travel to and from the session would give rise to unnecessary costs and waste valuable working time.
Nehledě na to, že tento návrh příliš nedává smysl; vedl by ke zbytečnému zvýšení cestovních nákladů a plýtvání drahocenným pracovním časem.
EnglishAfter what has just been said, I would ask you: does it not make much more sense to fight the social, but definitely the economic, causes of crises and conflicts as well?
Po tom, co tu právě zaznělo, bych se vás zeptal: Nemá mnohem větší smysl bojovat proti sociálním, ale i proti hospodářským příčinám krizí a konfliktů?
EnglishLet me also say that the amendment to limit it to one year, honestly speaking, to my mind does not make much sense: it would be better for you simply to vote against it.
Dovolte mi také říci, že pozměňovací návrh na zkrácení působnosti na jeden rok mi upřímně řečeno nedává velký smysl: to už by bylo lepší, kdybyste jednoduše hlasovali proti.
EnglishFrom those like me who are critical of this institution: actually, thank you very much - this is an open goal for you, and we will make much criticism of this, thank you very much!
A vzkaz od těch, kdo se k této instituci staví kriticky: opravdu vám velmi děkujeme - nechali jste branku prázdnou a my vás za to budeme kritizovat, velmi vám děkujeme!

Podobné překlady pro "make much of" česky

of předložka
Czech
much podstatné jméno
much příslovce
make fun of
make a point of
make light of