EN

make it

volume_up
That's "How do you take the invisible and make it visible," right?
To je "Jak vzít neviditelné a udělat to viditelným?"
What we can do now is ensure that we make headway with these negotiations as quickly as possible.
Nyní můžeme udělat to, že zajistíme co nejrychlejší pokrok v těchto jednáních.
Then it would make sense to do what is now being proposed.
Pak by mělo smysl udělat to, co je nyní navrhováno.

Příklady použití pro "make it" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishBut more important is everybody has to make a story to make sense of the world.
Ale mnohem důležitější je, že každý musí příběh vytvářet, aby dával světu smysl.
EnglishUnfair competition always has an impact on this country's ability to make checks.
Nekalá hospodářská soutěž má vždy vliv na schopnost této země provádět kontroly.
EnglishLet me make a special comment on the present presidential elections in Georgia.
Dovolte, abych zvláštní zmínku věnovala aktuálním prezidentským volbám v Gruzii.
EnglishIf Copenhagen is to succeed in 2009, we must first make a success of Poznań 2008.
Má-li být úspěšná Kodaň v roce 2009, musíme nejprve uspět v Poznani v roce 2008.
EnglishYou can play the trimmed video to make sure it starts and stops where you want.
Přehráním vystřiženého videa ověřte, zda začíná a končí na požadovaných místech.
EnglishThe variety of options for home networking can make buying decisions difficult.
Řada možností nastavení domácí sítě způsobuje obtíže při rozhodování, co koupit.
EnglishFirst assumption: if a choice affects you, then you should be the one to make it.
První domněnka: Pokud se Vás volba přímo týká, měli byste být ti, kdo jí dělají.
EnglishI have to make two declarations in response to points raised by parliamentarians.
Musím učinit dvě prohlášení jako reakci na problémy, na něž upozornili poslanci.
EnglishI am well aware of her commitment and her desire to make this proposal succeed.
Jsem si dobře vědoma jejího odhodlání a vím, že si přeje, aby tento návrh uspěl.
English. - (SV) Madam President, I should like to make a few short comments:
zpravodaj. - (SV) Paní předsedající, rád bych pronesl několik krátkých poznámek:
EnglishBoth rapporteurs make the assessment that the monetary union has been a success.
Oba zpravodajové dospěli ve svém hodnocení k závěru, že měnová unie je úspěšná.
EnglishIt is positive in all senses and enables both parties to make significant gains.
Je ve všech směrech pozitivní a oběma stranám umožňuje vytvořit významné zisky.
EnglishWe must consider how we can make the best possible use of the resources we have.
Musíme se zamyslet nad tím, jak co nejlépe využít zdroje, jež máme k dispozici.
EnglishThere are also politicians who make sound preparations and implement initiatives.
A jsou také politici, kteří vykonávají seriózní přípravy a provádějí iniciativy.
EnglishWe now have the opportunity to make corrections so that incentives are improved.
Nyní máme možnost provést nápravu tak, aby byly zajištěny lepší motivační pobídky.
English- (NL) Mr President, I wish to make a number of remarks on behalf of my group.
(NL) Vážený pane předsedo, jménem své skupiny bych chtěl uvést několik poznámek.
English4. to make full use of the data thus obtained via a moral obligation to report.
4. takto získané údaje plně využít prostřednictvím morální oznamovací povinnosti.
EnglishMadam President, I appreciate this report, but I would like to make some remarks.
Paní předsedající, tuto zprávu oceňuji, chtěl bych však uvést několik poznámek.
EnglishIf you're using a wired connection, make sure the network cable isn't defective.
Pokud používáte kabelové připojení, zkontrolujte, zda není síťový kabel vadný.
EnglishThe Pencil and Brushes can be used to make completely random, free-form shapes.
Nástroje Tužka a Štětec lze použít k vytvoření zcela nahodilých, volných tvarů.

Synonyma (anglicky) pro "make it":

make it

Podobné překlady pro "make it" česky

it zájmeno
Czech
make a run for it
to botch it sloveso
Czech
to get it sloveso
damn it citoslovce
make an offer
to take it sloveso
make an appearance
make believe
make narrow
Czech
make it better
to have a go at it sloveso
to think better of it sloveso
make bold
no more of it
Czech
make a booboo
make it up
to hightail it sloveso