anglicko-česko překlad pro "make better"

EN

"make better" český překlad

EN

make better

volume_up

Příklady použití pro "make better" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThis means that concentrating solely on CO2 will not make the world a better place.
To znamená, že budeme-li se soustředit výhradně na CO2, lepší svět to nezajistí.
EnglishShould we be collecting it, gathering it, so we can make his online experience better?
Měli bychom je shromažďovat, schraňovat, abychom zlepšili jeho online prostředí?
EnglishToday I’m going to show you how to update drivers to make your hardware work better.
Today I’m going to show you how to update drivers to make your hardware work better.
EnglishClear, informative labelling will help European consumers make better choices from now on.
Jasné, informativní označování odnyní evropským spotřebitelům umožní lepší výběr.
EnglishWe think that we must proceed differently if we wish to make better use of our resources.
Myslíme si, že musíme postupovat jinak, chceme-li lépe využívat svých zdrojů.
EnglishWe try to can it and package it and make it "better" and sell it to people.
Zkoušíme to dát do plechovek, zabalit a vylepšit to a prodat to lidem.
EnglishI therefore welcome the new rules to improve the Ecolabel and to make it better known.
Proto vítám nová pravidla, která zlepší ekoznačku a učiní je známější.
EnglishThis will enable consumers to make better and more informed choices.
Spotřebitelé tak budou moci při výběru dělat lepší a podložená rozhodnutí.
EnglishThe broad aim is to achieve more long-term goals and to make better use of available resources.
Obecným záměrem je dosažení dlouhodobějších cílů a lepší využití dostupných zdrojů.
EnglishMake no mistake: better regulation is not an image campaign.
Nedejme se zmást: zdokonalení právních předpisů není kampaň zaměřená na image.
English(Laughter) So you can see that we added everything to our endeavor to make life better for the people.
(Smích) Jak vidíte, přispěli jsme veškerým úsilím k tomu, aby se lidé měli lépe.
EnglishPhoto Gallery gives you an intuitive set of tools to make it better.
Fotogalerie vám proto nabízí sadu intuitivních nástrojů, jejichž pomocí ji můžete vylepšit.
EnglishI also agree that we should beyond any doubt make better use of the existing legislation.
Souhlasím i s tím, že bychom měli lépe využít stávající legislativy, o tom není žádných pochyb.
EnglishWe have to make far better use of the potential of entrepreneurs in Europe.
Musíme mnohem lépe využívat potenciálu podnikatelů v Evropě.
EnglishWe should also make even better use of the new media as a communications platform to that end.
Měli bychom také za tímto účelem ještě lépe využívat nová média jako komunikační platformu.
EnglishThese do not in themselves increase awareness or make people better informed.
Ty samy o sobě nezvyšují povědomí ani informovanost lidí.
EnglishIt will be visible in the number of tourists they receive and it will help to make Europe better known.
Ten bude zjevný z počtu příchozích turistů a pomůže zvýšit povědomí o Evropě.
EnglishThere are a number of settings that you can customize to make ripping work better for you.
Pro přizpůsobení funkce kopírování stop ze zvukových disků je k dispozici řada možností nastavení.
EnglishAnd when I hear music that I don't like, I try to make it better.
A já když slyším hudbu, která se mi nelíbí, snažím se jí vylepšit.
EnglishYou need everybody to be involved in trying to provide whatever it is that make humanity a better place.
Musíte zapojit všechny, ať už to je cokoli, co ze Země dělá lepší místo.

Podobné překlady pro "make better" česky

better příslovce
better podstatné jméno
better přídavné jméno
Czech
make it better
to go one better sloveso
make an offer
make an appearance
make believe
make narrow
Czech
make bold
to better sloveso
to get better sloveso
make a booboo
make it up