EN

to make [made|made] {sloveso}

volume_up
We should make no distinction between these twin criminals - that is what they were.
Neměli bychom mezi těmito zločinci-dvojčaty dělat žádný rozdíl - to je to, čím byli.
What marketers used to do is make average products for average people.
Marketéři byli zvyklí dělat průměrné produkty pro průměrné lidi.
This will enable consumers to make better and more informed choices.
Spotřebitelé tak budou moci při výběru dělat lepší a podložená rozhodnutí.
The candidate countries must make a determined effort to carry out the necessary reforms.
Kandidátské země musí vyvinout cílevědomé úsilí a provést nezbytné reformy.
I hope that this resolution helps them to make the transition that they need to make!
Doufám, že jim toto usnesení pomůže v převratu, který musí provést!
We need to make numerous changes in view of the smooth operation of the internal market.
Potřebujeme provést řadu změn v zájmu hladkého fungování vnitřního trhu.
to make (také: to do, to execute)
The industry is required to make considerable strides in terms of innovation.
V automobilovém průmyslu je nutno udělat významné pokroky, co se týče inovací.
(HU) I would like to make an exception and not talk about the Treaty of Lisbon.
(HU) Chtěla bych udělat výjimku a nehovořit o Lisabonské smlouvě.
I was 26 years in the corporate world, trying to make organizations profitable.
Pracovala jsem 26 let v podnikovém světě a snažila se udělat organizace výdělečnými.
Our stated goal is to make agricultural policy simpler and more transparent.
Vytyčili jsme si cíl učinit evropskou politiku jednodušší a transparentnější.
I also have a brief statement to make on yesterday's International Women's Day.
Musím také učinit krátké prohlášení k včerejšímu Mezinárodnímu dni žen.
Once that feasibility study is available, we can then make a decision.
Jakmile bude tato studie proveditelnosti k dispozici, můžeme učinit rozhodnutí.
Hence, let us try to make this step a reality by supporting the regulation in question.
Zkusme tedy realizovat tento krok tím, že podpoříme projednávané nařízení.
These are skills they need to make the most of themselves and their society.
Toto jsou dovednosti, které potřebují, aby se uměly ve společnosti naplno realizovat.
The cohesion policy after 2013 must continue to make this vision a reality.
Politika soudržnosti po roce 2013 musí i nadále tuto vizi realizovat.
to make
So, the following year, I set out and, fortunately, this time made it safely across to Hawaii.
Následující rok jsem se znovu vydala na cestu a tentokrát se mi naštěstí podařilo bezpečně dorazit na Havaj.
CS

mačo {mužský rod }

volume_up
1. slang
mačo
volume_up
greaser {podstatné jméno} [slang]

Příklady použití pro "to make" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishBut more important is everybody has to make a story to make sense of the world.
Ale mnohem důležitější je, že každý musí příběh vytvářet, aby dával světu smysl.
EnglishUnfair competition always has an impact on this country's ability to make checks.
Nekalá hospodářská soutěž má vždy vliv na schopnost této země provádět kontroly.
EnglishLet me make a special comment on the present presidential elections in Georgia.
Dovolte, abych zvláštní zmínku věnovala aktuálním prezidentským volbám v Gruzii.
EnglishIf Copenhagen is to succeed in 2009, we must first make a success of Poznań 2008.
Má-li být úspěšná Kodaň v roce 2009, musíme nejprve uspět v Poznani v roce 2008.
EnglishYou can play the trimmed video to make sure it starts and stops where you want.
Přehráním vystřiženého videa ověřte, zda začíná a končí na požadovaných místech.
EnglishThe variety of options for home networking can make buying decisions difficult.
Řada možností nastavení domácí sítě způsobuje obtíže při rozhodování, co koupit.
EnglishFirst assumption: if a choice affects you, then you should be the one to make it.
První domněnka: Pokud se Vás volba přímo týká, měli byste být ti, kdo jí dělají.
EnglishI have to make two declarations in response to points raised by parliamentarians.
Musím učinit dvě prohlášení jako reakci na problémy, na něž upozornili poslanci.
EnglishI am well aware of her commitment and her desire to make this proposal succeed.
Jsem si dobře vědoma jejího odhodlání a vím, že si přeje, aby tento návrh uspěl.
English. - (SV) Madam President, I should like to make a few short comments:
zpravodaj. - (SV) Paní předsedající, rád bych pronesl několik krátkých poznámek:
EnglishBoth rapporteurs make the assessment that the monetary union has been a success.
Oba zpravodajové dospěli ve svém hodnocení k závěru, že měnová unie je úspěšná.
EnglishIt is positive in all senses and enables both parties to make significant gains.
Je ve všech směrech pozitivní a oběma stranám umožňuje vytvořit významné zisky.
EnglishWe must consider how we can make the best possible use of the resources we have.
Musíme se zamyslet nad tím, jak co nejlépe využít zdroje, jež máme k dispozici.
EnglishThere are also politicians who make sound preparations and implement initiatives.
A jsou také politici, kteří vykonávají seriózní přípravy a provádějí iniciativy.
EnglishWe now have the opportunity to make corrections so that incentives are improved.
Nyní máme možnost provést nápravu tak, aby byly zajištěny lepší motivační pobídky.
English- (NL) Mr President, I wish to make a number of remarks on behalf of my group.
(NL) Vážený pane předsedo, jménem své skupiny bych chtěl uvést několik poznámek.
English4. to make full use of the data thus obtained via a moral obligation to report.
4. takto získané údaje plně využít prostřednictvím morální oznamovací povinnosti.
EnglishMadam President, I appreciate this report, but I would like to make some remarks.
Paní předsedající, tuto zprávu oceňuji, chtěl bych však uvést několik poznámek.
EnglishIf you're using a wired connection, make sure the network cable isn't defective.
Pokud používáte kabelové připojení, zkontrolujte, zda není síťový kabel vadný.
EnglishThe Pencil and Brushes can be used to make completely random, free-form shapes.
Nástroje Tužka a Štětec lze použít k vytvoření zcela nahodilých, volných tvarů.

Synonyma (anglicky) pro "making":

making
make sense
English
make it