anglicko-česko překlad pro "maintenance"

EN

"maintenance" český překlad

volume_up
maintenance {podstatné jméno}

EN maintenance
volume_up
{podstatné jméno}

maintenance (také: preservation)
Protection of the soil is essential for the maintenance of our natural heritage and raw materials.
Ochrana půdy je nezbytná pro udržení našeho přírodního bohatství a surovin.
The contribution which an organized and living Europe can bring to civilization is indispensable to the maintenance of peaceful relations.
Přínos, kterým organizovaná a živá Evropa může přispět civilizaci, je nezbytný pro udržení mírových vztahů.
The costs of a task that is to be undertaken by the state, namely the maintenance of public safety, cannot simply be passed on like this.
Náklady, které má přebírat stát - totiž náklady na udržení veřejné bezpečnosti - nelze tímto způsobem přenášet.
maintenance (také: keeping, retaining, upkeep, upholding)
The maintenance of good Sino-European relations requires commitment on both sides, however.
Udržování dobrých čínsko-evropských vztahů však vyžaduje závazek na obou stranách.
Indeed, the generation and maintenance of a culture of service to citizens lies at the very heart of the principle of good administration.
Vytváření a udržování dobré úrovně služeb pro občany představuje vlastní podstatu zásady řádné správy.
The maintenance of minimum stocks is an issue of extreme economic and social importance for each country, including for its security.
Udržování minimálních zásob je velmi významnou hospodářskou a sociální otázkou každé země, včetně její bezpečnosti.
maintenance (také: care, maintaining, service, upkeep)
Expand the Maintenance section and look for a network adapter driver notification.
Rozbalte část Údržba a vyhledejte oznámení ovladače síťového adaptéru.
We know that in times of economic downturn, maintenance quickly falls by the wayside.
Víme, že v době hospodářského poklesu se údržba záhy ocitá na vedlejší koleji.
Road construction and maintenance are not the only cost factors.
Výstavba silnic a jejich údržba nejsou jedinými faktory nákladů.
maintenance
Lastly, emphasis must be placed on the role of hunting and fishing in land maintenance.
A nakonec, při obhospodařování krajiny musí být dán důraz na roli myslivosti a rybářství.
maintenance (také: dinnerware)
maintenance (také: keeping, sustenance)

Synonyma (anglicky) pro "maintenance":

maintenance

Příklady použití pro "maintenance" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishInternational recovery of child support and other forms of family maintenance (
Mezinárodní vymáhání výživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností (
EnglishPrimarily, it aims to simplify the procedure of identifying maintenance obligations.
Především je zaměřeno na zjednodušení postupu při zjišťování vyživovací povinnosti.
EnglishThe costs of maintenance must not be reduced during the economic crisis, either.
K omezování výdajů na údržbu nesmí docházet ani během hospodářské krize.
EnglishI do not question the fact that the maintenance relationship arises out of family law.
Nezpochybňuji skutečnost, že vyživovací vztah vychází z rodinného práva.
EnglishThat really demonstrates the vital importance of NATO and its maintenance.
To skutečně demonstruje životně důležitý význam NATO a jeho zachování.
EnglishWhat is the situation with regard to a Europe-wide certification system for maintenance works?
Jaká je situace s ohledem na celoevropský certifikační systém pro údržbobové práce?
EnglishMaintenance obligations are personal and continuous, not to mention unilateral.
Vyživovací povinnost je osobní a průběžná, a navíc jednostranná.
EnglishIt provides for the use and recognition of each other's repair and maintenance facilities.
Dohoda umožní vzájemné využívání a uznávání zařízení pro opravy a údržbu.
EnglishThey look after the environment, animal wellbeing and the maintenance of biodiversity.
Tyto předpisy pečují o životní prostředí, pohodu zvířat a zachování biologické rozmanitosti.
EnglishYou can file a request concerning maintenance mainly with the courts:
Žádost týkajíc se vyživovací povinnosti můžete požádat zpravidla u soudu
EnglishYou replied in part to the first concern expressed, which is the maintenance of relative stability.
Částečně jste odpověděl na první z nich, kterým je zachování relativní stability.
EnglishIndicative calendar of reserve maintenance periods for 2006
Indikativní kalendář udržovacích období pro povinné minimální rezervy v roce 2006
EnglishIn this context, an emphasis must lie on the maintenance and improvement of the international order.
Důraz v této souvislosti musí spočívat na zachování a zlepšení mezinárodního řádu.
EnglishThere are regulations for checking equipment and regular maintenance intervals will be set.
Budou stanoveny předpisy pro kontrolu zařízení a pravidelnou údržbu.
EnglishThis treatment does not necessarily apply to support or maintenance grants and loans.
Pozor – to se ne vždy vztahuje na podporu nebo příspěvky na uhrazení životních nákladů a na půjčky.
EnglishRules on maintenance obligations vary from country to country.
Pravidla týkající se vyživovací povinnosti se v jednotlivých zemích liší.
EnglishI support his view that maintenance of the existing voluntary system is the right solution.
Podporuji jeho stanovisko, že správným řešením je zachování současného dobrovolného pojištění.
English• resolute maintenance and execution of the arms embargo on Somalia,
• rázné dodržování a uskutečňování zbrojního embarga vůči Somálsku
EnglishAcross the EU, families spend, on average, 33% of their incomes on water, electricity, gas and maintenance.
Průměrná rodina v EU utratí za vodu, elektřinu, plyn a provoz 33 % svých příjmů.
EnglishYes to solidarity, but yes also to the maintenance of social structures.
Ano solidaritě, ale rovněž ano zachování sociálních struktur.