anglicko-česko překlad pro "maintaining"

EN

"maintaining" český překlad

volume_up
maintaining {podstatné jméno}
volume_up
maintained {příd. jm.}
volume_up
maintainer {podstatné jméno}
volume_up
maintainability {podstatné jméno}
EN

maintaining {podstatné jméno}

volume_up
maintaining
Maintaining GPOs: GPO creation, removal, backup, and import.
Údržba objektů zásad skupiny: Vytváření, odebrání, zálohování a import objektů zásad skupiny
Something else which has not been made clear is how the costs of maintaining the Galileo system will be financed.
Další dosud nevyjasněnou otázkou je způsob financování údržby systému Galileo.

Příklady použití pro "maintaining" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe enforce the minimal rule sets for maintaining connectivity to the global economy.
My vynutíme minimální soubor pravidel k udržení spojení s globální ekonomikou.
EnglishAn independent foreign policy is essential for maintaining national sovereignty.
Nezávislá zahraniční politika je zásadní pro uchování národní suverenity.
EnglishI should like to emphasise that maintaining that balance is a sine qua non for us.
Ráda bych zdůraznila, že zachování této rovnováhy je pro nás sine qua non.
EnglishIt is clear that there can be no simple way of maintaining these systems.
Je jasné, že nemůže existovat žádný jednoduchý způsob, jak tyto systémy udržet.
EnglishThe country also plays a constructive role in maintaining regional stability.
Tato země hraje konstruktivní úlohu i při udržování stability v regionu.
EnglishThe EU must shoulder a particular responsibility for maintaining free and fair trade.
EU na sebe musí vzít zvláštní odpovědnost za zachování volného a spravedlivého obchodu.
EnglishIt is also a significant step in terms of maintaining and even increasing youth mobility.
Je to také významný krok, pokud jde o zachování a dokonce zvýšení mobility mládeže.
EnglishRussia shares responsibility with the European Union for maintaining global stability.
Rusko sdílí s Evropskou unií odpovědnost za zachování globální stability.
EnglishDirect payments will continue to play an important role in maintaining regional vitality.
Přímé platby budou nadále hrát důležitou úlohu v udržování životaschopnosti regionů.
EnglishScreening, particularly as we get older, also plays an important part in maintaining health.
Screening, zejména když stárneme, má rovněž důležitou roli v zachování zdraví.
EnglishWe are extremely committed to maintaining solidarity with Aung San Suu Kyi.
Jsme velmi silně zavázáni zachovat solidaritu s paní Aun Schan Su Ťij.
EnglishWe also support the EU maintaining its commitments regarding climate change.
Podporujeme rovněž dodržování závazků EU týkajících se změny klimatu.
EnglishWe say we have a good system for monitoring food quality and maintaining high standards.
Tvrdíme, že máme dobrý systém sledování kvality potravin a zajištění vysokých standardů.
EnglishMore particularly, maintaining the CAP budget after 2013 was an essential point.
Zásadní bod je především zachování rozpočtu SZP i po roce 2013.
EnglishThat is a basic condition for maintaining the balance of the European institutions.
To je základní podmínka pro zachování rovnováhy evropských orgánů.
EnglishAs a technician, repairing and maintaining the electronic music studio at SUNY Buffalo.
Jako technik, opravář a údržbář elektronického hudebního studia v SUNY Buffalo. ~~~ No teda.
EnglishI am therefore completely in favour of the EU maintaining a privileged partnership with Turkey.
Proto jsem zcela pro, aby EU udržovala s Tureckem privilegované partnerství.
EnglishI highlight the importance of maintaining the principle of equal treatment and non-discrimination.
Trvám na tom, že je třeba zachovat princip rovného a nediskriminačního zacházení.
EnglishMaintaining the Ecolabel certification scheme's credibility requires:
Zachování důvěryhodnosti systému udělování osvědčení ekoznačky vyžaduje:
EnglishFrom an economic point of view, it is essential for maintaining appropriate economic balance.
Z ekonomického hlediska je rybolov nezbytný pro udržení patřičné ekonomické rovnováhy.

Synonyma (anglicky) pro "maintained":

maintained
maintainer