anglicko-česko překlad pro "to maintain"

EN

"to maintain" český překlad

volume_up
maintaining {podstatné jméno}
volume_up
maintained {příd. jm.}
volume_up
maintainer {podstatné jméno}
volume_up
maintainability {podstatné jméno}
EN

to maintain [maintained|maintained] {sloveso}

volume_up
to maintain (také: to keep, to hold, to sustain)
How can we maintain a fund to deal with increasingly drastic exceptional situations?
Jak můžeme udržet fond, aby řešil stále drastičtější výjimečné situace?
It should be possible to maintain the level of employment in Pula, Rijeka and Split.
V přístavech Pula, Rijeka a Split by mělo být možné udržet úroveň zaměstnanosti.
Our objective is to maintain reasonable food prices and a decent income for farmers.
Naším cílem je udržet rozumné ceny potravin a důstojný příjem pro zemědělce.
We need to maintain and strengthen the recovery, and we have to address the current division.
Musíme obnovu udržovat a posilovat a musíme zmírňovat stávající roztříštěnost.
However, China cannot continue to maintain its cohesion through repeated acts of bloodshed.
Čína však nemůže nadále udržovat svou soudržnost pomocí opakovaného krveprolévání.
The West should want to maintain contacts with these social groups.
Západ by se měl snažit udržovat kontakty s těmito sociálními skupinami.
The first is to maintain support measures until the recovery has been consolidated.
Prvním doporučením je zachovat podpůrná opatření, dokud nebude oživení konsolidováno.
We must maintain the diversity of the biosphere for future generations.
Musíme zachovat biologickou rozmanitost biosféry pro budoucí generace.
It is therefore important to maintain the conditionality criteria for obtaining aid.
Je proto důležité zachovat kritéria podmíněnosti na získání plateb.
to maintain
to maintain (také: to keep)
For these reasons we should maintain an agnostic, critical position.
Z těchto důvodů bychom měli zachovávat nedogmatický, kritický postoj.
Is it better to maintain a fixed or flexible exchange rate during a recession?
Je lepší v období recese zachovávat pevný nebo pohyblivý kurz?
It is therefore important to maintain a prudent approach with regard to administrative expenditure.
S ohledem na administrativní výdaje je proto důležité zachovávat opatrnost.

Příklady použití pro "to maintain" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishFinally, I voted for Amendment 107, seeking to maintain compulsory distillation.
A konečně jsem hlasoval pro pozměňující návrh 107 na zachování povinné destilace.
EnglishI think that it is in Europe's best interests to maintain open global markets.
Domnívám se, že zachování otevřených globálních trhů je v nejlepším zájmu Evropy.
EnglishWe will succeed if we maintain a constructive partnership between our institutions.
Uspějeme, když se nám podaří udržet konstruktivní partnerství mezi institucemi.
EnglishThis is essential if we want to maintain a leading role in the 'knowledge economy'.
To je zásadní, pokud si chceme zachovat vedoucí úlohu ve "znalostní ekonomice".
EnglishIt should be possible to maintain the level of employment in Pula, Rijeka and Split.
V přístavech Pula, Rijeka a Split by mělo být možné udržet úroveň zaměstnanosti.
EnglishThe EU must maintain its consistent message so as not to lose its credibility.
Evropská unie musí být důsledná v tom, co sděluje, jinak ztratí důvěryhodnost.
EnglishThe opposition parties maintain that rigging has altered the result by 10-15%.
Opoziční strany trvají na tom, že zmanipulováním se výsledek voleb změnil o 10-15 %.
EnglishGood cooperation so far has proved essential to maintain peace in this area.
Dobrá spolupráce se doposud ukázala jako nezbytná pro udržení míru v této oblasti.
EnglishThese two reports maintain the existing structures of the common agricultural policy.
Tyto dvě zprávy zachovávají existující struktury společné zemědělské politiky.
EnglishI think that in this connection we should, however, maintain some kind of dialogue.
Přesto se domnívám, že bychom v této souvislosti měli zachovat jistou formu dialogu.
EnglishDo you not think that using an historical factor would maintain these injustices?
Nemyslíte si, že použití historického faktoru zachová tuto nespravedlnost?
EnglishThirdly, and just as importantly, we need to maintain solidarity during this crisis.
Za třetí, a to je neméně důležité, musíme v době krize zachovávat solidaritu.
EnglishThis is why we must enhance efforts to maintain a strong industrial base in Europe.
Proto musíme zesílit snahy pro zachování silné průmyslové základny v Evropě.
EnglishIt is an irresponsible mistake to spend public money to maintain this fleet.
Utrácet veřejné prostředky na vydržování těchto flotil je nezodpovědná chyba.
EnglishIt is essential that they maintain good relations and support one another.
Je důležité, aby země udržovaly mezi sebou dobré vztahy a navzájem se podporovaly.
EnglishIt is vital that we maintain our energy and engagement in 2008 and beyond.
Je důležité, abychom si naši energii a zaujetí udrželi až do roku 2008 a dále.
EnglishThis is important, for example, in Spain, to maintain the wild bird of prey population.
Je to důležité například ve Španělsku, aby se zachovaly populace dravých ptáků.
EnglishDo you not think that using an historical factor will maintain these injustices...
Nemyslíte si, že použití historického faktoru zachová tuto nespravedlnost?
EnglishWe therefore urgently need to take action to maintain and expand these aid structures.
Proto naléhavě potřebujeme podniknout kroky k udržení a rozšíření těchto struktur.
EnglishThe first is to maintain support measures until the recovery has been consolidated.
Prvním doporučením je zachovat podpůrná opatření, dokud nebude oživení konsolidováno.

Synonyma (anglicky) pro "maintained":

maintained
maintainer