EN

magnitude {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
The magnitude of the challenge is unprecedented and it requires some work of convergence.
Rozsah této výzvy je bezprecedentní a vyžaduje určité úsilí v otázce sbližování.
Looking ahead, if you think of this disk as representing all of the children we've treated so far, this is the magnitude of the problem.
Dívám-li se dopředu, tak pokud tato tečka reprezentuje všechny děti, které jsme dosud léčili, ukáže nám rozsah problému.
In fact, the importance of Chernobyl has been to show us the magnitude of this problem and the extent to which it can affect people's lives.
Význam Černobylu ve skutečnosti spočívá v tom, že nám ukazuje závažnost tohoto problému a rozsah, v jakém může mít dopad na lidské životy.
We are unable to predict the duration and magnitude of the crisis, but we are constantly monitoring it.
Nejsme schopni předpovědět délku a závažnost této krize, avšak nepřetržitě ji sledujeme.
And it tends to feel a little overwhelming when we look at what is there in reality today and the magnitude of the problem that we face.
A začíná to trochu tížit, když se podíváme na to, co se činí, a na závažnost problému, kterému čelíme.
I do not think anyone will contradict me when I say that the magnitude of the current problems requires a concentrated effort at European level.
Domnívám se, že nikdo nebude odporovat, když řeknu, že závažnost současných problémů vyžaduje soustředěné úsilí na evropské úrovni.
The magnitude of the challenges facing us makes that particularly important.
Význam toho podtrhuje především velikost výzev, kterým čelíme.
So we were not that surprised by what has happened, but we were surprised by the magnitude and the intensity of the cut.
Nebyli jsme tedy překvapeni tím, co se stalo, ale překvapila nás velikost a intenzita výpadku.
The magnitude of the challenges facing us makes that particularly important.
Význam toho podtrhuje především velikost výzev, kterým čelíme.
In fact, the importance of Chernobyl has been to show us the magnitude of this problem and the extent to which it can affect people's lives.
Význam Černobylu ve skutečnosti spočívá v tom, že nám ukazuje závažnost tohoto problému a rozsah, v jakém může mít dopad na lidské životy.
2. matematika
magnitude
The magnitude of the challenges facing us makes that particularly important.
Význam toho podtrhuje především velikost výzev, kterým čelíme.
So we were not that surprised by what has happened, but we were surprised by the magnitude and the intensity of the cut.
Nebyli jsme tedy překvapeni tím, co se stalo, ale překvapila nás velikost a intenzita výpadku.
3. astronomie
CS

magnituda {ženský rod}

volume_up
1. astronomie
magnituda
volume_up
magnitude {podstatné jméno}

Příklady použití pro "magnitude" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe magnitude of the challenge is unprecedented and it requires some work of convergence.
Rozsah této výzvy je bezprecedentní a vyžaduje určité úsilí v otázce sbližování.
EnglishNo Member State is able to cope on its own with natural disasters of great magnitude.
Žádný členský stát není schopný zvládnout velké přírodní katastrofy sám.
EnglishA crisis of confidence of such magnitude can only be resolved if we dare to tell the truth.
Krizi důvěry takového rozsahu je možno vyřešit, pouze pokud se odvážíme říci pravdu.
EnglishWe have been hit not only by floods and hurricanes, but by fires of unexpected magnitude.
Zasáhly nás nejenom záplavy a hurikány, ale požáry neočekávaného rozsahu.
EnglishRegarding payment appropriations, it is true that a reduction of a similar magnitude is planned.
Pokud jde o položky plateb, je pravda, že se plánuje snížení v podobném objemu.
EnglishThe euro area has faced an economic crisis of great magnitude during the last two years.
písemně. - (RO) Eurozóna čelí v posledních dvou letech hospodářské krizi velkého rozsahu.
EnglishWell, let's click the zoom lens down one order of magnitude, and look at the century scale.
Fajn, klikněme na přibližovací lupu o řád dolů a podívejme se na dobu v měřítku staletí.
EnglishNo country in the world is capable of coping with a natural disaster of this magnitude on its own.
S přírodní katastrofou tohoto rozsahu si žádná země na této planetě nepomůže sama.
EnglishWe need to ensure that a crisis of this magnitude does not occur again.
Musíme zajistit, aby krize takového rozsahu už v budoucnu nenastala.
EnglishThe magnitude of the challenges facing us makes that particularly important.
Význam toho podtrhuje především velikost výzev, kterým čelíme.
EnglishHow can it be that a project of this magnitude is being managed without a transparent risk analysis?
Jak je možné, že projekt takového rozsahu je řízen bez transparentní analýzy rizik?
EnglishAll Member States are feeling the full magnitude of the financial crisis.
Všechny členské státy pociťují v plném rozsahu finanční krizi.
EnglishThe Chinese earthquake, which had a magnitude of 7.8, has shocked people all over the world.
Zemětřesení v Číně o síle 7,8 stupně šokovalo lidi na celém světě.
EnglishHowever, when something of that magnitude happens, we are at the center of the coverage.
Nicméně, když se stane něco tak velkého, jsme ve středu dění.
EnglishTechnical nutrition will be in an order of magnitude of biological nutrition.
Technických živin bude řádově jako biologických živin.
EnglishSo you can see we really are talking significant orders of magnitude.
Jak vidíte, opravdu hovoříme o významných řádových hodnotách.
EnglishWe are unable to predict the duration and magnitude of the crisis, but we are constantly monitoring it.
Nejsme schopni předpovědět délku a závažnost této krize, avšak nepřetržitě ji sledujeme.
EnglishA crisis of this magnitude must not become the subject of a commission study, as happened two days ago.
Krize takového rozsahu se nesmí stát předmětem zadané studie, jak se stalo před dvěma dny.
EnglishThe Pan American Health Organisation estimate of 400 000 is a little lower but of the same order of magnitude.
Odhad 400 000 Panamerické zdravotnické organizace je o něco nižší, ale stejného řádu.
English(FR) Mr President, the debt problem is of a magnitude that far exceeds the purely budgetary dimension.
(FR) Pane předsedající, dluhový problém je rozsahu, který dalece přesahuje čistě rozpočtový rozměr.

Synonyma (anglicky) pro "magnitude":

magnitude