anglicko-česko překlad pro "magic wand"

EN

"magic wand" český překlad

volume_up
magic wand {podstatné jméno}
EN

magic wand {podstatné jméno}

volume_up
magic wand
volume_up
kouzelná hůlka {ž}
If research is provided with adequate funding and researchers are left alone to get on with it, it will produce results, but it is not a magic wand.
Bude-li mít výzkum k dispozici dostatečné finanční prostředky a bude-li výzkumníkům umožněno naložit s nimi podle svého, povede to k výsledkům, není však to kouzelná hůlka.

Příklady použití pro "magic wand" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt is true that if we had a magic wand we could have acted on the very night of the elections.
Je pravda, že kdybychom měli kouzelnou hůlku, mohli bychom jednat ihned po volbách.
EnglishUnfortunately, I am not able to wave a magic wand because I do not possess one.
Bohužel ale mávnout kouzelným proutkem nemohu, protože ho nemám.
English(FI) Mr President, innovation has become today's buzzword, as it were: a kind of magic wand.
(FI) Pane předsedající, inovace se dnes stala takřka módním slovem: takovou kouzelnou hůlkou.
EnglishIt was also not intended to immediately solve, with a wave of our magic wand, the situation in Zimbabwe.
V jeho plánu nebylo ani okamžitě vyřešit, mávnutím naší čarovné hůlky, situaci v Zimbabwe.
EnglishI would like to say once again, Mr President, that we cannot wave away reality with a magic wand.
Ještě jednou bych rád zopakoval, pane předsedající, že reality se nemůžeme zbavit mávnutím kouzelné hůlky.
EnglishYet at this level, it is not a case of simply waving a magic wand.
Na této úrovni však nelze činit zázraky.
EnglishIt is not the case that if we had the Lisbon Treaty tomorrow everything would disappear with a wave of a magic wand.
Není tomu tak, že kdybychom měli zítra Lisabonskou smlouvu, všechno by zmizelo jako mávnutím kouzelného proutku.
EnglishAs the Commissioner has just said, however, we cannot simply wave a magic wand and get rid of oil within the next 10 years.
Jak právě řekl pan komisař, nemůžeme jednoduše mávnout kouzelným proutkem a zbavit se ropy v příštích 10 letech.
EnglishThere is no magic wand.
EnglishDespite its many virtues, the Europe 2020 strategy is not a magic wand for European industry in a world where competition is global and fierce.
I když má strategie Evropa 2020 celou řadu kvalit, není kouzelnickou hůlkou pro evropský průmysl ve světě, kde je konkurence globální a nelítostná.
English. - (IT) Madam President, I would like to reply that I am in possession of a magic wand and can solve all our problems this very evening.
místopředseda Komise. - (IT) Vážená paní předsedající, rád bych odpověděl, že vlastním kouzelný proutek a že dnes večer vyřeším všechny naše problémy.
EnglishIf research is provided with adequate funding and researchers are left alone to get on with it, it will produce results, but it is not a magic wand.
Bude-li mít výzkum k dispozici dostatečné finanční prostředky a bude-li výzkumníkům umožněno naložit s nimi podle svého, povede to k výsledkům, není však to kouzelná hůlka.
EnglishIt was really humbling to see for the first time, to really understand that even if I could have taken a magic wand and fixed everything, I probably would have gotten a lot wrong.
Bylo velmi zahanbující vidět na vlastní oči, opravdu to pochopit, že, i kdybych měla kouzelnou hůlku a všechno spravila, nejspíš bych toho hodně pokazila.

Podobné překlady pro "magic wand" česky

wand podstatné jméno
Czech
magic přídavné jméno
magic podstatné jméno
magic carpet
magic eye
magic number
magic lantern