anglicko-česko překlad pro "magic"

EN

"magic" český překlad

volume_up
magic {příd. jm.}
volume_up
magic {podstatné jméno}
volume_up
magical {příd. jm.}
volume_up
white magic {podstatné jméno}
EN

magic {přídavné jméno}

volume_up
magic (také: thaumaturgic)
This is not Keith Barry doing a magic trick.
Tohle není Keith Barry předvádějící kouzelnický trik.
In order for us to understand each other, I want to start by showing you a rudimentary, very simple magic trick.
Abychom si rozuměli, chci vám ukázat na začátek primitivní velmi jednoduchý kouzelnický trik.
A great piece of comedy is a verbal magic trick, where you think it's going over here and then all of a sudden you're transported over here.
Skvělý komediální kus je slovní kouzelnický trik, kdy si myslíte, že půjde sem a najednou z ničeho nic jste přeneseni zde.
volume_up
kouzelný {příd. jm. m.}
And this magic view allows you to see all of what's happening while the broccoli steams.
Tento kouzelný obrázek vám umožňuje sledovat všechno, co se děje, když dáte brokolici do páry.
We know there are no magic solutions, given the scale of the problem.
Víme, že neexistují žádná kouzelná řešení vzhledem k rozsahu problému.
There is no magic bullet to turn around the European Union economy.
Neexistuje kouzelná hůlka, která obrátí ekonomiku Evropské unie.
magic (také: magical, theurgic)
volume_up
magický {příd. jm. m.}
I would like to emphasise once again that I am still of the same opinion; this is a milestone for environmental and consumer protection and, most of all, it is a magic moment for Europe.
Chtěla bych ještě jednou zdůraznit, že mám stále stejný názor; jde o milník v ochraně životního prostředí a spotřebitelů a především je to magický moment pro Evropu.
magic (také: witchlike)
magic

Příklady použití pro "magic" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishYou can take paperwork, books, movies, and you can make it disappear -- it's magic.
Můžete si vzít papírování, knížky, filmy a všechno to nechat zmizet – kouzlo.
EnglishDirect investments are by no means the magic bullet they are made out to be.
Přímé investice nejsou v žádném případě oním zázračným všelékem, za nějž jsou vydávány.
EnglishIt allows us to do the art, the biotechnology, the software and all those magic things.
Dovoluje nám to věnovat se umění, biotechnologiím, softwaru a všem těm úžasným věcem.
EnglishWe hear the magic words, for example, in our current debates and resolutions.
Čarovná slova slyšíme například z našich současných rozprav a usnesení.
EnglishBy 'real magic,' people mean miracles, thaumaturgical acts, and supernatural powers.
Pod opravdovými kouzly si lidé představují zázraky, divutvorné akty a nadpřirozené síly.
EnglishThis is indeed the magic formula for finding the right balance here.
To je skutečně kouzelné zaklínadlo pro nalezení správné rovnováhy v této oblasti.
EnglishIt would seem to be a mixture of magic words, minimalism and mumbo-jumbo.
Zdálo by se, že jde o směs zaříkadel, minimalismu a nesmyslných rituálů.
English"'I'm writing a book on magic,' I explain, and I'm asked, 'Real magic?'
"Píšu knihu o kouzlení," vysvětluji. Jsem tázán, "O opravdových kouzlech?"
EnglishI wanted to see if I could take that idea and apply it to a magic trick.
Je to jen vaše přesvědčení, které to dělá reálným pro vaše tělo a dělá to silnější efekt.
EnglishIt is true that if we had a magic wand we could have acted on the very night of the elections.
Je pravda, že kdybychom měli kouzelnou hůlku, mohli bychom jednat ihned po volbách.
EnglishUnfortunately, I am not able to wave a magic wand because I do not possess one.
Bohužel ale mávnout kouzelným proutkem nemohu, protože ho nemám.
EnglishBecause this is the magic: you load the laundry, and what do you get out of the machine?
Protože to je to kouzlo: naložíte prádlo a co z toho stroje dostanete?
EnglishWe know there are no magic solutions, given the scale of the problem.
Víme, že neexistují žádná kouzelná řešení vzhledem k rozsahu problému.
EnglishAnd this magic view allows you to see all of what's happening while the broccoli steams.
Tento kouzelný obrázek vám umožňuje sledovat všechno, co se děje, když dáte brokolici do páry.
EnglishAnd it's when this lid goes on the part, that the magic really starts.
A když toto víčko zakryje tuto součástku, ta magie opravdu začíná.
EnglishMy mother explained the magic with this machine the very, very first day.
Moje matka kouzlo tohoto přístroje objasnila hned v první den.
English(FI) Mr President, innovation has become today's buzzword, as it were: a kind of magic wand.
(FI) Pane předsedající, inovace se dnes stala takřka módním slovem: takovou kouzelnou hůlkou.
EnglishNow my own speciality is combining digital technology and magic.
Asi před třemi roky jsem začal se cvičením v otevřenosti a začlenění.
EnglishThe conclusion that we came to was that magic had been replaced by machinery.
A došli jsme k závěru, že kouzla byla nahrazena stroji.
EnglishThere is no magic bullet to turn around the European Union economy.
Neexistuje kouzelná hůlka, která obrátí ekonomiku Evropské unie.