anglicko-česko překlad pro "made out"

EN

"made out" český překlad

EN

made out

volume_up

Příklady použití pro "made out" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishSo now we have organic computer chips made out of living, self-aggregating neurons.
Nyní máme organické počítačové čipy vyrobené z žijících samo-seskupujících neuronů.
EnglishDirect investments are by no means the magic bullet they are made out to be.
Přímé investice nejsou v žádném případě oním zázračným všelékem, za nějž jsou vydávány.
EnglishThis a 1923 wooden tugboat, made completely out of Douglas fir.
Jedná to dřevěný remorkér z roku 1923, postavený kompletně ze dřeva douglasky.
EnglishWe've taken this information and we've made a mathematical model out of it.
My jsme vzali tyto informace a vytvořili z nich matematický model.
EnglishAnd I asked people to send me beautiful things made out of the Angrigami.
Chtěl jsem, aby mi lidé posílali krásné věci vyrobené ze Zlobagami.
EnglishMany millions have made their way out of Asia and entered Europe and the USA.
Mnoho milionů těchto hraček se dostalo z Asie do Evropy a USA.
EnglishEven the particulars of the crime cannot be made out satisfactorily.
Dokonce ani podrobnosti o trestné činnosti nelze uspokojivě dovodit.
EnglishAnd basically we took hay and crab apples and made barbecue sauce out of those two ingredients.
V podstatě jsme vzali slámu a planá jablka a udělali z těchto dvou přísad barbecue omáčku.
EnglishThese puppets are made out of recycled World Bank reports.
Tyhle loutky jsou vyrobené z recyklovaných výročních zpráv Světové banky.
EnglishMoreover, we naturally want to know how the adjustment we have made now will work out.
Kromě toho potřebujeme samozřejmě zjistit, jak budou v praxi fungovat změny, které jsme v programu provedli.
EnglishMost of the biomass in the ocean is made out of creatures like this.
Většina oceánské biomasy se skládá z tvorů, jako je tento.
EnglishThese are ancient dice, made out of sheep's knuckles. ~~~ Right?
Moje inspirace pochází z něčeho, co se stalo před 2500 lety.
EnglishAnd the guy that made this, he made a slot machine out of Lego.
Třeba tenhle chlapík udělal z Lega kompletní výherní automat.
EnglishAnd we've actually built a couple of these, and this is part of a larger robot made out of these cubes.
Skutečně jsme pár takových vyrobili a toto je část většího robota vytvořeného z těchto kostek.
EnglishAnd when the kindergarten kids recently moved their gate, they found out the fence was made out of tapioca.
A když děti ze školky posledně přesunovaly svou branku, přišly na to, že plot je z tapioky.
EnglishIt is made out of anti-sun and heat-absorbing glass, with a non-mirror finish and a neutral tint.
Opláštění je zhotoveno z antireflexního determálního skla s nelesklým povrchem a neutrálním tónováním.
EnglishThat means equilibrium and the supply of oil, and, in addition, the fact that money has been made out of the arms trade.
Znamenala rovnováhu, dodávky ropy a kromě toho peníze, které přinášel obchod se zbraněmi.
EnglishIt is outrageous that Peking has once again made a political issue out of a purely humanitarian act by the Dalai Lama.
Je ostudné, že Peking opět udělal z čistě humanitárního dalajlamova činu politickou záležitost.
EnglishAnd I don't mean he made Lego that looked like a slot machine; I mean he made a slot machine out of Lego.
A teď nemyslím, že z Lega postavil něco, co vypadá jako automat. ~~~ Říkám, že z Lega udělal funkční automat.
EnglishIt is time we had a detailed and thorough cost analysis carried out and made it available to every EU citizen.
Je na čase, abychom vypracovali podrobnou a důkladnou analýzu nákladů a zpřístupnili ji všem občanům EU.

Podobné překlady pro "made out" česky

made sloveso
made přídavné jméno
out příslovce
to knock out sloveso
Czech
to wipe out sloveso
Czech
to make out sloveso
to puzzle out sloveso
to walk out sloveso
Czech
to bring out sloveso
Czech
to deal out sloveso
to hand out sloveso
to bear out sloveso
to play out sloveso
out and out přídavné jméno
flat out příslovce
Czech